MATIČNA KNJIGA DRŽAVLJANAU knjigu državljana upisuju se sljedeća lica:
 
1) državljani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji na osnovu prebivališta u Federaciji, u skladu sa Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09) i Zakonom o državljanstvu Federacije, stiču pravo na državljanstvo Federacije, odnosno pravo na promjenu entitetskog državljanstva (upis se vrši u mjestu prebivališta lica);
 
2) državljani Bosne i Hercegovine koji nemaju izjavljeno entitetsko državljanstvo, odnosno državljani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Republike Srpske a imaju prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ako to žele (upis se vrši u matične knjige koje se vode prema prebivalištu lica u Brčko Distriktu);
 
3) lica koja su rođena i upisana u matične knjige rođenih na teritoriji RS a stiču državljanstvo FBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Federacije (upis se vrši prema mjestu prebivališta odnosno boravištu lica).