Uredba o Uredu za pritužbe javnosti “Službene novine Federacije BiH”, broj 68/05Na osnovu člana 51. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O UREDU ZA PRITUŽBE JAVNOSTI


I.OSNOVNE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom uređuju se nadležnosti i organizacijski status Ureda za pritužbe javnosti (u daljnjem tekstu: Ured), koji se nalazi u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), utvrđuju mandat i kriteriji za odabir članova Ureda, imenovanje i postupak razrješenja članova Ureda i uređuje način rada Ureda i druga pitanja od značenja za rad Ureda.


Član 2.


U smislu ove Uredbe, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. odgovorni rukovodilac je:

a) rukovodilac osnovne organizacione jedinice u Upravi policije i rukovodilac Policijske akademije, ako je žalba podnijeta protiv policijskog službenika.
b) direktor Uprave policije ako je žalba podnijeta protiv policijskog službenika koji je rukovodilac osnovne organizacione jedinice u Upravi policije,
c) direktor Uprave policije, ako je žalba podnijeta protiv državnog službenika raspoređenog na radno mjesto rukovodioca osnovne organizacione jedinice u Upravi policije,
d) Federalni ministar unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu; ministar), ako je podnijeta žalba protiv državnog službenika koji je postavljen na radno mjesto rukovodioca osnovne organizacione jedinice, kao i protiv rukovodioca policijske akademije,
e) rukovodilac osnovne organizacione jedinice u Ministarstvu ili u Upravi policije, ako je žalba podnijeta protiv službenika ili namještenika raspoređenog u osnovnu ustrojstvenu jedinicu;

2. žalba je svaka pismena ili usmena predstavka ili pritužba na vladanje, postupke i rad uposlenika Ministarstva odnosno Uprave policije, koja je podnijeta:

a) od strane građanina,
b) u ime građanina, sa njegovom pismenom punomoći,
c) od strane nadređenog u formi izvještaja o propustima i rezultatima rada,
d) od strane policijskog službenika ili drugog uposlenika protiv njegovog nadređenog ili bilo kojeg drugog uposlenika;

3. disciplinski postupak je postupak koji je propisan i uređen zakonom za 
policijske službenike, za državne službenike i za namještenike:

4. istražitelj je policijski službenik raspoređena u Jedinicu za profesionalne 
standarde (u daljnjem tekstu: JPS), koji provodi unutrašnje istrage.


Član 3.


U nadležnosti Ureda su sljedeći poslovi:

1. praćenje i prosljeđivanje svih žalbi dostavljenih Ministarstvu protiv uposlenika Ministarstva;
2. praćenje realizacije istraga Jedinice za profesionalne standarde;
3. izvršavanje naredbi za ponovnu istragu ili dopunu istrage, u slučaju kada Ured nije zadovoljan provedenom istragom JPS;
4. nadgledanje izvještaja podnesenih od strane JPS-a u slučaju kada postoje osnovane sumnje da se radi o krivičnom djelu i slučaj treba proslijediti nadležnom tužilaštvu;
5. nadgledanje postupka u kojem odgovorni rukovodilac obavještava podnosioca žalbe da je žalba neosnovana i da se protiv uposlenika neće pokretati istraga, jer je postupao u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, kako bi se onemogućilo vršenje pritiska od strane rukovodećih službenika na podnosioca žalbe;
6. primanje izvještaja od sudova o uposlenicima Ministarstva protiv kojih se vodi krivični postupak ili istraga i njihovo prosljeđivanje odgovornom rukovodiocu;
7. nadgledanje disciplinskih kazni izrečenih od nadležnih disciplinskih tijela i provođenje tih kazni, kako bi se osigurala pravičnost i dosljednost, kao i svrha kažnjavanja;
8. nadgledanje da li JPS obavještava podnosioca o ishodu istrage u pismenoj formi što je prije moguće, ako je žalba podnijeta protiv policijskog službenika i neposredno obavještavanje u drugim slučajevima;
9. poduzimanje zakonskih radnji protiv podnosioca žalbe, u slučaju neistinite i tendenciozne žalbe;
10. iniciranje disciplinskih mjera protiv istražitelja ili rukovodioca JPS-a zbog namjerne zloupotrebe ili zapostavljanja istrage;
11. nadzor nad ostvarivanjem neovisnosti u radu JPS-a;
12. pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti protiv bilo kojeg uposlenika Ministarstva koji bude odlagao, opstruirao ili prikrivao informacije vezane za bilo koji disciplinski prekršaj;
13. pripremanje i podnošenje tromjesečnog i godišnjeg izvještaja Vladi Federacije BiH i Komisiji za odbranu i sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisije za odbranu i sigurnost) o pitanju općeg funkcioniranja i rada Ureda, uključujući bilo koje pitanje koje zaslužuje pažnju zbog težine ili drugih posebnih okolnosti.


