Jedinica za internu revizijuDjelokrug


  • planiranje revizije i vršenje  interne revizije svih programa, aktivnosti i procesa iz djelokruga Ministarstva; 
  • testiranje, ispitivanja i ocjene podataka i informacija koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje Ministarstva;
  • nadgledanje funkcioniranja i djelotvornosti interne revizije; sačinjavanje izvještaja o rezultatima i davanje preporuka radi poboljšavanja materijalno-finansijskog poslovanja Ministarstva, praćenje realizacije preporuka  interne revizije od Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • implementacija godišnjeg plana interne revizije, odobrenog od ministra, kao i nadzor nad njegovim izvršenjem;
  • ispitivanje osiguranja i kompletnosti računovodstvene dokumentacije; provjeravanje i utvrđivanje vjerodostojnosti, svrsishodnosti i zakonitosti finansijskih transakcija;
  • identifikacija rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom u Ministarstvu, praćenje ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa i usklađenosti s uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i drugim pravnim regulativama iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, predlaže mjere za unapređenje poslovanja Ministarstva te vrši druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Jedinice za internu reviziju.