Inspektorat za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požaraOrganizacijska struktura


Inspektorat čini šest uposlenih, četiri državna službenika (dva federalna inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i dva federalna inspektora za zaštitu od požara) i dva namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 4192 
Fax: +387 33 590-251                                  
E-mail: zastitari-inspektorat@fmup.gov.ba

 

Djelokrug rada federalnih inspektora za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine


Na osnovu odredaba člana 59. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/08 i 67/13), federalni inspektori provode inspekcijski nadzor u sljedećim subjektima:

 1. u pravnim licima iz člana 26. stav 2. kojima je Federalno ministarstvo dalo posebnu saglasnost (osiguranje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i u pravnim licima u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio i pravnim osobama koje proizvode, koriste, skladište i prevoze radioaktivne ili zapaljive tvari, eksploziv, nuklearno gorivo i otpatke ili se bave proizvodnjom, preradom, distribucijom i skladištenjem nafte i naftnih derivata kapaciteta iznad 1.000 m3 i plina ili se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije) i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica;
 2. u pravnim licima iz člana 26b. stav 2. ovog zakona (banke, centri pošta, Lutrija BiH i operateri telekomunikacija) i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica;
 3. u federalnim tijelima uprave i federalnim upravnim organizacijama i drugim federalnim institucijama, kao i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta tijela, organizacije i institucije iz člana 37. stav 3. ovog zakona, a kojima je Federalno ministarstvo dalo saglasnost;
 4. u kantonalnim tijelima unutrašnjih poslova prvostepeni upravni postupak po ovom zakonu.

Djelokrug rada federalnih inspektora za zaštitu od požara


Na osnovu odredaba člana 151. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), federalni inspektori zaštite od požara vrše nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u pravnim licima i drugim institucijama u privatnom i državnom vlasništvu u sljedećim oblastima: 

 1. Industrijskim objektima za preradu i proizvodnju zapaljivih tečnosti i gasova;
 2. Industrijskim objektima za proizvodnju eksplozivnih materija;
 3. Pravnim licima koji se bave transportom i distribucijom gasa u gasovodima i drugim gasnim postrojenjima (toplane, stambene i druge zgrade, i dr.);
 4. U objektima i postrojenjima za proizvodnju energije nazivne snage iznad 35 MW;
 5. Skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m3;
 6. Skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m3;
 7. Skladišta zapaljivih gasova u bocama kapaciteta iznad 5000 kg;
 8. Objektima hemijske,tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata odvija jedinstveni tehnološki proces;
 9. Pravnim licima koji se bave prometom eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, kao i prometom opasnih materija u dijelu za koje je nadležno ministarstvo;
 10. Pravnim licima i državnim organima i drugim institucijama kojima je povjereno na upravljanje područje prirodnog kulturno-istorijskog naslijeđa od značaja za Federaciju;
 11. Pravnim licima i državnim organima i drugim institucijama koji se bave poslovima arhive i arhivske građe od značaja za nauku i istoriju;
 12. Pravnim licima koji proizvode, koriste ili skladište radioaktivne materije i nuklearno gorivo i druge štetne i opasne materije za ljude i okolinu;
 13. Pravnim licima i objektima u vlasništvu Federacije i objektima koji se posebno osiguravaju, a koje odredi nadležni organ Federacije;
 14. Sarađuje sa akcijama policije, vezanim za kontrolu prometa eksplozivnih i drugih opasnih materija;
 15. Učestvuje u radu operativnih ekipa na razrješenju uzroka i utvrđivanja odgovornosti za nastanak požara, eksplozija i havarija, te akcidenata sa opasnim materijama.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad Inspektorata

 • Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine («Službene novine FBiH», broj 78/08 i 67/13)
 • Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu («Službene novine FBiH», broj 64/09)
 • Zakon o inspekcijama Federacije BiH («Službene novine FBiH», broj 73/14)
 • Zakon o prekršajima Federacije BiH («Službene novine FBiH», broj 63/14)
 • Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH («Službene novine FBiH», broj 81/14)
 • Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH («Službene novine FBiH», broj 35/05)
 • Zakon o upravnom postupku («Službene novine FBiH», broj 2/98 i 48/99)
 • Krivični Zakon Federacije BiH («Službene novine FBiH», br.: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, i 46/16)
 • Zakon o krivičnom postupku u FBiH («Službene novine FBiH», br.: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05,55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14).

SPISAK PRAVNIH LICA OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA, ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA