Najčešća pitanja i odgovoriObuke na Policijskoj akademiji FMUP-a

 

1. Koji je način apliciranja za polaznika osnovne policijske obuke za čin „policajac“ i za čin „mlađi inspektor“?

Odgovor:  Konkurse za prijem u Federalnu upravu policije, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i policiju Brčko Distrikta raspisuju navedene policijske agencije. Selekciju i odabir polaznika vrše policijske agencije, koje nakon završenih zakonskih procedura i rezultata selekcije sačinjavaju listu polaznika koje upućuju na obuku na Policijsku akademiju FMUP-a.

2. Koliko traju obuke za čin „policajac“ i za čin „mlađi inspektor“?

Odgovor:  Obuka za čin „policajac“ traje ukupno 8 (osam) mjeseci, od čega su 5 (pet) mjeseci teoretske nastave u Policijskoj akademiji FMUP-a i 3 (tri) mjeseca praktične nastave koja se odvija u policijskim agencijama koje upućuju polaznike na obuku. Obuka za čin „mlađi inspektor“ traje ukupno 6 (šest) mjeseci, od čega su 3 (tri) mjeseca teoretske nastave na Policijskoj akademiji FMUP-a i 3 (tri) mjeseca praktične nastave koja se odvija u policijskim agencijama koje upućuju polaznike na obuku.

3. Koje vrste obuka organizuje Policijska akademija FMUP-a za pripadnike agencija za zaštitu ljudi i imovine i koliko traju?

Odgovor: Obuka za fizičku zaštitu, trajanje u dužini od 10 (deset) radnih dana, obuka za tehničku zaštitu, trajanje u dužini od 5 (pet) radnih dana, obuka za odgovorna lica u agencijama za zaštitu ljudi i imovine (trajanje u dužini od 10 (deset) radnih dana).

4. Na koji način lica mogu steći certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite u agencijama za zaštitu ljudi i imovine?

<