Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH“, broj 39/04Član 1.
 
U Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03 i 23/04) u članu 75. stav 5. u sedmome redu riječi: “12 mjeseci” zamjenjuju se riječima: “18 mjeseci”.
 
 
Član 2.
 
Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Doma naroda 
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma 
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s. r.