Grupa za obuku u rukovanju oružjemGrupom za obuku i rukovanje oružjem rukovodi Semin Rizvan, šef Grupe, rođen 1966. godine. Diplomirao je 1992. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu - Odsjek geografija. U policijskoj službi je od augusta 1994. godine. Radio je na poslovima komandir-profesor u Srednjoj policijskoj školi, šef Odsjeka za obuku u rukovanju oružjem Policijske akademije, a od maja 2006. godine je državni službenik na istim poslovima.

Kontakt-telefon: 033/ 280-020, lokali 4111 i 4148

U Grupi za obuku u rukovanju oružjem, pored šefa Grupe, uposlena su 3 (tri) namještenika.

 

Ova grupa vrši sljedeće poslove:


  • organizira, priprema i izvodi obuku u rukovanju i upotrebi vatrenog oružja shodno nastavnom planu i programu osnovne obuke i programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja;
  • stara se o zdravstvenom stanju polaznika obuke;
  • priprema saglasnost na program obuke rukovanja oružjem iz člana 4. stav 2. Pravilnika o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine;
  • vodi potrebnu evidenciju u vezi sa realizacijom pojedinih faza obuke;
  • osigurava uvjete za sigurno izvođenje obuke u svim uvjetima;
  • osigurava funkcioniranje FAT sistema i drugih nastavnih pomagala u obuci, primjenjuje najfunkcionalnije metode i postupke za uspješno i sigurno provođenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem;
  • učestvuje u izradi nastavnih planova i programa i radu stručnih tijela;
  • priprema plan nabavke naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za izvođenje školovanja, stručnog usavršanjanja i osposobljavanja za polaznike Akademije;
  • priprema izvještaj o radu i analitičko-informativne materijale iz svog djelokruga.