Sekretar ministarstvaFEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Adresa: ul. Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Telefon:  +387 33 280-020, lokal 3104                                     
E-mail: sekretar@fmup.gov.ba
 

SEKRETAR MINISTARSTVA,  Elvedina Hodžić, dipl. pravnik
 

Rođena u mjestu Bastasi, općina Foča, 1959. godine.
Osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet završila u Sarajevu. 
 

Rukovodeći državni službenik.
 

U Ministarstvu zaposlena od 1. 9. 1992., i u struci obavljala poslove stručnog saradnika za upravno-pravne poslove, stručnog savjetnika za pravne poslove, šefa Kabineta ministra, a na poslovima  sekretara Ministarstva je od 1. 1. 2006.
 

Djelokrug rada sekretara ministarstva reguliran je Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona.
 

Shodno odredbi člana 8. navedenog zakona, sekretar organa državne službe obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa državne službe, koordinira radom odjela i sektora, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, realizira program rada organa državne službe i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac organa državne službe. Sekretar organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu organa državne službe.