Policijska akademijaAdresa: ul. Dobojska 32,
Sarajevo
Kontakt-telefon: +387 33 280-025
Fax: +387 33 661-043
E-mail: pavrsvpr@bih.net.ba

             policijskaakademija@fmup.gov.ba
 

 

Organizacijska struktura


Poslovi Akademije vrše se u okviru četiri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

Djelokrug rada


 • organizira i provodi školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za policijske službenike i kandidate za službu u policiji prema planu i programu osnovne obuke;
 • organizira i provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine prema programu obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite;
 • priprema planove i programe za obuku i stručno osposobljavanje i usavršavanje, selekciju polaznika obuke, smještaja i ishrane polaznika obuke, usmjeravanja i praćenja rada polaznika obuke radi ocjenjivanja njihovog rada u organizacionim jedinicama Ministarstva i kantonalnim ministarstvima za vrijeme obavljanja praktične nastave (obuke), slobodnih aktivnosti;
 • organizira specijalističke kurseve za obavljanje poslova iz nadležnosti unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • vodi evidenciju o polaznicima obuke i druge evidencije utvrđene zakonom;
 • izdaje certifikate o položenom ispitu za zaštitu ljudi i imovine;
 • izdaje diplome o završenoj osnovnoj policijskoj obuci i drugim vrstama obuke;
 • sarađuje s ministarstvima i drugim institucijama iz oblasti obrazovanja;
 • sarađuje s međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti obuke policije u okviru planirane i odobrene saradnje;
 • priprema strateške planove policijske i druge obuke;
 • vrši, prati i predlaže primjenu naučnih i stručnih metoda u toku realizacije školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja koja se organiziraju na Akademiji;
 • priprema programe i izvještaje o radu, analitičko-informativne i druge materijale iz svog djelokruga.
   


Osnovni dokumenti koji reguliraju rad akademiji


Osnovna obuka


 • Nastavni plan i program osnovne obuke za čin policajac, broj: 09-648 od 19. 4. 2007. godine,
 • Nastavni plan i program za čin mlađi inspektor, broj: 09-648 od 19. 4. 2007. godine,
 • Pravilnik o uniformama kadeta Policijske akademije («Sl. novine Federacije BiH», broj: 29/06),
 • Odluka o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji FMUP-a («Službene novine Federacije BiH», broj: 47/06),
 • Pravilnik o radu stručnih organa Policijske akademije, broj: 10-637 od 15. 9. 1999. godine.
   

Stručna obuka


 • Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika («Službene novine Federacije  BiH», broj: 60/05),
 • Nastavni plan i program za opererativne kriminalističke tehničare, broj: 09-681 od 23. 4. 2007. godine,
 • Obuka za borbu protiv organizovanog kriminala, broj: 09-1210 od 26. 5. 2008. godine,
 • Zloupotreba droga, broj: 09-2506 od 14. 11. 2007. godine,
 • Dokumentovanje seksualnih delikata, broj: 09-2511 od 14. 11. 2007. godine,
 • Dokumentovanje ratnih zločina, broj: 09-2512 od 14.11. 2007. godine,
 • Ispitivanje fizikalno-hemijskim metodama, broj: 09-2510 od 14.11. 2007. godine,
 • Istraživanje bioloških tragova, broj: 09-2509 od 14. 11. 2007. godine,
 • Ispitivanje dokumenata, broj: 09-2508 od 14. 11. 2007. godine,
 • Standardizovano pisanje policijskih izvještaja, broj: 09-1355,
 • Napredni kurs o pisanju policijskih izvještaja, broj: 09-1354,
 • Narušavanje JRM-a u većem obimu, broj: 09-1021,
 • Radnje dokazivanja i posebne istražne radnje, broj: 09-2886 od 19. 12. 2007. godine,
 • Osnovni kurs iz kontradiverzione zaštite, broj: 09-1358,
 • Osnove kriminalističke obavještajne analize, broj: 13/2-34-9-91 od 15. 2. 2007. godine,
 • Upotreba tahografa u kontroli saobraćaja od strane policije, broj: 09-1021,
 • Trgovina ljudima, broj: 09-1356,
 • Samoodbrana i borilačke vještine, broj: 09-1359,
 • Stres i rješavanje konflikata, broj: 09-1352,
 • Ljudsko dostojanstvo i policija, broj: 09-1353,
 • Opći saobraćajni kurs, broj: 09-1357,
 • Motociklistički kurs, broj: 09-953,
 • Osiguranje vrlo važnih ličnosti i objekata, broj: 09-2507 od 14. 11. 2007. godine,
 • Obuka inspektora za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine, broj: 04-317,
 • Permanentna obuka policije, broj: 09-2885 od 19. 12. 2007. godine,
 • Pravilnik i program obuke za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 54/02).
   

Obuka u rukovanju bojevim oružjem


Instrukcija o organiziranju i provođenju vježbi gađanja na strelištu «Suhodol»FMUP-a.