Grupa za standardizaciju obukeGrupom za standardizaciju obuke rukovodi Željko Pejović, šef Grupe. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu i stekao zvanje profesor tjelesnog odgoja.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1992. godine gdje je obnašao sljedeće dužnosti: specijalac u Upadnom timu, komandir odjeljenja, instruktor za obuku, predavač na predmetu Specijalna fizička obuka, šef Grupe za standardizaciju obuke.

Završio je više obuka iz oblasti policijskih poslova.

Obavljajući redovne poslove i zadatke učestvovao je u pripremi i realizaciji više obuka u organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, domaćih i međunarodnih organizacija i to: Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ICITAP-a, IPTF-a, EUPM-a, IFV Instituta, TAIEX-a i dr.

Od septembra 2015. godine obavlja poslove šefa Grupe za standardizaciju obuke.

U grupi za standardizaciju obuke uposlena su 2 (dva) državna službenika.
 

Ova grupa vrši sljedeće poslove:


 • Ova grupa vrši sljedeće poslove:

  1) organizira i prati sve vidove obuke i stručnog usavršavanja radi

  sagledavanja unapredenja i osavremenjivanja procesa nastave, te

  uvodenjem novih stručnih i naučnih metoda u toku izvodenja obuke;

  2) prati programe obuke policijskih službenika na drugim akademijama i

  školama;

  3) učestvuje u izradi nastavnih planova i programa osnovne obuke i drugih

  oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika Akademije i

  predlaže inoviranje tih nastavnih planova i programa i programa obuke za

  obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite;

  4) učestvuje u procesu selekcije (rasporedu) kandidata za specijalističke

  kurseve koji se provode na Akademiji:

  5) ostvaruje saradnju s policijskim akademijama radi razmjene iskustva

  unapredenja metoda obuke;

  6) učestvuje u radu stručnih tijela;

  7) predlaže uvodenje savremenih stručnih i naučnih metoda i postupaka u

  obuci i primjeni nastavnih sredstava;

  8) priprema i izraduje Strateški plan razvoja policijske obuke i drugih vidova

  usavršavanja koji se provode na Akademiji;

  9) prikuplja podatke iz djelokruga Akademije o potrebama kantonalnih

  ministarstava, Uprave policije i drugih organa uprave;

  10) izraduje planove i programe za uspostavljanje, razvoj, povezivanje i

  funkcionisanje IT sistema za potrebe izvodenja obuke, stručnog

  usavršavanja i osposobljavanja polaznika Akademije;

  11 ) izraduje metodologiju istandarde za formiranje, razvijanje i održavanje baze

  podataka;

  12) predlaže obnavljanje, inoviranje i popunu sa savremenim nastavnim učilima

  pomagalima iz ob1asti informatike i komunikacija ;

  13) poslove funkcionisanja i održavanja 1T sistema;

  14) saraduje s kantonalnim ministarstvima, te priprema stručne rasprave i

  seminare o konkretni