OBAVJEŠTENJE ZA JAVNU NABAVKU PREHRAMBENIH ARTIKALA I NAPITAKA U TOKU 2021. GODINE

21.07.2020.

Obavještavamo zainteresirane ponuđače da je dana 21.07.2020. godine, na portalu javnih nabavki, objavljena Tenderska dokumentacija za javnu nabavku prehrambenih artikala i napitaka u toku 2021. godine, broj protokola: 01-06-06/3-11-3-78, broj javne nabavke: 01-06-06/3-11-3-27/15 od 21.07.2020. godine, te ukoliko su zainteresovani za predmetnu nabavku, pomenutu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki.