Policijska akademijaAdresa: ul. Dobojska 32,
Sarajevo
Kontakt-telefon: +387 33 280-025
Fax: +387 33 661-043
E-mail: pavrsvpr@bih.net.ba

             policijskaakademija@fmup.gov.ba
 

Organizacijska struktura


Poslovi Akademije vrše se u okviru četiri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

Na Policijskoj akademiji (u daljnjem tekstu Akademija) obavljaju se sljedeći poslovi:

1) organizira i provodi školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje lica

za policijske službenike i kandidate za službu u policiji prema planu i

programu osnovne obuke;

2) organizira i provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine prema programu obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite;

3) pripremanje planova i programa za obuku i stručno osposobljavanje i

usavršavanje, selekciju polaznika obuke, smještaja i ishrane polaznika

obuke, usmjeravanja i praćenja rada polaznika obuke radi ocjenjivanja

njihovog rada u organizacionim jedinicama Ministarstva i kantonalnim

ministarstvima za vrijeme obavljanja praktične nastave (obuke), slobodnih

aktivnosti;