Sektor za pravne posloveOrganizacijska struktura


Sektorom za pravne poslove rukovodi Medina Đapo, rukovodilac Sektora - pomoćnik ministra, rođena 1967. godine, diplomirani pravnik. 
Raspoređena na poslove i zadatke pomoćnika ministra za pravne poslove.
U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od 1996. godine. 
Obavljala je dužnosti rukovodioca unutrašnjih i osnovnih organizacionih jedinica.
 

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3180
E-mail: pravni@fmup.gov.ba
 

Djelokrug 


  • pravni, stručni i drugi poslovi koji se odnose na pripremanje teza, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije;
  • razmatranje i pripremanje prijedloga i mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa;
  • nadzor nad provođenjem federalnih propisa, prijem i prestanak državljanstva, putne isprave i kretanje i boravak stranaca iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona, radom Agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, rješavanje u upravnim stvarima i postupcima utvrđenim federalnim zakonom, rješavanje po žalbama na rješenja federalnih inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi zaštite i zaštite od požara, davanje stručnih objašnjenja radi jedinstvenog provođenja i pravilne primjene zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i pružanje stručne pomoći drugim organizacionim jedinicama Ministarstva;
  • organizuje i provodi poslove koji se odnose na matične knjige i to: vođenje matičnih knjiga rođenih, knjiga državljana, knjiga vjenčanih i knjiga umrlih; rješavanje žalbi u drugostepenom upravnom postupku koji se odnosi na matične knjige; izrađuje plan i program stručne obuke matičara za polaganje stručnog ispita za matičare i provodi tu obuku; izrađuje godišnji plan i program stručne obuke i osposobljavanja matičara i organizuje i provodi tu obuku; vrši inspekcijski nadzor u oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena; organizuje i obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i stalno funkcionisanje jedinstvenog centralnog matičnog registra; rješava sva pitanja koje se odnose na pravilno provođenje Zakona o ličnom imenu; ostvaruje stalnu saradnju s općinama i gradskim službama za upravu nadležnim za matične knjige i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova radi pravilnog vođenja matičnih knjiga i obavlja sve druge upravne i stručne poslove koji se odnose na matične knjige, lično ime i matične registre koji su po zakonu u nadležnosti Ministarstva.