Odsjek za studijsko-analitičke posloveOrganizacijska struktura

U Odsjeku za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekata za potrebe policije iz oblasti evropskih integracija, pored šefa Odsjeka, sistematizirana su četiri državna službenika.

 

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3320

Djelokrug

 

  •  prati studijsko-analitičke i druge poslove za potrebe Ministarstva, o čemu sačinjava potrebne izvještaje;
  • analizira, priprema i provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Ministarstvu i Upravi policije vezano za smanjenje i suzbijanje korupcije i borbu protiv organiziranog kriminala, u saradnji s Upravom policije, a naručito o pitanjima organizacionog, kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policije na osnovu službenih podataka i podataka prikupljenih od drugih organa uprave, o čemu sačinjava odgovarajuće projekte i prati njihovu realizaciju;
  • organizira, priprema, prati i dostavlja obavještenja o provođenju federalne politike i federalnih zakona iz nadležnosti Ministarstva premijeru Vlade Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i