Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave „Službene novine Federacije BiH“, broj 2/06Član 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave («Službene novine Federacije BiH», br. 58/02, 19/03 i 38/05) u članu 4. tačka 1. briše se.Dosadašnje tač. 2. do 16. postaju tač. 1. do 15.

Član 2.

Član 5. briše se.

Član 3.

U članu 22. u osamnaestom redu riječi: «izradu i donošenje svoga plana odbrane» brišu se.

Član 4.

U članu 23. u šestom redu riječi: «geodetsko-kartografske poslove od značaja za odbranu» brišu se.

Član 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH», a primjenjivat će se od 1.januara 2006. godine.

Predsjedavajući Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH 
Slavko Matić, s.r.

PredsjedavajućiPredstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH 
Muhamed Ibrahimović, s.r.