Šef kabinetaFEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Adresa: ul. Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Telefon: + 387 33 280-020, lokal 3100
E-mail: kabinet@fmup.gov.ba

Organizacijska struktura

Kabinet ministra čine sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za odnose sa javnošću,
 • Odsjek za međunarodnu saradnju i
 • Odsjek za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekata za potrebe policije iz oblasti evropskih integracija.

Kabinetom ministra rukovodi Rijada Halilović, šef Kabineta, po zanimanju diplomirani pravnik. Ima položen pravosudni ispit. Od maja 2003. godine radila je na poslovima referenta za imovinskopravne poslove i zastupanje u RMU "Breza", a od decembra 2006. godine radila je na poslovima matičara u Općini Novi Grad, Sarajevo. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od februara 2007. godine na poslovima stručnog savjetnika za imovinskopravne poslove. Od 2015. godine radila je na poslovima šefa Odsjeka u Odsjeku za informativne poslove, a sa pozicije šefa Odsjeka imenovana je na poziciju šefa Kabineta ministra u aprilu 2019. godine.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3178

E-mail: kabinet@fmup.gov.ba

 Djelokrug  

 • Obavlja sve poslove za potrebe rada ministra;
 • priprema materijale, prijedloge i mišljenja, obavlja protokolarne i poslove u vezi sa realiziranjem programa aktivnosti ministra u radu Ministarstva, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), Parlamenta Federacije i drugih državnih organa i institucija;
 • priprema sjednice Kolegija ministra i brine se za provođenje njegovih zaključaka te prati i upoznaje ministra sa dinamikom izvršavanja obaveza osnovnih organizacionih jedinica;
 • osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u radu policije u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova;
 • stara se o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva;
 • obavlja poslove u vezi s primanjem i rješavanjem pošte upućene ministru;
 • vodi evidencije i zaprima poštu koja je označena stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/05 i 12/09);
 • osigurava blagovremenu dostavu materijala za Vladu Federacije i Parlament Federacije;
 • pribavlja materijale od organizacijskih jedinica za potrebe ministra kao i sve druge, stručne, administativne i tehničke poslove za ministra, kao i prevođenja pisanih materijala s engleskog na jezike u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine i obratno;
 • organizira međunarodnu saradnju iz nadležnosti Ministarstva putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine;
 • organizira i obavlja poslove na ostvarivanju bilateralne i multilateralne saradnje s resornim ministarstvima drugih država, kao i saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama;
 • prati, predlaže i organizira aktivnosti Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jednicama Ministarstva i Uprave policije, u relizaciji  procesa evropskih integracija iz područja unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • priprema, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave policije,  analizu razvoja pravne stečevine Evropske unije u dijelu koji se odnosi na područje unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • priprema, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, izvještaje i druge akte o usaglašenosti propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije sa propisima Evropske unije;
 • organizira studijsko-analitičke i druge poslove za potrebe Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama;
 • priprema i provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Upravi policije vezano za smanjenje i suzbijanje korupcije i borbu protiv organiziranog kriminala  u saradnji s Upravom policije;
 • priprema, prati i izrađuje  obavještenja o neposrednom provođenju i primjeni federalne politike i federalnih zakona iz nadležnosti Ministarstva koje dostavlja premijeru Vlade Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
 • priprema i izrađuje izvještaje o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije te ih dostavlja Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije;
 • organizira dostavljanje izvještaja Nezavisnog odbora.