Šef kabinetaFEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Adresa: ul. Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Telefon: + 387 33 280-020, lokal 3100
E-mail: kabinet@fmup.gov.ba

Organizacijska struktura

Kabinet ministra čine sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  • Odsjek za odnose sa javnošću,
  • Odsjek za međunarodnu saradnju i
  • Odsjek za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekata za potrebe policije iz oblasti evropskih integracija.

Kabinetom ministra rukovodi Rijada Halilović, šef Kabineta, po zanimanju diplomirani pravnik. Ima položen pravosudni ispit. Od maja 2003. godine radila je na poslovima referenta za imovinskopravne poslove i zastupanje u RMU "Breza", a od decembra 2006. godine radila je na poslovima matičara u Općini Novi Grad, Sarajevo. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od februara 2007. godine na poslovima stručnog savjetnika za imovinskopravne poslove. Od 2015. godine radila je na poslovima šefa Odsjeka u Odsjeku za informativne poslove, a sa pozicije šefa Odsjeka imenovana je na poziciju šefa Kabineta ministra u aprilu 2019. godine.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3178

E-mail: kabinet@fmup.gov.ba

 Djelokrug  

  • Obavlja sve poslove za potrebe rada ministra;
  • priprema materijale, prijedloge i mišljenja, obavlja protokolarne i poslove u vezi sa realiziranjem programa aktivnosti ministra u radu Ministarstva, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), Parlamenta Federacije i drugih državnih organa i institucija;
  • priprema sjednice Kolegija ministra i brine se za provođenje njegovih zaključaka te prati i upoznaje ministra sa dinamikom