SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08.07.2013.

Ekspertni tim

za analizu i koordinaciju provođenja aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008. – 2013.“


Završni izvještaj i postignuti rezultati

ZA 5 GODINA SPAŠENO 436 ŽIVOTA

Policija ostvarila obećano

SARAJEVO, 8. juli/ srpanj 2013. – „U proteklih 5 godina spašeno je 436 života. Nije se dogodilo 26792 saobraćajnih nezgoda, a 2774 osobe nisu teško povrijeđene u saobraćaju. Planirali smo da smanjimo broj saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povrijeđenih za 5 % godišnje odnosno 30 % do 2013. godine. Danas, ne samo da možemo reći da smo ostvarili zacrtane ciljeve već možemo s ponosom istaći da su rezultati koje su ostvarili Federalno i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova iznad svih očekivanja“, rekao je otvarajući današnju press konferenciju Muhidin Alić, član Ekspertnog tima te idejni pokretač i inicijator izrade dokumenta Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013. 

Prema izvršenim analizama i praćenjem trendova u oblasti saobraćaja u FBiH od strane Ekspertnog tima, u proteklih 5 godina smanjen je:

Broj poginulih za 35,5 %

Broj teško povrijeđenih za 43,3 %

Broj saobraćajnih nezgoda za 19, 85 %,

Prof. Dr Safet Kapo je iznio podatke o aktivnostima Ekspertnog tima u proteklih 5 godina, koje su pored analize i koordinacije primjene Akcionog plana, obuhvatale provođenje tri javne informativne kampanje, organizaciju prve međunarodne konferencije u oblasti sigurnosti drumskog saobraćaja, okruglih stolova, održanih edukativnih aktivnosti i predavanja na fakultetima širom Federacije BiH, edukativne aktivnosti u okviru obilježavanja Sedmice globalne sigurnosti u saobraćaju i druge aktivnosti Ekspertnog tima. Posebno je istakao nabavku modernih stacionarnih i mobilnih radarskih sistema kao posebno značajnih za ostvarenje ovih rezultata. Izraženo je i da je Ekspertni tim uložio maksimalne napore u uspostavi Baze podataka saobraćajnih nezgoda koja, na žalost, nije realizovana a koja bi predstavljala objektivnu osnovu za dalje planiranje aktivnosti policije u suzbijanju saobraćajne delinkvencije od strane policije.

 

Željko Klisara, član Ekspertnog tima, iznio je podatke o aktivnostima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova koji su u okviru primjene Akcionog plana preduzeli niz preventivnih i represivnih mjera.

U okviru preventivnih mjera ostvareno je:

}  2893 sastanka sa direktorima osnovnih škola i nastavnicima

}  11 943 kontakta  sa medijima

}  525 sastanaka sa predstavnicima auto škola i komisija za polaganje vozačkih ispita

}  609 sastanaka sa Općinskim sudovima – sucima prekršajnih odjeljenja

}  5755 kontakata sa sa drugim institucijama koje imaju veze sa sigurnošću prometa (kontrola osovinskog opterećenja i dr. )

}  8379  edukacija policijskih službenika o komunikaciji sa sudionicima u prometu

 

U okviru represivnih mjera sankcionirano je:

 

}  prekoračenje dozvoljene brzine kretanja motornih vozila  u 708050 slučajeva

}  upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u 81461 slučaja

}  upravljanje vozilom pod utjecajem opojnih droga i drugih opojnih supstanci u 57 slučaja

}  nepropisno preticanje u 29130 slučaja

}  nepoštivanje svjetlosne prometne signalizacije u 13570 slučaja.

}  upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita u 19931 slučaj.

}  korištenje mobilnog telefona za vrijeme upravljanja motornim vozilom u 25438 slučaj.

}  upravljanje neregistriranim vozilom u 46544 slučaja.

}  nekorištenje sigurnosnog pojasa i nekorištenje zaštitne kacige u 113312 slučaja.

}  tehnička neispravnost i broj upućenih vozila na vanredni tehnički pregled u 7417 slučaja.

}  7514 prekršaja koji su počinili pješaci.

}  11438 slučajeva nepoštivanja obaveza vozača prema pješacima.

 

Prof. Dr. Osman Lindov, član Ekspertnog tima, je istakao da su statističke prognoze iz 2008 godine ukazivale na činjenicu da je stalno prisutna tendencija rasta broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povrijeđenih u saobraćaju. Mjerama iz akcionog plana, ne samo da je zaustavljena ta tendencija rasta već je iznad očekivanja smanjen broj poginulih i teško povrijeđenih. Na taj način ne samo da su spašeni ljudski životi već su ostvarene i znatne finansijske uštede za entitet FBiH. Primjera radi a imajući u vidu da je u periodu 2008 – 2013, „spašeno“ 419 osoba sa aktivnostima koje su najvjerovatnije pospješile ovakvo stanje u odnosu na stanje da se nisu poduzimale nikakve aktivnosti to podrazumijeva da su aktivnosti Ekspertnog tima, FMUP-a i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova na području FBiH, „uštedili“ FBIH oko 419 x 273.416,00 = 114.561.304,00 KM za pet godina rada i aktivnosti. Ukoliko bi se uzele u obzir i uštede smanjenjem broja teško povrijeđenih te saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, finansijske uštede su znatno veće.

Na kraju, prisutnim se obratio i predsjednik Ekspertnog tima Kemal Ademović, koji je izrazio veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima te posebno pohvalio predanost i rad federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova na primjeni Akcionog plana. Izrazio je nadu da će nadležni organi prepoznati mogućnosti i važnost preduzimanja planskih aktivnosti u oblasti sigurnosti drumskog saobraćaja. Jer rezultati ovog projekta su ono što je najvrijednije za sve nas – ljudski životi.

Današnja press konferencija je organizovana povodom okončanja primjene Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008. – 2013.

Ekspertni tim za analizu i koordinaciju provođenja mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osonove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.” formiran je rješenjem federalnog ministra unutrašnjih poslova u julu 2008. godine. Ekspertni tim je dopunjen dodatnim članovima Rješenjem federalnog ministra unutrašnjih poslova u aprilu 2012. godine.

Stalni zadatak Ekspertnog tima u proteklih 5 godina bio je da vrši analizu i koordinaciju provođenja mjera iz Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008.-2013.”, te na osnovu toga da po potrebi instruira kantonalne MUP-ove u daljoj realizaciji plana te predlaže Federalnom MUP-u određene strateške aktivnosti.

Ovaj tim je kroz svoje aktivnosti ojačao strateške kapacitete za dalje smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povrijeđenih lica u saobraćaju.

Završni izvještaj će biti dostavljen Vladi Federacije BiH putem federalnog ministra unutrašnjih poslova sa preporukom da se vrši daljnja primjena Strategije i akcionih planova na području i u okviru FBiH i FMUP-a, što bi predstavljalo kontinuirani nastavak realizacije kratkoročnih i dugoročnih mjera iz dosadašnjih dokumenta i akcionih planova koji su pokazali izuzetne efekte kroz smanjenje broja poginulih u saobraćaja za oko 35,5%, što je adekvatno zacrtanim ciljevima Evropskog prostora definiranom u evropskim dokumentima u prethodnom desetljeću 2000-2010.