Odsjek za osnovnu obukuOdsjekom za osnovnu obuku rukovodi Nusret Beširević, šef Odsjeka. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka i stekao zvanje profesor odbrane i sigurnosti.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1991. godine gdje je obnašao sljedeće dužnosti: načelnik policijske stanice, nastavnik na predmetu Poslovi policije, Kriminalistika; zamjenik direktora Srednje policijske škole, pomoćnik direktora Srednje policijske škole, koordinator za stručno osposobljavanje i usavršavanje, stručni savjetnik za analitiku i planiranje, šef Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Završio je više obuka iz oblasti policijskih poslova.

Obavljajući redovne poslove i zadatke učestvovao je u pripremi i realizaciji više kurseva u organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, domaćih i međunarodnih organizacija i to: Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ICITAP-a, IPTF-a, EUPM-a, i dr.

Od septembra 2015. godine obavlja poslove šefa Odsjeka osnovne policijske obuke, a po ovlaštenju Federalnog ministra obavljao je poslove iz nadležnosti direktora Policijske akademije FMUP-a.
 

Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:


 • provodi programe školovanja policijskih službenika, kao i školovanje kandidata za službu u policiji u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima u skladu sa planom i programom osnovne obuke; 
 • organizira i učestvuje u radu stručnih tijela Akademije;
 • organizira osposobljavanje polaznika za vrijeme praktične obuke u organizacionim jedinicama Ministarstva i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, po potrebi učestvuje u realizaciji nastavnih planova i programa koje realizira Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje;
 • osigurava nastavna sredstva i pomagala za izvođenje obuke, organizira i provodi proces selekcije kandidata za polaznike Akademije;
 • organizira i provodi mjere unutrašnjeg reda, mjere zaštite objekata i materijalno-tehničkih sredstava u Akademiji;
 • ostvaruje potrebnu saradnju s međunarodnim organizacijama koje učestvuju u stručnom osposobljavanju policije;
 • brine se da polaznicima Akademije za vrijeme trajanja školovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, budu osigurane usluge smještaja, ishrane, uniformi, i dr.;
 • priprema izvještaj o radu i analitičko-informativne materijale iz svog djelokruga i vrši druge poslove u vezi sa planiranjem i provođenjem osnovne obuke za dva nivoa pristupanja u policiju i napredne obuke.
   

U okviru ovog odsjeka izučavaju se sljedeći predmeti:


 • Poslovi policije i kodeks ponašanja
 • Kriminalistika
 •  Naoružanje i sredstva prinude
 •  Komunikacije i administracija
 •  Prekršajno i krivično pravo
 • Saobraćajni propisi
 • Samoodbrana i borilačke vještine
 • Uvod u pravo i demokratski principi
 • Psihologija
 • Strani jezik
 • Fizička kultura i prva pomoć
 • Poslovi policije i kodeks ponašanja
 • Kriminalistika – instruktivna nastava
 • Komunikacije i administracije – instruktivna nastava
 • Samoodbrana i borilačke vještine – instruktivna nastava
 • Saobraćajni propisi – instruktivna nastava