Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave “Službene novine Federacije BiH”, broj 38/05Član 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03), u članu 4. tačka 13. iza riječi “trgovine” dodaju se riječi: “i turizma”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. riječi: “planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnja, remont, ispitivanje, verifikacija, kontrola, standardi, uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije”, zamjenjuju se riječima: “verifikacija i ispitivanje naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, osiguranje i kontrola kvaliteta naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije, vojnu standardizaciju, klasifikaciju i tipizaciju za potrebe Vojske Federacije, planiranje i istraživanje naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije;”, a riječi: “organizacija, opremanje i obučavanje kurirsko-pozivarske službe” brišu se.

Član 3.

U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:

“Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti unutrašnjih poslova, i to: zaštitu ustavnog poretka i sprečavanje nasilnog ugrožavanja tog poretka i sigurnosti Federacije; zaštitu života i lične sigurnosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala i pronalaženje i hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima; osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije; kriminalističko-tehničko vještačenje; boravak i kretanje stranaca u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik BiH”, br. 29/03 i 4/04); federalno državljanstvo; putne isprave; lično ime; matične knjige; protivpožarnu zaštitu; promet, prijevoz i uskladištenje opasnih materija; sigurnost saobraćaja na putevima; nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije; organiziranje, naoružanje, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje policije; utvrđivanje i organiziranje funkcionalnih sistema veza ovog ministarstva; školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za potrebe organa za unutrašnje poslove; naučno-istraživačke poslove iz okvira djelatnosti policije; pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove u vezi sa agencijama za zaštitu ljudi i imovine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i ostvaruje odgovarajuću saradnju sa organima unutrašnjih poslova kantona i sa drugim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine i Federacije.”.

Član 4.

U članu 9. stav 1. u četvrtom redu, iza riječi “industrije,” dodaju se riječi: “osim prehrambene industrije,”, a u desetom redu, iza riječi “pritiskom” dodaju se riječi: “i kvalitetom tečnih energenata”.

U stavu 2. riječi: “Zavod za geologiju” zamjenjuju se riječima: “Federalna direkcija za namjensku industriju”.

Stav 4. mijenja se i glasi:

“Federalna direkcija za namjensku industriju vrši stručne i druge poslove i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnju, remont, promet, ispitivanje, verifikaciju, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i meterologiju naoružanja i vojne opreme; praćenje stanja iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme (NVO); učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa i općih akata u ovoj oblasti; učestvovanje u upravljanju preduzećima za proizvodnju NVO na teritoriji Federacije, nezavisno o krajnjem korisniku; učestvovanje u planiranju, ugovaranju, koordinaciji i kontroli u oblasti razvoja NVO; planiranje, odobravanje odnosno vršenje poslova u vezi sa prometom i transportom sredstava NVO i poluproizvodima i sirovinama za proizvodnju NVO i u saradnji sa ostalim nadležnim ministarstvima izdaje potrebnu prateću dokumentaciju; organiziranje i nadziranje sistema za osiguranje kvaliteta proizvođača sredstava NVO; definiranje politike i propisa vezanih za procedure i nadležnosti u poslovima mjeriteljstva u funkciji specifičnih potreba namjenske industrije Federacije; vršenje nadzora i uspostavljanje sistema sigurnosti i zaštite i razvoja proizvodnje, prometa i remonta NVO; organiziranje i realiziranje naučno-tehničke saradnje sa drugima zemljama u poslovima vezanim za promet, razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i proizvodnju sredstava NVO.”.

Član 5.

U članu 10. stav 2. iza riječi “avijaciju” tačka se briše i dodaju riječi: “i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta”.

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:

“Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: finansijski inžinjering, pripremu, organizaciju i vođenje izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (autocesta, poluautocesta i brzih cesta); koordinaciju i sprovođenje preuzetih obaveza u definiranju i izgradnji cestovnog koridora (Vc i drugih koridora); pripremu dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja autocesta u Federaciji; izradu projektnih zadataka za izgradnju autocesta u Federaciji; pripremu investiciono-tehničke dokumentacije; pripremu, definiranje i izradu tenderske dokumentacije; pripremu uvjeta za izgradnju autocesta; izradu planova i mjera za saobraćajnu sigurnost izgradnje autocesta; praćenje izvršenja građevinskih poslova u skladu sa dinamičkim planovima i vrši i druge poslove u vezi sa izgradnjom autocesta, a koji se naročito odnose na: pripremu projektne dokumentacije (tehničke provjere različitih varijanti prostiranja trase u prostoru i usklađivanje među ministarstvima, općinama i vlasnicima objekata i zemljišta, izrada studija i idejnih projekata, priprema lokacijskih crteža i sl.); pribavljanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za ceste visokog nivoa služnosti i cestovne objekte; otkup zemljišta i objekata; plaćanje odšteta i drugih troškova u vezi pripreme gradnje; organiziranje finansiranja izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (kontakti sa međunarodnim finansijskim institucijama, priprema podloge za pripremu i dodjelu koncesije i dr.); pripremu dokumenata ponude i ustupanje radova izgradnje cesta visokog nivoa služnosti i cestovnih objekata; organizaciju stručnog nadzora i kontrolu izgradnje; organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje cesta visokog nivoa služnosti te dijelova ovih cesta na korištenje i održavanje.”

Član 6.

U članu 16. stav 1. riječi: “i zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa” zamjenjuju se riječima: “u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa”, u sedmom redu iza riječi “umjetnosti” riječ “i” zamjenjuje se zarezom, a iza riječi “kulture” dodaje se zarez i riječi: “sporta i mladih”, a u osmom redu, iza riječi “kulture” dodaje se zarez i riječi: “utvrđuje strategiju razvoja u oblasti kulture, sporta i mladih”.

Član 7.

U članu 17. u prvom redu, iza riječi “trgovine” dodaju se riječi: “i turizma”, a u šestom redu, iza riječi “inspekciju” dodaju se riječi: “i turističko-ugostiteljsku inspekciju”.

Član 8.

U članu 19. stav 1. u sedmom redu, iza riječi ''životinja;'' dodaju se riječi: ''prehrambenu industriju;''.

Stav 2. mijenja se i glasi:

“U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalaze se Federalna uprava za šumarstvo i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi.”

Član 9.

U članu 23. u desetom redu, iza riječi “potrebe” dodaju se riječi: “vlasničko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama; pravni režim državne svojine na nekretninama;”, a u jedanaestom redu, iza riječi “nekretninama” dodaju se riječi: “i pravima na nekretnine; imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Federacija ima pravo vlasništva”.

Član 10.

U članu 24. iza tačke 5. dodaju se nove tač. 6., 7., 8. i 9. koje glase:

“6. Federalni zavod za agropedologiju,7. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo,
8. Federalni agromediteranski zavod Mostar,9. Federalni zavod za geologiju.”

Član 11.

Iza člana 29. dodaju se novi čl. 29a., 29b., 29c. i 29d. koji glase:

“Član 29a.

Federalni zavod za agropedologiju vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta; kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta; uređenje poljoprivrednog zemljišta; praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim metalima); rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje; monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu); uspostavljanje zemljišnog informacionog sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu; davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; učestvovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište, te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine Federacije BiH", broj 2/98) koji se odnose na stručne institucije iz područja poljoprivrede.

Član 29b.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti kontinentalnog voćarstva, duhanske proizvodnje; edukaciju farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području kontinentalne klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Član 29c.

Federalni agromediteranski zavod Mostar vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, duhanske proizvodnje, mediteranskog voćarstva; edukaciju farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području mediteranske klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Član 29d.

Federalni zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši pripremu za njihovo štampanje; vrši naučno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vrši izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte sa međunarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedničke istraživačke projekte, priprema podatke za međunarodni geološki informacioni sistem; utvrđuje i predlaže Vladi Federacije strateške mineralne sirovine sa prijedlogom mjera za njihovo korištenje i predlaže politku geoloških istraživanja na prostoru Federacije; vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja; formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije; kreira i razvija jedinstven geološki informacioni sistem i pruža informacije i podatke u okviru općeg geoinformacionog sistema korisnicima rezultata geoloških istraživanja.”

Član 12.

U članu 30. stav 2. iza riječi “ministarstva” dodaju se riječi: “i ustanove”, a u alineji 1. iza riječi “trgovine” zarez se briše i dodaju riječi: “i turizma,“.
 

Alineja 5. mijenja se i glasi:

“- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta”.

Iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

“- Federalni agromediteranski zavod Mostar.”.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

PREDSJEDAVAJUĆI 
DOMA NARODA 
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH 
Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI 
PREDSTAVNIČKOG DOMA 
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
Muhamed Ibrahimović