MATIČNE KNJIGEU Federaciji Bosne i Hercegovine je donesen Zakon o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12 i 80/14) koji je stupio na snagu 12.05.2012. godine, a na osnovu kojeg je doneseno Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15) kojim je detaljno propisan način upisa činjenice rođenja i državljanstva u matične knjige.

Osnovna zakonska obaveza sastoji se u tome da svi građani Federacije Bosne i Hercegovine moraju biti upisani u matične knjige.

 

Ovim zakonom uređuju se: nadležnost za vođenje matičnih knjiga, vrste i sadržaj matičnih knjiga, matični registar, upis podataka u matične knjige, upis činjenica u
matične knjige na osnovu isprava inozemnih organa, vođenje i čuvanje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, uvid u matične knjige i korištenje podataka iz matičnih knjiga, obnavljanje matičnih knjiga, upravni nadzor,
rješavanje žalbi i prekršajna odgovornost i druga pitanja koja se odnose na matične knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: Federacija .

 

Vrste matičnih knjiga

O ličnim stanjima građana vode se: matična knjiga rođenih, matična knjiga državljana, matična knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih u daljnjem tekstu: matične knjige koje predstavljaju osnovne službene evidencije o ličnim stanjima
građana. U matične knjige upisuju se zakonom određene činjenice o rođenju, državljanstvu, sklapanju braka, smrti i druge zakonom predviđene činjenice, kao i promjene u vezi sa tim činjenicama

 

Matične knjige, izvodi i uvjerenja su javne isprave

Matične knjige, matični registar, izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga i matičnog registra su javne isprave.
Podaci upisani u matične knjige i matični registar i činjenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitim dok se na zakonom propisan način ne dokaže suprotno.

 

Članom 52. Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12 i 80/14) je propisano da su općina, odnosno grad, kanton i Federacija, dužni organizirati pružanje besplatne stručne pomoći za upis lica u matičnu knjigu rođenih i knjigu umrlih koja imaju status socijalno ugroženog lica ili nacionalne manjine i stvoriti uvjete da se sva ta lica upišu u matičnu knjigu rođenih i knjigu umrlih.

Upis navedenih lica u matične knjige općina, odnosno grad dužan je osloboditi obaveze plaćanja troškova i taksi predviđenih za upis u matičnu knjigu rođenih i knjigu umrlih.

Organ starateljstva treba odrediti posebnog staratelja za naknadni upis navedenih lica u matičnu knjigu rođenih i knjigu umrlih.