Odsjek za odnose sa javnošćuOrganizacijska struktura

Odsjekom za odnose sa javnošću rukovodi Tajana Šaković, šef Odsjeka, magistar kriminalistike, rođena 1976. godine u Jajcu. Diplomirala je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu 2001. godine, magistrirala 2009. godine, a školu za odnose sa javnošću Mediacentar Sarajevo završila je 2008. godine. Završila je obuke u SR Njemačkoj, NR Kini, R Turskoj, Mađarskoj i Italiji. Aktivno znanje engleskog, a pasivno ruskog jezika. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od 2007. godine. Radila je na poslovima stručnog saradnika za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra, a sa pozicije stručnog savjetnika za odnose sa javnošću imenovana je na poziciju šefa Odsjeka u oktobru 2018. godine.

U Odsjeku za odnose sa javnošću, pored šefa Odsjeka, uposleni su jedan državni službenik i četiri namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3322, 3314, 3106.
E-mail: press@fmup.gov.ba

Djelokrug


Ovaj odsjek obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja i organizira poslove u vezi s obnašanjem funkcije ministra u ostvarivanju javnosti rada Ministarstva;
 • organizira i brine se o istupima ministra u medijima, organizira konferencije za štampu, intervjue i učestvuje u pripremi materijala za ta istupanja;
 • blagovremeno obavještava redakcije javnih glasila o aktivnostima ministra i Ministarstva;
 • osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u rad policije u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova;
 • prati i inicira razvojne, organizacijske i druge akte za rad Ministarstva o pitanju poslova koji se odnose na jačanje povjerenja javnosti i javnost uopće iz nadležnosti Ministarstva;
 • blisko i redovno sarađuje s glasnogovornikom Uprave policije;
 • sarađuje s nadležnim organima, službama za informiranje i predstavnicima medija te daje, na njihov zahtjev ili po potrebi Ministarstva, informacije i obavještenja o određenim događajima i pojavama o stanju sigurnosti u Federaciji i aktivnostima i mjerama koje, u vezi s tim, preduzima ministar i Ministarstvo;
 • prati informiranje javnosti u javnim glasilima o radu ministra i Ministarstva;
 • predlaže i pruža stručnu pomoć novinarima u pripremanju priloga iz oblasti unutrašnjih poslova i stara se o blagovremenom i objektivnom informiranju domaće i inozemne javnosti;
 • priprema i štampa ili producira publikacije, promotivne materijale za predstavnike medija i druge proizvode vezane za medije te distribuira ove proizvode medijima i članovima policijskih snaga;
 • organizira stručne seminare i prezentacije te tematske medijske kampanje, dizajnira i održava web stranicu Ministarstva;
 • prati i primjenjuje Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji u Ministarstvu;
 • obavlja i druge poslove.