Odsjek za međunarodnu saradnjuOrganizacijska struktura

Odsjekom za Međunarodnu saradnju rukovodi Dženis Ćatić, šef Odsjeka, rođen 1979. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, a II ciklus studija (master) završio je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ završio je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu te mnoge obuke na renomiranim svjetskim akademijama i centrima za sigurnosne studije: Centru za sigurnosne studije George C. Marshall u SR Njemačkoj; Komandnom policijskom koledžu u NR Kini; Policijskoj akademiji u AR Egiptu i Policijskoj akademijiu R Turskoj. Aktivno znanje engleskog jezika. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2007. godine na poslovima stručnog saradnika za međunarodnu saradnju, potom stručnog savjetnika  za međunarodnu saradnju, a na mjestu šefa Odsjeka nalazi se od oktobra 2018. godine.

 

U Odsjeku za međunarodnu saradnju, pored šefa Odsjeka, uposlena su dva namještenika.

 

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3133, 3302 i 3320

E-mail: medjunarodna@fmup.gov.ba

 

Djelokrug

 

Ovaj odsjek obavlja sljedeće poslove:

  1. organizira međunarodnu saradnju iz nadležnosti Ministarstva putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine;
  2. inicira, učestvuje i podržava implementaciju aktivnosti i odgovornosti Ministarstva u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i drugim ministarstvima i institucijama na nivou Bosne i Hercegovine  koje proizlaze iz međunarodnih obaveza;
  3. prati i analizira provođenje pojedinih međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva, predlaže i izrađuje planove aktivnosti međunarodne saradnje na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH i drugih ministarstava i institucija na nivou Bosne i Hercegovine;
  4. putem Ministarstva sigurnosti BiH, predlaže način i oblike bilateralne i multilateralne saradnje s resornim ministarstvima drugih država, kao i saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama za pitanja iz nadležnosti Federacije iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije;
  5. vodi i koordinira protokolarne i radne sastanke i susrete na ministarskoj i drugim razinama;
  6. koordinira aktivnostima u međunarodnim kontaktima za pitanja iz nadležnosti Ministarstva putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine;
  7. inicira, organizira i priprema učešće službenika Ministarstva na savjetovanjima, konferencijama i seminarima koji se održavaju na međunarodnom nivou;
  8. sarađuje sa službama Uprave policije i Ministarstva sigurnosti BiH i drugim inistitucijama na nivou Bosne i Hercegovine u izvršenju planiranih i odobrenih poslova i zadataka međunarodne saradnje;
  9. obavlja prevodilačke i druge poslove za potrebe Ministarstva.