Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanjeOdsjekom za stručno osposobljavanje i usavršavanje rukovodi Muhamed Ahmić, šef Odsjeka. Dipolomirao je na Fakultetu saobraćaja i komunikacija i stekao zvanje diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija. 

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1992. godine gdje je obnašao sljedeće dužnosti: komandir voda, komandir čete, instruktor za osnovnu obuku za upravljanje policijskim vozilom, koordinator za stručno osposobljavanje i usavršavanje, šef Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Završio je više obuka iz oblasti policijskih poslova.

Obavljajući redovne poslove i zadatke učestvovao je u pripremi i realizaciji više obuka u organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, domaćih i međunarodnih organizacija i to: Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ICITAP-a, IPTF-a, EUPM-a, IFV Instituta, TAIEX-a i dr. 

Od septembra 2015. godine obavlja poslove šefa Odsjeka za stručno usavršavanje i osposobljavanje. 

Kontakt-telefon: 033/280-020, lokal 4102

U Odsjeku za stručno osposobljavanje i usavršavanje, pored šefa Odsjeka, uposleno je 5 (pet) uposlenika, i to 3 (tri) državna službenika i 2 (dva) namještenika.
 

Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:


  • provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine prema programu obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite u saradnji s Odsjekom za policijsku obuku;
  • priprema i izrađuje planove i programe specijalističkih kurseva i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika Akademije te učestvuje u njihovom provođenju;
  • priprema i izrađuje nastavne planove i programe za stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se izvodi na Akademiji u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvom unutrašnjih poslova;
  • vodi eviden