MinistarAljoša Čampara


Biografija


 

Biografija


Rođen 20. 1. 1975. godine.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio je stručni upravni ispit, te pravosudni ispit.

Čampara je radio kao stručni saradnik u Odjelu za kadrovska pitanja i Odjelu za protokol Parlamentarne skupštine BiH, sekretar Ustavno-pravne komisije Doma naroda PS BiH, sekretar Doma naroda PS BiH, sekretar Zajedničke službe PS BiH i dogradonačelnik Grada Sarajeva. 

Polaznik je postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bivši je član Upravnog odbora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je asocijacije generalnih sekretara u Interparlamentarnoj uniji, član Zakonodavno-pravne komisije iz reda eksperata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Radio je na implementaciji rekonstrukcije i obnove kompletnog kompleksa Parlamentarne skupštine BiH, uspostavi unutrašnje organizacije PS BiH, izradi strateških planova PS BiH, uspostavi IT sektora PS BiH i implementacija IPA-fondova za PS BiH.

Bio je član Komisije Ministarstva pravde BiH za polaganje stručnih upravnih ispita, član stručne komisije Agencije za državnu službu institucija BiH za izradu ispitnih pitanja, te član drugih ad-hoc komisija. 

Govori engleski jezik.
Oženjen, otac dvoje djece.
 

Kabinet ministra


FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Adresa: ul. Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Telefon: + 387 33 280-020, lokal 3100 
E-mail: kabinet@fmup.gov.ba
 

Šef Kabineta ministra
 

Organizacijska struktura


Djelokrug


 • svi poslovi za potrebe rada ministra;
 • priprema materijala, prijedloga i mišljenja, protokolarni poslovi i poslovi u vezi sa realiziranjem programa aktivnosti ministra u radu Ministarstva, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), Parlamenta Federacije i drugih državnih organa i institucija;
 • pripremanje sjednica Kolegija ministra i provođenje njegovih zaključaka, praćenje i upoznavanje ministra sa dinamikom izvršavanja obaveza organizacionih osnovnih jedinica;
 • osigurava i organizira jačanje povjerernja javnosti u radu policije u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova;
 • staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva;
 • poslovi u vezi s primanjem i rješavanjem pošte upućene ministru;
 • vođenje evidencija i zaprimanje pošte koja je označena stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09);
 • osiguranje blagovremene dostave materijala za Vladu Federacije i Parlament Federacije;
 • pribavljanje materijala od organizacijskih jedinica za potrebe ministra kao i sve druge, stručne, administativne i tehničke poslove za ministra, kao i prijevod pisanih materijala s engleskog na jezike u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine i obratno;
 • organizira međunarodnu saradnju iz nadležnosti Ministarstva putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine;
 • organizira i vrši poslove na ostvarivanju bilateralne i multilateralne saradnje s resornim ministarstvima drugih država, kao i saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama;
 • prati, predlaže i organizira aktivnosti Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jednicama Ministarstva i Uprave policije za relizaciju procesa evropskih integracija iz područja unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • priprema u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave policije analizu razvoja pravne stečevine Evropske unije u dijelu koji se odnosi na područje unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • priprema u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva izvještaje i druge akte o usaglašenosti propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije sa propisima Evropske unije;
 • organizira studijsko-analitičke i druge poslove za potrebe Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama;
 • priprema i provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Upravi policije vezano za smanjenje i suzbijanje korupcije i borbu protiv organiziranog kriminala u saradnji s Upravom policije;
 • priprema, prati i izrađuje obavještenja o neposrednom provođenju i izvršavanju federalne politike i federalnih zakona iz nadležnosti Ministarstva koje dostavlja premijeru Vlade Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
 • priprema i izrađuje izvještaje o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije koje dostavlja Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije;
 • organizira dostavljanje izvještaja Nezavisnog odbora.