DRŽAVLJANSTVO STICANJE DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIH
 

IZDAVANJE GARANCIJE ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIH

 

PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIH

 

DOKAZI KOJI SU POTREBNI ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIH

 

DOKAZI KOJI SU POTREBNI ZA PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIH

 

LICA KOJA SU ROĐENA PRIJE 01.01.1998. GODINEObjašnjenje Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine; propisi kojima se reguliše postupak sticanja i prestanka državljanstva Federacije; dokazna sredstva i upis činjenice državljanstva Federacije u matične knjige rođenih i matične knjige državljana
 

Objašnjenje Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine; propisi kojima se reguliše postupak sticanja i prestanka državljanstva Federacije; dokazna sredstva i upis činjenice državljanstva Federacije u matične knjige rođenih i matične knjige državljana

Ukazom Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-257-02/16 od 28.04.2016. godine proglašen je Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.10.2015. godine i na sjednici Doma naroda od 31.03.2016. godine.

Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 34/16 dana 04.05.2016. godine, i čija primjena je počela dana 12.05.2016. godine.

Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine uređuju se uvjeti za sticanje i prestanak državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09,76/09 i 87/13) i druga pitanja koja se odnose na državljanstvo Federacije.

Danom stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine prestao je da važi raniji Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/01, 22/09, 61/09 i 65/11), s tim što zahtjevi stranaka podneseni do dana stupanja na snagu ovog zakona koji nisu okončani nastavit će se i okončati prema odredbama onog zakona koji je povoljniji za stranku.

Postupak sticanja i prestanka državljanstva Federacije , dokazna sredstva i upis činjenice državljanstva Federacije u matične knjige rođenih i matične knjige državljana, vrši se u skladu sa Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine - Službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj 22/16), podzakonskim propisima koji su doneseni na osnovu tog zakona, Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/16) i odredbama Pravilnika o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/16), te drugim propisima kojima se uređuje pitanje upisa činjenice državljanstva.

Državljanstvo BiH i Federacije BiH stiče se:

a) porijeklom,

b) rođenjem na teritoriji Federacije,

c) usvojenjem,

d) naturalizacijom,

e) međunarodnim sporazumom,

f) promjenom državljanstva Republike Srpske u državljanstvo Federacije ili izborom državljanstva Federacije.

Državljanstvo Federacije može prestati na sljedeći način:

  1. odricanjem,
  2. otpustom,
  3. oduzimanjem i
  4. međunarodnim sporazumom

Državljanstvo Federacije prestaje danom uručenja (dostave) rješenja o prestanku državljanstva Federacije licu na koje se rješenje odnosi.
Ako mjesto prebivališta lica iz stava (1) ovog člana nije poznato ili ne može biti utvrđeno, državljanstvo Federacije prestaje danom objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, odnosno zahtjev, utvrđena ovim pravilnikom, mora biti u originalu ili ovjerenom prijepisu od nadležnog organa ili notara.

Dokumentacija ne smije biti starija od šest mjeseci, osim izvoda iz matičnih knjiga koji imaju neograničeni rok važenja, što je u skladu sa članom 63. stav 5. Zakona o matičnim knjigama i odgovarajućim zakonom Republike Srpske, s tim što izvodi iz matičnih knjiga izdati od organa inozemnih država važe onoliko koliko je u tim izvodima određeno, a ako taj rok nije određen, onda taj izvod ne smije biti stariji od šest mjeseci.

Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije po osnovu naturalizacije, olakšane naturalizacije, naturalizacije djeteta mlađe od 18 godina, lica za priznatim statusom izbjeglice i lica bez državljanstva (apatridi), emigranta, lica kojem je ranije prestalo državljanstvo BiH odricanjem ili otpustom, po osnovu međunarodnog sporazuma po osnovu člana 47. stav 3. i stav 4., odnosno prestanak državljanstva Federacije po osnovu otpusta podnosi se Federalnom ministarstvu putem kantonalnog ministarstva prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva ako nema prebivalište.

Kantonalno ministarstvo je dužno primiti zahtjev stranke i utvrditi da li je dokumentacija kompletna, pa ako nije, treba da izvrši dopunu dokumentacije. Tek kada se kompletira sva potrebna dokumentacija i dokazi ovisno o pravnom osnovu po kojem stranka stiče državljanstvo, kantonalno ministarstvo je dužno zahtjev i dokumentaciju dostaviti Federalnom ministarstvu na rješavanje.

Lica iz člana 47. st. (3) i (4) Zakona zahtjev za sticanje državljanstva Federacije podnose kantonalnom ministarstvu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva ako nema prebivalište.

Zahtjev za sticanje državljanstva podnosi se na Obrascu broj 4.

Zahtjev za izdavanje garancije za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH se podnosi na Obrascu broj 5 i broj 6.

 

Izjava o odricanju od ranijeg državljanstva za lica koja podnose zahtjev za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije, olakšane naturalizacije, po osnovu naturalizacije djeteta mlađe od 18 godina, kao bračni partner lica koje ima status emigranta, te po osnovu sticanja državljanstva lica kojem je ranije prestalo državljanstvo BiH i Federacije BiH otpustom ili odricanjem (osim za državljane država sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu) podnosi se na Obrascu broj 3.

U skladu sa činjeničnim stanjem koje se utvrdi prema odgovarajućim zakonskim odredbama, Federalno ministarstvo donosi odgovarajuće rješenje u roku od 60 dana od dana pribavljanja svih dokaza – kompletne dokumentacije, kojim zahtjev može biti uvažen ili odbijen.

U dispozitivu rješenja se upisuje pravni osnov za sticanje državljanstva Federacije (naturalizacija, olakšana naturalizacija, naturalizacija maloljetnog djeteta, lica bez državljanstva i lica koja imaju status izbjeglice, emigranti i njihovi bračni partneri, lica kojima je državljanstvo prestalo odricanjem ili otpustom i međunarodni ugovor).

Rješenje o sticanju državljanstva Federacije po osnovu naturalizacije, olakšane naturalizacije, naturalizacije djeteta mlađe od 18 godina, lica za priznatim statusom izbjeglice i lica bez državljanstva (apatridi), emigranta i lica kojem je ranije prestalo državljanstvo BiH odricanjem ili otpustom, Federalno ministarstvo dostavlja na saglasnost Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Dostava rješenja se vrši putem interne dostavne knjige.

Rješenje koje se dostavi na saglasnost Ministarstvu civilnih poslova stupa na snagu 60 dana nakon što se dostavi tom ministarstvu. Na to rješenje Federalno ministarstvo stavlja klauzulu o danu stupanja na snagu. Klauzula se daje na Obrascu broj 7.

Nakon stupanja na snagu rješenja, Federalno ministarstvo rješenje dostavlja stranci putem kantonalnog ministarstva koje je zaprimilo zahtjev i dokumentaciju.

Kada rješenje kojim je stečeno državljanstvo Federacije postane pravosnažno, Federalno ministarstvo to rješenje dostavlja nadležnoj matičnoj službi općine i grada radi upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, kantonalnom ministarstvu, Ministarstvu sigurnosti, Ministarstvu civilnih poslova i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Rješenje o sticanju državljanstva Federacije koje donosi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je konačno i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti tužbom upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.