Sektor za pravne posloveOrganizacijska struktura


Sektorom za pravne poslove rukovodi Medina Đapo, rukovodilac Sektora - pomoćnik ministra, rođena 1967. godine, diplomirani pravnik. 
Raspoređena na poslove i zadatke pomoćnika ministra za pravne poslove.
U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od 1996. godine. 
Obavljala je dužnosti rukovodioca unutrašnjih i osnovnih organizacionih jedinica.
 

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3180
E-mail: pravni@fmup.gov.ba
 

Djelokrug 


  • pravni, stručni i drugi poslovi koji se odnose na pripremanje teza, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije;
  • razmatranje i pripremanje prijedloga i mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa;
  • nadzor nad provođenjem federalnih propisa, prijem i prestanak državljanstva, putne isprave i kretanje i boravak stranaca iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona, radom Agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, rješavanje u upravnim stvarima i postupcima utvrđenim federalnim zakonom, rješavanje po žalbama na rješenja federalnih inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi zaštite i zaštite od požara, davanje stručnih objašnjenja radi jedinstvenog provođenja i pravilne primjene zakona i drugih