Najčešća pitanja i odgovoriObuke na Policijskoj akademiji FMUP-a

 

1. Koji je način apliciranja za polaznika osnovne policijske obuke za čin „policajac“ i za čin „mlađi inspektor“?

Odgovor:  Konkurse za prijem u Federalnu upravu policije, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i policiju Brčko Distrikta raspisuju navedene policijske agencije. Selekciju i odabir polaznika vrše policijske agencije, koje nakon završenih zakonskih procedura i rezultata selekcije sačinjavaju listu polaznika koje upućuju na obuku na Policijsku akademiju FMUP-a.

2. Koliko traju obuke za čin „policajac“ i za čin „mlađi inspektor“?

Odgovor:  Obuka za čin „policajac“ traje ukupno 8 (osam) mjeseci, od čega su 5 (pet) mjeseci teoretske nastave u Policijskoj akademiji FMUP-a i 3 (tri) mjeseca praktične nastave koja se odvija u policijskim agencijama koje upućuju polaznike na obuku. Obuka za čin „mlađi inspektor“ traje ukupno 6 (šest) mjeseci, od čega su 3 (tri) mjeseca teoretske nastave na Policijskoj akademiji FMUP-a i 3 (tri) mjeseca praktične nastave koja se odvija u policijskim agencijama koje upućuju polaznike na obuku.

3. Koje vrste obuka organizuje Policijska akademija FMUP-a za pripadnike agencija za zaštitu ljudi i imovine i koliko traju?

Odgovor: Obuka za fizičku zaštitu, trajanje u dužini od 10 (deset) radnih dana, obuka za tehničku zaštitu, trajanje u dužini od 5 (pet) radnih dana, obuka za odgovorna lica u agencijama za zaštitu ljudi i imovine (trajanje u dužini od 10 (deset) radnih dana).

4. Na koji način lica mogu steći certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite u agencijama za zaštitu ljudi i imovine?

Odgovor: Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava pohađanje obuke za fizičku zaštitu podnosi se kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova na čijem području kandidat ima stalno boravište. Nakon dobivanja rješenja kojim se odobrava pohađanje obuke, Policijska akademija, u skladu sa svojim Planom rada, vrši pozivanje kandidata na pohađanje obuke.

 

 

Sticanje državljanstva FBiH

 

1. Koji su uvjeti za sticanje državljanstva BiH i FBiH po osnovu naturalizacije?

 

Članom 8. Zakona o državljanstvu FBiH („Službene novine FBiH“, broj 34/16) regulisani

su uvjeti za sticanje državljanstva na osnovu naturalizacije:

(1) Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje državljanstva Federacije može steći državljanstvo Federacije naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uvjete:
a) da je napunio 18 godina;
b) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije;
c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Federacije;
d) da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranca iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije ili zaštitna mjera udaljavanja stranca sa teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije od nadležnog organa uspostavljenog Ustavom Bosne i Hercegovine ili Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i da je ova odluka još na snazi;
e) da nije osuđivan na izdržavanje kazne zatvora za krivična djela s umišljajem na vrijeme duže od tri godine u vremenu od osam godina prije podnošenja zahtjeva;
f) da se odrekne ili da mu na neki drugi način prestane ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom iz člana 15. ovog zakona nije drugačije predviđeno.
Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva na drugi način neće se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati;
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati;
h) da ne predstavlja prijetnju za sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije;
i) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili je u stanju osigurati pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za svoje izdržavanje u skladu s odgovarajućim propisom Bosne i Hercegovine;
j) da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze u skladu s odgovarajućim propisom Bosne i Hercegovine;
k) da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Federacije i
l) da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije u skladu s odgovarajućim propisom Bosne i Hercegovine.
(2) Sticanje državljanstva naturalizacijom neće se odobriti čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava sve uvjete za naturalizaciju iz stava (1) ovog člana ukoliko postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije tom licu ugrozila sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije te javni red i mir ili ukoliko naturalizacija nije u skladu s interesima Bosne i Hercegovine i Federacije iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene činjeničnog stanja podnosioca zahtjeva utvrđenog u postupku. 

 

2. Koji su uvjeti za sticanje državljanstva BiH i FBiH po osnovu olakšane naturalizacije?

 

Članom 9. Zakona o državljanstvu FBiH („Službene novine FBiH“, broj 34/16) regulisani

su uvjeti za sticanje državljanstva na osnovu olakšane naturalizacije:

Stranac - bračni partner državljanina Federacije može steći državljanstvo Federacije pod sljedećim uvjetima:
a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još traje u vrijeme podnošenja zahtjeva;
b) da se odrekne ili da na neki drugi zakonom predviđen način prestane njegovo ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva Federacije, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom zaključenim između Bosne i Hercegovine i druge države iz člana 15. ovog zakona. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva ne zahtijeva se ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati;
c) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije;
d) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije.