Sektor za materijalno-finansijske posloveOrganizacijska struktura


U sastavu Sektora nalaze se tri unutrašnje organizacijske jedinice, i to:
 

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3110
E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba
 

Djelokrug


 • vrši se izrada prijedloga budžeta Ministarstva;
 • prati se i osigurava pravilna primjena i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva, finansija i javnih nabavki i vrše poslovi unutrašnje kontrole;
 • vrši se uspostava, obrada i vođenje knjigovodstvene i finansijske dokumentacije;
 • vrše se poslovi planiranja sredstava i izmirenja obaveza Ministarstva, izrade periodičnih i završnih računa, obračun plaća, doprinosa i naknada za plaće po osnovu rada;
 • vođenja postupka nabavke roba i vršenja usluga za potrebe Ministarstva;
 • izrade analiza, izvještaja i informacija o stanju i kretanju finansijskih i materijalnih sredstava;
 • poslovi organizacije i provođenja godišnjeg i vanrednog popisa imovine i sredstava;
 • poslovi investiciono-tehničkog i tekućeg održavanja objekata;
 • poslovi upravljanja objektima Ministarstva i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.
   

Zakonski i podzakonski propisi koji se koriste u radu


 • Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH, broj: 39/14)
 • Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (Sl. novine FBiH, broj: 83/09)
 • Zakon o budžetima FBiH (Sl. novine FBiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15)
 • Zakon o trezoru u FBIH (Sl. novine FBiH, broj: 58/02, 19/03 i 79/07)
 • Uredba o računovodstvu budžeta u FBIH (Sl. novine FBiH, broj: 34/13)
 • Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBIH (Sl. novine FBiH, broj: 60/14)
   

 PLAN NABAVKI FMUP-a ZA 2015. GODINU.pdf