JAVNI POZIV

Sarajevo,

01.11.2022.

JAVNI POZIV

radi obavljanja konsultacija i dobijanja relevantnih smjernica za izradu Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine

Poštovani,

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu pismenih komentara koje su dostavili kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i Agencija za zaštitu ljudi i imovine sačinilo i izradilo novi tekst Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine:

http://www.fmup.gov.ba/v2/propisi.php?idkat=3

Stoga pozivamo predstavnike kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, agencija za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara i pravne subjekte koja imaju organizovanu unutrašnju službu za zaštitu na javni sastanak radi obavljanja konsultacija i dobijanja relevantnih smjernica za izradu Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine u skladu sa članom 11. stav (2) tačka d) Uredbe o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12).

Sastanak će se održati u srijedu, 7.12. 2022 godine u 11.00 sati u prostorijama Doma policije, ulica Tina Ujevića br.1.