II.ORGANIZACIJSKI STATUS I SASTAV UREDA


Član 4.


Ured će funkcionirati unutar strukture Ministarstva.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Ured je samostalan i nezavisan od linije rukovođenja.


Član 5.


Ured čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan državni službenik Ministarstva i dva predstavnika javnosti.
Od dva predstavnika javnosti iz stavka 1. ovog člana, najmanje jedna osoba treba da bude ženskog spola.


Član 6.


Ured o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednicama.
Sjednica Ureda održava se najmanje jedanput sedmično, a u hitnim slučajevima odmah po ukazanoj potrebi.
Ured donosi poslovnik o radu, kojim potpunije uređuje način rada i odlučivanja.


III. IMENOVANJE I MANDAT ČLANOVA UREDA


Član 7.


Imenovanje predsjednika i članova Ureda provodi ministar u postupku i na način
Određen Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05, u daljnjem tekstu: Zakon).
Mandat predsjednika i članova Ureda traje dvije godine i može se obnoviti samo jedanput.
Najmanje šest mjeseci prije isteka mandata predsjednika i članova Ureda Ministarstva će inicirati novu proceduru za odabir predsjednika i članova Ureda.


IV. KVALIFIKACIONI KRITERIJI


Član 8.


Članovi Ureda trebaju biti ugledne osobe s fakultetskim obrazovanjem.
Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Komisija za imenovanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (u daljnjem tekstu: komisije za izbor) i Ministarstvo će slijediti sljedeće kriterije prilikom izbora osoba za članove Ureda:
1. predsjednik mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, od čega najmanje pet godina na rukovodnim radnim mjestima u organima uprave ili kao sudija ili tužilac;
2. moraju biti državljani Bosne i Hercegovine;
3. predsjednik ili član Ureda, osim predstavnika Ministarstva, ne smije biti državni službenik ili policijski službenik;
4. ne smiju biti članovi političkih stranaka;
5. ne smiju imati kriminalni dosje ili biti krivično osuđivani, uključujući i brisane presude;
6. članovi trebaju biti iz pravne ili druge društvene struke, sa najmanje sedam godina radnog iskustva u svojim djelatnostima;
7. predstavnik Ministarstva koji je član Ureda ne smije biti kažnjavan, uključujući i brisane disciplinske kazne.


V. RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA UREDA


Član 9.


Ministar će razriješiti dužnosti predsjednika ili člana Ureda samo na osnovu pismene preporuke komisija za izbor zbog neprofesionalnog obavljanja dužnosti, kao i u slučaju prestanka uvjeta iz tač. 2., 3., 4. i 5. člana 8. ove Uredbe.
Komisije za izbor ispitat će svaki prijedlog za razrješenje od strane predsjednika Ureda i predložiti razrješenje dužnosti određenog člana, ukoliko to ocijene potrebnim.
Ako se članovi Ureda požale na predsjednika u pismenoj formi ili ako se jedan član Ureda požali na predsjednika u pismenoj formi, pa se takva žalba ponovi,
Komisije za izbor će postupati po odredbi stava 2. ovog člana.


VI. POSTUPAK PRIJEMA ŽALBI


Član 10.


Kada građanin podnese ili izjavi na zapisnik žalbu protiv uposlenika Ministarstva adresiranu na Ured, zaprimljenu u bilo kojoj organizacionoj jedinici Ministarstva, osim u Uredu, odgovorni rukovodilac koji je zaprimio žalbu, dužan je tu žalbu u roku od 24 sata od njenog prijema predati direktno Uredu.
Ako je žalba dostavljena ili zaprimljena neposredno u JPS, svaka žalba će biti uvedena u JPS-ovu Knjigu evidencije žalbi, nakon toga dostavljena Uredu u roku iz stava 1. ovog člana.
Sve žalbe i druga pismena dostavljaju se Uredu preko člana Ureda iz Ministarstva.


VII. PROCEDURA KOD ISTRAGA VEZANIH UZ ŽALBE


Član 11.


