Zaštita ljudi i imovineZakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 78/08 i 67/13) u daljem tekstu ( Zakon) uređuje sva pitanja koja se odnose na: uvjete za osnivanje agencija za zaštitu ljud i imovine ( u daljem tekstu agencije), djelatnost agencija, uvjete za sticanje certifikata, način poslovanja agencija, obavezno organiziranje službe zaštite, unutrašnja služba zaštite, vođenje evidencija i druga pitanja od značaja za organiziranje i rad agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu Federacije). Federalno ministarstvo-unutrašnjih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljem tekstu Federalno ministarstvo) i kantonalni organi unutrašnjih poslova u rješavanju zahtjeva stranaka radi utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja rješenja o pitanjima utvrđenim ovim zakonom postupaju prema odredbama Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99), osim u slučajevima u kojima je ovim zakonom drugačije određeno (član 3a. Zakona).

POSTUPCI KOJI SE VODE PRED FEDERALNIM MINISTARSTVOM UNUTRAŠNJIH POSLOVA-FEDERALNIM MINISTARSTVOM UNUTARNJIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE - (propisani obrasci, način podnošenja zahtjeva, dokumentacija, takse i sl). To su slijedeće vrste zahtjeva:

  • Zahtjevi koje podnose agencije za zaštitu ljudi i pravna lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite
  • Zahtjevi koje podnose kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova
  • <