Sektor za opće i zajedničke posloveOrganizacijska struktura


Djelokrug rada


 • poslovi u vezi s ostvarivanjem prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika Ministarstva;
 • priprema akte iz oblasti radnih odnosa;
 • uspostavlja i vodi kadrovsku i matičnu evidenciju državnih službenika i namještenika Ministarstva;
 • obavlja sve poslove imovinsko-pravne prirode u vezi s pokretnom i nepokretnom imovinom čiji je korisnik Ministarstvo, poslove upravljanja nepokretnom imovinom, osiguranja uposlenika, organizira upotrebu objekata, njihovo osiguranje, održavanje i namjensko korištenje objekata Ministarstva, predlaže planove korištenja objekata, organizira kulturno-umjetničke aktivnosti unutar objekata kao i svečanosti povodom obilježavanja praznika, sportskih i rekreativnih aktivnosti;
 • organizira primjenu stručnih i naučnih metoda u radu Ministarstva;
 • obavlja poslove razvoja, projektiranja i održavanja jedinstvenog informacionog sistema iz djelokruga Ministarstva;
 • vrši uvezivanje računara u mrežu na nivou organizacionih jedinica, kao i Ministarstva u cjelini;
 • vodi i koordinira naučnoistraživačke poslove iz okvira djelatnosti Ministarstva i uspostavlja saradnju sa fakultetima, institutima i drugim znanstvenim i stručnim tijelima koja se bave pitanjima iz oblasti kriminaliteta i sigurnosti;
 • obavlja informacione – dokumentacione poslove za potrebe Ministarstva, izrađuje dokumentaciju i uputstva za korisnike informacionog sistema u saradnji sa Kabinetom ministra;
 • osigurava ispravnost i tehničko funkcioniranje računarske opreme u Ministarstvu, predlaže dogradnju postojećih projekata, zavisno od zahtjeva korisnika, kao i primjenu novih softvera;
 • osigurava izradu i štampanje odgovarajućih zbirki i propisa, komentara propisa i drugih stručnih publikacija iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa propisom koji donosi ministar na osnovu člana 14. stav 1. tačka 27. Zakona;
 • predlaže i stara se o uvođenju mjera koje će omogućiti razvoj informacionog sistema u Ministarstvu;
 • poslovi tekućeg održavanja objekata i poslovi upravljanja objektima Ministarstva;
 • obavlja poslove pisarnice i administrativno-tehničke poslove i druge poslove iz djelokruga sektora.
   

Zakoni


U obavljanju poslova iz nadležnosti ovog sektora, primjenjuju se sljedeći zakonski i podzakonski propisi:
 

 • Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05),
 • Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, broj: 29/78, 39/85 i 57/89) te („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 13/93) i („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03), koji se primjenjuje kao federalni zakon na osnovu člana IX tačka 5. Ustava Federacije BiH,
 • Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06),
 • Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05),
 • Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05)
 • Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.: 43/99, 32/00 i 29/03),
 • Zakon o penzijsko–invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 29/98, 32/01 i 73/05),
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 2/98 i 48/99),
 • Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br.: 53/03 i 73/05),
 • Zakon o vlasničko–pravnim odnosima (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 6/98 i 29/03),
 • Zakon o izvršnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/03),
 • Zakon o Federalnom pravobranilaštvu (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 2/95, 12/98, 18/00 i 61/06),
 • Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06),
 • Zakon o pravima i dužnostima republičkih organa u korištenju sredstava društvene svojine („Službeni list SR BiH“, br.: 33/81 i 29/90),
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hecegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05),
 • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, br.: 58/02, 19/03, 38/05 i 2/06),
 • Zakon o osiguranju imovine i lica (“Službene novine Federacije BiH, br.: 2/95, 7/95 i 6/98),
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 32/01),
 • Uredba o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/08),
 • Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine Federacije BiH“, br.: 35/04 i 3/06),
 • Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće („Službene novine Federacije BiH“, br.: 34/04, 56/04, 68/05 i 33/06),
 • Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za u upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/03),
 • Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za u upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/98),
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 44/04),
 • Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br.: 80/07, 84/07 i 6/08),
 • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 02-245/06 od 31. 05. 2006. godine, sa Listom kategorija registratorskog materijala sa rokovima čuvanja, broj: 02-245/1/06 od 31. 05. 2006. godine,
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 7/05 i 34/07),
 • Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 02-060 od 31. 01. 2006. godine,
 • Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 02-033/06 od 20. 01. 2006. godine,
 • Pravilnik o naknadama za putne troškove državnih službenika, namještenika i policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 02-036/06 od 20. 01. 2006. godine,
 • Pravilnik o korištenju godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva državnih službenika, namještenika i policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 02-034/06 od 20. 01. 2006. godine,
 • Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika, namještenika, savjetnika ministra i policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 01-03-02-2-5 od 14. 05. 2008. godine,
 • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika, savjetnika ministra i policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 02-015 od 16. 01. 2006. godine, broj: 02-198 od 28. 04. 2006. godine i broj: 01-03-02-2-7 od 27. 06. 2007. godine,
 • Procedure o načinu korištenja i upotrebe službenih, mobilnih i fiksnih telefona Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 02-030 od 20. 01. 2006. godine.