Grupa za standardizaciju obukeGrupom za standardizaciju obuke rukovodi Željko Pejović, šef Grupe. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu i stekao zvanje profesor tjelesnog odgoja.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1992. godine gdje je obnašao sljedeće dužnosti: specijalac u Upadnom timu, komandir odjeljenja, instruktor za obuku, predavač na predmetu Specijalna fizička obuka, šef Grupe za standardizaciju obuke.

Završio je više obuka iz oblasti policijskih poslova.

Obavljajući redovne poslove i zadatke učestvovao je u pripremi i realizaciji više obuka u organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, domaćih i međunarodnih organizacija i to: Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ICITAP-a, IPTF-a, EUPM-a, IFV Instituta, TAIEX-a i dr.

Od septembra 2015. godine obavlja poslove šefa Grupe za standardizaciju obuke.

U grupi za standardizaciju obuke uposlena su 2 (dva) državna službenika.
 

Ova grupa vrši sljedeće poslove:


  • organizira i prati sve vidove obuke i stručnog usavršavanja radi sagledavanja unapređenja i osavremenjivanja procesa nastave te uvođenja novih stručnih i naučnih metoda u toku izvođenja obuke;
  • prati programe obuke policijskih službenika na drugim akademijama i školama;
  • učetvuje u izradi nastavnih planova i programa osnovne obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika Akademije i predlaže inoviranje tih nastavnih planova i programa i programa obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite;
  • učestvuje u procesu selekcije (rasporedu) kandidata za specijalističke kurseve koji se provode na Akademiji;
  • ostvaruje saradnju s policijskim akademijama radi razmjene iskustva i unapređenja metoda obuke;
  • učestvuje u radu stručnih tijela;
  • predlaže uvođenje savremenih stručnih i naučnih metoda