Inspektorat za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požaraOrganizacijska struktura


Inspektorat čini devet uposlenih: glavni federalni inspektor, šest državna službenika (četiri federalna inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i dva federalna inspektora za zaštitu od požara) i dva namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 4192 
Fax: +387 33 590-251                                  
E-mail: zastitari-inspektorat@fmup.gov.ba

Inspektoratom za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara rukovodi Mersudin Šećerović, glavni federalni inspektor, rođen 11. jula 1977. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, Odsjek za orijentalnu filologiju, a postdiplomski studij uspješno je završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2019. godine, a prije postavljenja na radno mjesto glavnog inspektora radio je u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Govori više stranih jezika, između ostalog, turski, arapski i engleski jezik.

Djelokrug rada federalnih inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine


Na osnovu odredaba člana 59. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/08 i 67/13), federalni inspektori provode inspekcijski nadzor u sljedećim subjektima:

 1. u pravnim licima iz člana 26. stav 2. kojima je Federalno ministarstvo dalo posebnu saglasnost (osiguranje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i u pravnim licima u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio i pravnim licima koja proizvode, koriste, skladište i prevoze radioaktivne ili zapaljive tvari, eksploziv, nuklearno gorivo i otpatke ili se bave proizvodnjom, preradom, distribucijom i skladištenjem nafte i naftnih derivata kapaciteta iznad 1.000 m3 i plina ili se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije) i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica;
 2. u pravnim licima iz člana 26b. stav 2. ovog zakona (banke, centri pošta, Lutrija BiH i operateri telekomunikacija) i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica;
 3. u federalnim tijelima uprave i federalnim upravnim organizacijama i drugim federalnim institucijama, kao i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta tijela, organizacije i institucije iz člana 37. stav 3. ovog zakona, a kojima je Federalno ministarstvo dalo saglasnost;

Djelokrug rada federalnih inspektora za zaštitu od požara


Na osnovu odredaba člana 151. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), federalni inspektori zaštite od požara vrše nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u pravnim licima i drugim institucijama u privatnom i državnom vlasništvu u sljedećim oblastima: 

 1. industrijskim objektima za preradu i proizvodnju zapaljivih tečnosti i gasova;
 2. industrijskim objektima za proizvodnju eksplozivnih materija;
 3. pravnim licima koji se bave transportom i distribucijom gasa u gasovodima i drugim gasnim postrojenjima (toplane, stambene i druge zgrade, i dr.);
 4. u objektima i postrojenjima za proizvodnju energije nazivne snage iznad 35 MW;
 5. skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m3;
 6. skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m3;
 7. skladišta zapaljivih gasova u bocama kapaciteta iznad 5000 kg;
 8. objektima hemijske, tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata odvija jedinstveni tehnološki proces;
 9. pravnim licima koji se bave prometom eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, kao i prometom opasnih materija u dijelu za koje je nadležno ministarstvo;
 10. pravnim licima i državnim organima i drugim institucijama kojima je povjereno na upravljanje područje prirodnog kulturno-istorijskog naslijeđa od značaja za Federaciju;
 11. pravnim licima i državnim organima i drugim institucijama koji se bave poslovima arhive i arhivske građe od značaja za nauku i istoriju;
 12. pravnim licima koji proizvode, koriste ili skladište radioaktivne materije i nuklearno gorivo i druge štetne i opasne materije za ljude i okolinu;
 13. pravnim licima i objektima u vlasništvu Federacije i objektima koji se posebno osiguravaju, a koje odredi nadležni organ Federacije;
 14. sarađuje sa akcijama policije, vezanim za kontrolu prometa eksplozivnih i drugih opasnih materija;
 15. učestvuje u radu operativnih ekipa na razrješenju uzroka i utvrđivanja odgovornosti za nastanak požara, eksplozija i havarija, te akcidenata s opasnim materijama

SPISAK PRAVNIH LICA OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA, ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA