Odsjek za odnose sa javnošćuOrganizacijska struktura

U Odsjeku za odnose sa javnošću uposlena su 2 (dva) državna službenika i 4 (namještenika).

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3322, 3314, 3106 i 3137 
Fax: +387 33 280-020, lokal 3321
E-mail: press@fmup.gov.ba

Djelokrug rada


Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:

 • vrši i organizira poslove u vezi s obavljanjem funkcije ministra u ostvarivanju javnosti rada Ministarstva;
 • organizira i brine se o istupima ministra u medijima, organizira konferencije za štampu, intervjue i učestvuje u pripremi materijala za ta istupanja;
 •  vrši blagovremeno obavještavanje redakcija javnih glasila o aktivnostima ministra i Ministarstva;
 • osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u rad policije u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova;
 • prati i inicira razvojne, organizacijske i druge akte za rad MInistarstva o pitanju poslova koji se odnose na jačanje povjerenja javnosti i javnost uopće iz nadležnosti Ministarstva;
 • blisko i redovno sarađuje s glasnogovornikom Uprave policije;
 • sarađuje s nadležnim organima, službama za informiranje i predstavnicima medija i daje, na njihov zahtjev ili po potrebi Ministarstva, informacije i obavještenja o određenim događajima i pojavama o stanju sigurnosti u Federaciji i aktivnostima i mjerama koje, s tim u vezi, preduzima ministar i Ministarstvo;
 • prati informiranje javnosti u javnim glasilima o radu ministra i Ministarstva;
 • predlaže i pruža stručnu pomoć novinarima u pripremanju priloga iz oblasti unutrašnjih poslova i stara se o blagovremenom i objektivnom informiranju domaće i inozemne javnosti;
 • vrši pripremu i štampanje ili produkciju publikacija, promotivnih materijala za predstavnike medija i drugih proizvoda vezanih za medije, kao i distribuciju ovih proizvoda medijima i članovima policijskih snaga;
 • organizira stručne seminare i prezentacije, te tematske medijske kampanje, dizajnira i održava web stranicu Ministarstva;
 • prati i provodi primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji u Ministarstvu;
 •  vrši i druge poslove.
   

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad odsjeka