Policijska akademijaAdresa: ul. Dobojska 32,
Sarajevo
Kontakt-telefon: +387 33 280-025
Fax: +387 33 661-043
E-mail: pavrsvpr@bih.net.ba

             policijskaakademija@fmup.gov.ba
 

Organizacijska struktura


Poslovi Akademije vrše se u okviru četiri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

Policijskom akademijom FMUP-a rukovodi Damir Vejo, direktor Akademije, magistar nauka, rođen 18. aprila 1977. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a postdiplomski studij završio je na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, Italija.

Radno iskustvo stekao je na različitim pozicijama, većinom rukovodećim, u sljedećim institucijama: Stanica javne bezbjednosti Novi Grad, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Granična policija BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za forenziku BiH, Nezavisno tijelo za praćenje i evaluaciju borbe protiv korupcije UN (MEC) i Unisgroup. Također, bio je imenovan i za državnog koordinatora za SPAI (Stability Pact Anti-corruption Initiative), koordinatora OCED (Public Governance and Territorial Development Directorate Organisation for Economic Co-operation and Development), SEECP (Consultation Group on Fighting Organized Crime and Corruption), SEECI (Group of States in Fight Against Trans-national Organized Crime and Corruption in South East Europe) i OCTN (Organized Crime Training Network). Aktivno znanje engleskog jezika, a pasivno perzijskog i italijanskog.

U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2019. godine. Učestvovao je u izradi publikacija iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije.

Djelokrug 


 • Organizira i provodi školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za policijske službenike i kandidate za službu u policiji prema planu i programu osnovne obuke;
 • organizira i provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine prema programu obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite;
 • priprema planove i programe za obuku i stručno osposobljavanje i usavršavanje, selekciju polaznika obuke, smještaja i ishrane polaznika obuke, usmjeravanja i praćenja rada polaznika obuke radi ocjenjivanja njihovog rada u organizacionim jedinicama Ministarstva i kantonalnim ministarstvima za vrijeme obavljanja praktične nastave (obuke), slobodnih aktivnosti;
 • organizira specijalističke kurseve za obavljanje poslova iz nadležnosti unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • vodi evidenciju o polaznicima obuke i druge evidencije utvrđene zakonom;
 • izdaje certifikate o položenom ispitu za zaštitu ljudi i imovine;
 • izdaje diplome o završenoj osnovnoj policijskoj obuci i drugim vrstama obuke;
 • sarađuje s ministarstvima i drugim institucijama iz oblasti obrazovanja;
 • sarađuje s međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti obuke policije u okviru planirane i odobrene saradnje;
 • priprema strateške planove policijske i druge obuke;
 • vrši, prati i predlaže primjenu naučnih i stručnih metoda u toku realizacije školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja koja se organiziraju na Akademiji;
 • priprema programe i izvještaje o radu, analitičko-informativne i druge materijale iz svog djelokruga.