JAVNI POZIV radi obavljanja konsultacija i dobijanja relevantnih smjernica za izradu Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti

Sarajevo,

16.03.2023.

Poštovani,

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu prijedloga Koordinacionog tima FMUP-a i Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine za analizu stanja u sektoru privatne zaštite u Federaciji BiH pripremilo Metodologiju o izmjenama i dopunama Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je u skladu sa članom 11. st. 1. i 2. tačka a) Uredbe o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12).odlučio da u vezi Radne verzije navedene metodologije obavi konsultacijje u vidu pismenih komentara putem objavljivanja Radne verzije Metodologije na stranici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Radna verziija Metodologije nalazi se na www.fmup.gov.ba folder Propisi – Ostalo ili na linku ispod:

http://www.fmup.gov.ba/v2/propisi.php?idkat=6

 

Molimo da vaše komentare na Radnu verziju Metodologije dostavite do

14. 4. 2023. godine na e-mail: pravni@fmup.gov.ba ili kabinet@fmup.gov.ba