Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanjeOdsjekom za stručno osposobljavanje i usavršavanje rukovodi Muhamed Ahmić, šef Odsjeka. Dipolomirao je na Fakultetu saobraćaja i komunikacija i stekao zvanje diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija. 

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1992. godine gdje je obnašao sljedeće dužnosti: komandir voda, komandir čete, instruktor za osnovnu obuku za upravljanje policijskim vozilom, koordinator za stručno osposobljavanje i usavršavanje, šef Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Završio je više obuka iz oblasti policijskih poslova.

Obavljajući redovne poslove i zadatke učestvovao je u pripremi i realizaciji više obuka u organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, domaćih i međunarodnih organizacija i to: Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ICITAP-a, IPTF-a, EUPM-a, IFV Instituta, TAIEX-a i dr. 

Od septembra 2015. godine obavlja poslove šefa Odsjeka za stručno usavršavanje i osposobljavanje. 

Kontakt-telefon: 033/280-020, lokal 4102

U Odsjeku za stručno osposobljavanje i usavršavanje, pored šefa Odsjeka, uposleno je 5 (pet) uposlenika, i to 3 (tri) državna službenika i 2 (dva) namještenika.
 

Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:


 • Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:

  1) provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za obavljanje poslova

  zaštite ljudi i imovine prema programu obuke za obavljanje poslova fizičke i

  tehničke zaštite u saradnji sa Odsjekom za policijsku obuku;

  2) priprema i izraduje planove i programe specijalističkih kurseva i druge

  oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika Akademije, te

  učestvuje u njihovom provodenju;

  3) priprema i izraduje nastavne planove i programe za stručno

  osposobljavanje i usavršavanje koje se izvodi na Akademiji u saradnji sa

  Upravom policije i kantonalnim ministarstvom;

  4) vodi evidencije o polaznicima osnovne policijske obuke i drugog oblika

  usavršavanja policijskih službenika i drugih polaznika Akademije;

  5) vodi evidenciju lica koja su pohadala obuku za obavljanje poslova fizičke i

  tehničke zaštite i izdatih certifikata za fizičku, tehničku zaštitu i za odgovorno

  lice;

  6) učestvuje u procesu selekcije kandidata Akademije i polaznika drugih oblika

  stručnog osposobljavanja;

  7) organizira i provodi mjere unutrašnjeg reda, mjere zaštite objeka a i

  materijalno-tehničkih sredstava u Akademiji;

  8) organizira i učestvuje u radu stručnih tijela te ostvaruje potrebnu saradnju sa

  medunarodnim organizacijama koje učestvuju u stručnom osposobljavanju

  policije;

  9) priprema izvještaj o radu i analitičko-informativne materijale iz svog

  djelokruga.