Odsjek za odnose sa javnošćuOrganizacijska struktura

Odsjekom za odnose sa javnošću rukovodi Tajana Šaković, šef Odsjeka, magistar kriminalistike, rođena 1976. godine u Jajcu. Diplomirala je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu 2001. godine, magistrirala 2009. godine, a školu za odnose sa javnošću Mediacentar Sarajevo završila je 2008. godine. Završila je obuke u SR Njemačkoj, NR Kini, R Turskoj, Mađarskoj i Italiji. Aktivno znanje engleskog, a pasivno ruskog jezika. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od 2007. godine. Radila je na poslovima stručnog saradnika za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra, a sa pozicije stručnog savjetnika za odnose sa javnošću imenovana je na poziciju šefa Odsjeka u oktobru 2018. godine.

U Odsjeku za odnose sa javnošću, pored šefa Odsjeka, uposleni su jedan državni službenik i četiri namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3322, 3314, 3106.
E-mail: press@fmup.gov.ba

Djelokrug


Ovaj odsjek obavlja sljedeće poslove:

  • obavlja i organizira poslove u vezi s obnašanjem funkcije ministra u ostvarivanju javnosti rada Ministarstva;
  • organizira i brine se o istupima ministra u medijima, organizira konferencije za štampu, intervjue i učestvuje u pripremi materijala za ta istupanja;
  • blagovremeno obavještava redakcije javnih glasila o aktivnostima ministra i Ministarstva;
  • osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u rad pol