Član Ureda iz Ministarstva obrađuje dostavljanje žalbe, pribavlja izvode iz službenih evidencija i druge podatke i dokumente te priprema žalbe za razmatranje na sjednici Ureda.
Žalbe uložene protiv direktora policije ili zamjenika direktora policije Ured, bez odlaganja, dostavlja Nezavisnom odboru za izbor i imenovanje direktora policije Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na daljnji postupak i rješavanje.


Član 12.


Kada postoje indicije da je počinjeno krivično djelo, Ured će zatražiti pomoć kriminalističke policije u najkraćem mogućem roku radi pokretanja istrage o tom slučaju. Kriminalistički inspektor koji vodi istragu će obavještavati Ured o učinjenom napretku po svim fazama istrage u takvim slučajevima, a istražitelj JPS-a zadužen za taj slučaj, radit će uporedo s tim kriminalističkim inspektorom.
Ured će zahtijevati od JPS-a da po službenoj dužnosti pokrene i provede istragu, bez obzira je li neka osoba podnijela žalbu kada god se dogodi neki od sljedećih događaja:
1. smrt osobe u policijskom pritvoru ili pod policijskim nadzorom;
2. teška tjelesna povreda bilo koje osobe za vrijeme dok je u pritvoru ili pod kontrolom policije;
3. teža saobraćajna nezgoda ili saobraćajna nezgoda sa smrtnim posljedicama koja uključuje vozila Ministarstva;
4. kada policijski službenik uporabljuje vatreno oružje ili upotrijebi silu;
5. diskriminiranje po nacionalnoj osnovi od strane uposlenika Ministarstva;
6. optužba vezana za korupciju ili zloupotrebu ovlaštenja.


Član 13.


Ured će svaku žalbu podnijetu protiv policijskog službenika dostaviti odgovornom rukovodiocu i JPS-u.
U slučaju iz stava 2. člana 10. ove Uredbe, žalba se neće dostavljati JPS-u.
Nakon prijema žalbe, odgovorni rukovodilac razmotrit će da li je žalba pogodna za postupak prema odredbi čl. 3. stav 5. ove uredbe ili je potrebno odrediti istražitelja JPS-a radi pokretanja istrage.
Po žalbi se uvijek pokreće istraga, osim ako:
1) podnosilac žalbe da svoj pristanak da se ne pokreće istraga, a i navodi u žalbi ukazuju da je uposlenik postupio u skladu sa zakonom i propisanim procedurama i
2) odgovorni rukovodilac smatra da navodi žalbe, čak i ukoliko su dokazani, ne zahtijevaju provođenje krivičnog ili disciplinskog postupka jer žalbene radnje ne sadrže obilježja povrede službene dužnosti ili krivičnog djela.
Sve žalbe iz stava 4. ovog člana riješene bez provođenja istrage bit će dostavljene JPS-u na procjenu i preporuke.
Ukoliko žalba ne može biti riješena bez pokretanja istrage, odgovorni rukovodilac će je dostaviti JPS-u i o tome obavijestiti Ured.
Odgovorni rukovodilac dostavit će Uredu svaku žalbu za koju smatra da je to potrebno zbog:
1) ozbiljnosti slučaj ili
2) posebnih okolnosti.
Ured će osigurati da JPS potvrdi prijem žalbe u skladu sa postojećim smjernicama. Ured će također osigurati da JPS obavijesti podnosioca žalbe o tome kome je povjerena istraga i o toku istrage do završetka istražnog postupka. Ako su navodi iz žalbe proglašeni ''neosnovanim'' ili ''bez dovoljno dokaza'', JPS će nakon što Ured potvrdi takav nalaz, obavijestiti podnosioca žalbe o rezultatima.
Podnosilac žalbe će biti obaviješten da je Ured nakon razmatranja potvrdio nalaze. 
JPS će svaku takvu komunikaciju sa podnosiocem žalbe istovremeno dostavljati Uredu.
Ured je dužan obavijestiti podnosioca žalbe o konačnoj odluci po okončanju disciplinskog postupka i bilo kojoj žalbi na odluku.


Član 14.


