Inspektorat za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požaraOrganizacijska struktura


Inspektorat čini devet uposlenih: glavni federalni inspektor, šest državna službenika (četiri federalna inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i dva federalna inspektora za zaštitu od požara) i dva namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 4192 
Fax: +387 33 590-251                                  
E-mail: zastitari-inspektorat@fmup.gov.ba

Inspektoratom za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara rukovodi Mersudin Šećerović, glavni federalni inspektor, rođen 11. jula 1977. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, Odsjek za orijentalnu filologiju, a postdiplomski studij uspješno je završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2019. godine, a prije postavljenja na radno mjesto glavnog inspektora radio je u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Govori više stranih jezika, između ostalog, turski, arapski i engleski jezik.

Djelokrug rada federalnih inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine


Na osnovu odredaba člana 59. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/08 i 67/13), federalni inspektori provode inspekcijski nadzor u sljedećim subjektima:

  1. u pravnim licima iz člana 26. stav 2. kojima je Federalno ministarstvo dalo posebnu saglasnost (osiguranje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i u pravnim licima u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio i pravnim licima koja proizvode, koriste, skladište i prevoze radioaktivne ili zapaljive tvari, eksploziv,

SPISAK PRAVNIH LICA OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA, ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA