Odsjek za odnose sa javnošću



Organizacijska struktura

Odsjekom za odnose sa javnošću rukovodi Tajana Šaković, šef Odsjeka, magistar kriminalistike, rođena 1976. godine u Jajcu. Diplomirala je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu 2001. godine, magistrirala 2009. godine, a školu za odnose sa javnošću Mediacentar Sarajevo završila je 2008. godine. Završila je obuke u SR Njemačkoj, NR Kini, R Turskoj, Mađarskoj i Italiji. Aktivno znanje engleskog, a pasivno ruskog jezika. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od 2007. godine. Radila je na poslovima stručnog saradnika za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra, a sa pozicije stručnog savjetnika za odnose sa javnošću imenovana je na poziciju šefa Odsjeka u oktobru 2018. godine.

U Odsjeku za odnose sa javnošću, pored šefa Odsjeka, uposleni su jedan državni službenik i četiri namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3322, 3314, 3106.
E-mail: press@fmup.gov.ba

Djelokrug


Ovaj odsjek obavlja sljedeće poslove:

 • Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:

  1) vrši i organizira poslove u vezi s obavljanjem funkcije ministra u ostvarivanju

  javnosti rada Ministarstva;

  2) organizira i brine se o istupima ministra u medijima, organizira konferencije

  za štampu, intervjue i učestvuje u pripremi materijala za ta istupanja;

  3) vrši blagovremeno obavještavanje redakcija javnih glasila o aktivnostima

  ministra i Ministarstva;

  4) osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u radu policije u saradnji sa

  Upravom policije i kantonalnim ministarstvima;

  5) prati i inicira razvojne, organizacijske i druge akte za rad Ministarstva po

  pitanju poslova koji se odnose na jačanje povjerenja javnosti i javnost uopće

  iz nadležnosti Ministarstva;

  6) blisko i redovno saraduje s glasnogovornikom Uprave policije;

  7) saraduje s nadležnim organima, službama za informiranje i predstavnicima

  medija i daje, na njihov zahtjev ili po potrebi Ministarstva, informacije i

  obavještenja o odredenim dogadajima i pojavama o stanju sigurnosti u

  Federaciji i aktivnostima i mjerama koje, s tim u vezi, preduzima ministar i

  Ministarstvo;

  8) prati informiranje javnosti u javnim glasilima o radu ministra i Ministarstva;

  9) predlaže i pruža stručnu pomoć novinarima u pripremanju priloga iz oblasti

  unutrašnjih poslova i stara se o blagovremenom i objektivnom informiranju

  domaće i inozemne javnosti;

  10) vrši pripremu i štampanje ili produkciju publikacija, promotivnih materijala za

  predstavnike medija i drugih proizvoda vezanih za medije, kao i distribuciju

  ovih proizvoda medijima i članovima policijskih snaga;

  11) organizira stručne seminare i prezentacije, te tematske medijske kampanje,

  dizajn

  12) prati i provodi primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji u ministarstvu

  13) vrši druge poslove