Ured će svaku žalbu uloženu protiv državnog službenika ili namještenika dostaviti odgovornom rukovodiocu.
Nakon prijema žalbe, odgovorni rukovodilac razmotrit će da li je žalba pogodna za postupak prema odredbi člana 13. stav 5. ove Uredbe ili je potrebno pokretati postupak za provjeru navoda žalbe.
Istraga po žalbi neće se pokretati u slučaju iz člana 13. stav 4. ove Uredbe.
Odgovorni rukovodilac će bez odlaganja sakupiti potrebne činjenice radi provjere navoda iz žalbe i procijeniti ima li osnova za pokretanje disciplinskog postupka te o tome izvijestiti ministra, odnosno direktora Uprave policije, Ured i medijatora državne službe.
Ured može, nakon konsultacija s ministrom ili direktorom policije, odrediti osobu ili tim koji će istražiti neku žalbu protiv osobe iz stav 1. ovog člana koja zahtijeva složenije istražne radnje.


VIII. NADGLEDANJE POSTUPKA


Član 15.


Ured će najmanje jednom sedmično održati sjednicu kako bi razmotrio primljene žalbe, izvještaje JPS-a i odgovornih rukovodilaca i mišljenja načelnika JPS-a.
U slučaju da se Ured složi sa mišljenjem da žalba nije bila osnovana, slučaj će kao takav biti okončan.
U slučaju kada mišljenje Ureda nije isto kao mišljenje načelnika JPS-a, naredit će se ponovna opsežna istraga.
Ukoliko su optužbe osnovane ili djelomično osnovane, Ured će razmotriti preporuku JPS-a ili medijatora državne službe, sa ciljem da se utvrdi da li postoje uvjeti za pokretanje disciplinskog postupka, pa ako ocijeni da ti uvjeti postoje, Ured će žalbu i spise dostaviti:
a) nadležnom rukovodiocu da izrekne odgovarajuću mjeru prekršiocu, ako se utvrdi da optužbe iziskuju disciplinski postupak za lahke povrede službene dužnosti;
b) ministru ili direktoru policije radi pokretanja odgovarajućeg disciplinskog postupka, ako se utvrdi da optužbe iziskuju disciplinski postupak za teške povrede službene dužnosti.
Ured može ministru ili direktoru policije preporučiti suspenziju uposlenika, a o suspenziji će biti odlučeno u postupku i na način uređen zakonom.


IX. PRAĆENJE POSTUPKA OD STRANE UREDA


Član 16.


Ured će, u saradnji sa nadležnim disciplinskom komisijom osigurati da se kopija donesene odluke disciplinske komisije prekršiocu preko njegovog rukovodioca koji će biti odgovoran za blagovremenu dostavu i provedbu odluke, kao i njezino odlaganje u lični dosje navedenoga prekršioca.
JPS će nastaviti vođenje svih relevantnih evidencija i održavanje baza podataka za sve disciplinske slučajeve i unutrašnje istrage. Ured će imati nesmetan pristup svim dosjeima i dokumentaciji JPS-a i disciplinskih komisija.


Član 17.


Ministar i direktor Uprave policije će obavještavati Ured o svim disciplinksim i krivičnim postupcima pokrenutim protiv uaposlenika Ministarstva i Uprave policije te krivičnim i disciplinskom kaznama izrečenim uaposlenicima Ministarstva i Uprave policije.


X. ADMINISTRACIJA I LOGISTIKA


Član 18.


Prostorije, sredstva za rad i druge uvjete, uključujući kancelarijski namještaj, uređaje i pribor potreban za rad Ureda, kao i administrativnu podršku osigurava Ministarstvo.
Komisije za odbranu i sigurnost, kojima Ured podnosi tromjesečne i godišnje izvještaje, razmotrit će zahtjeve Ureda i poduzeti odgovarajuće korake, u konsultaciji s ministrom, kako bi se uklonile smetnje, ukoliko postoje, radi osiguranja nesmetanog funkcioniranja Ureda.
Ured će najmanje jedanput u šest mjeseci izvršiti analizu podnijetih žalbi i povreda dužnosti te predložiti ministru i direktoru policije preduzimanje preventivnih mjera.


Član 19.


Članovi Ureda koji su predstavnici javnosti za rad u Uredu imaju pravo na naknadu, u skladu s Odlukom o načinu osnivanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe, (''Službene novine Federacije BiH'', broj 39/04 i 41/05).


XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.


Ministarstvo je dužno, u skladu sa zakonom i ovom Uredbom, predložiti komisijama za izbor kandidate za predsjednika i članove Ureda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.


Član 21.


Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Uredu za pritužbe javnosti (''Službene novine Federacije BiH'', broj 67/02.).


Član 22.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''


V broj 606/05
24. novembra 2005. godine
Sarajevo

Premijer 
dr. Ahmet Hadžipašić, s.r.