Obvaještenje o nabavci usluge sanacije sanitarnih čvorova u Nastavnom objektu Policijske akademije Vraca

23.04.2020.

Obavještavamo zainteresirane ponuđače da je dana 23.04.2020. godine, na portalu javnih nabavki, objavljena Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge sanacije sanitarnih čvorova u Nastavnom objektu Policijske akademije Vraca, broj: 01-06-06/3-11-3-34 od 23.04.2020. godine, te ukoliko su zainteresovani za predmetnu nabavku, pomenutu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki.