Grupa za standardizaciju obukeGrupom za standardizaciju obuke rukovodi Željko Pejović, šef Grupe. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu i stekao zvanje profesor tjelesnog odgoja.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1992. godine gdje je obnašao sljedeće dužnosti: specijalac u Upadnom timu, komandir odjeljenja, instruktor za obuku, predavač na predmetu Specijalna fizička obuka, šef Grupe za standardizaciju obuke.

Završio je više obuka iz oblasti policijskih poslova.

Obavljajući redovne poslove i zadatke učestvovao je u pripremi i realizaciji više obuka u organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, domaćih i međunarodnih organizacija i to: Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ICITAP-a, IPTF-a, EUPM-a, IFV Instituta, TAIEX-a i dr.

Od septembra 2015. godine obavlja poslove šefa Grupe za standardizaciju obuke.

U grupi za standardizaciju obuke uposlena su 2 (dva) državna službenika.
 

Ova grupa vrši sljedeće poslove:


 • organizira i prati sve vidove obuke i stručnog usavršavanja radi sagledavanja unapređenja i osavremenjivanja procesa nastave te uvođenja novih stručnih i naučnih metoda u toku izvođenja obuke;
 • prati programe obuke policijskih službenika na drugim akademijama i školama;
 • učetvuje u izradi nastavnih planova i programa osnovne obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika Akademije i predlaže inoviranje tih nastavnih planova i programa i programa obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite;
 • učestvuje u procesu selekcije (rasporedu) kandidata za specijalističke kurseve koji se provode na Akademiji;
 • ostvaruje saradnju s policijskim akademijama radi razmjene iskustva i unapređenja metoda obuke;
 • učestvuje u radu stručnih tijela;
 • predlaže uvođenje savremenih stručnih i naučnih metoda i postupaka u obuci i primjeni nastavnih sredstava;
 • priprema i izrađuje strateški plan razvoja policijske obuke i drugih vidova usavršavanja koji se provode na Akademiji;
 • prikuplja podatke iz djelokruga Akademije o potrebama kantonalnih ministarstava, Uprave policije i drugih organa uprave;
 • izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj, povezivanje i funkcioniranje IT sistema za potrebe izvođenja obuke, stručnog usavršavanja i osposobljavanja polaznika Akademije;
 • izrađuje metodologiju i standarde za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka;
 • predlaže obnavljanje, inoviranje i popunu savremenim nastavnim učilima i pomagalima iz oblasti informatike i komunikacija;
 • poslove funkcioniranja i održavanja IT sistema;
 • sarađuje s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova te priprema stručne rasprave i seminare o konkretnim sigurnosnim pitanjima koja su od značaja za unapređenje obuke;
 • predlaže oblike saradnje sa međunarodnim organizacijama koje učestvuju u stručnom osposobljavanju policije;
 • priprema izvještaj o radu i analitičko-informativne materijale iz svog djelokruga.