Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH“, broj 54/04Član 1.
U Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) dodaje se novi član 35.a koji glasi:
“Član 35.a
Eksterni premještaj i raspoređivanje
  1. Eksterni premještaj i raspoređivanje državnog službenika iz organa državne službe u instituciju Bosne i Hercegovine može se vršiti u slučaju kada je obrazovana nova institucija Bosne i Hecegovine po osnovu prijenosa nadležnosti sa Federacije Bosne i Hercegovine na Bosnu i Hercegovinu ili kada Bosna i Hercegovina, u skladu sa Ustavom, preuzme nadležnosti koje je do tada obavljala Federacije Bosne i Hercegovine.
  2. Postupak prijema u radni odnos putem eksternog premještaja iz stava 1. ovog člana može se urediti zakonom Bosne i Hercegovine. Kada se postupkom prijema u radni odnos, provedenim na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, ne osigura dovoljan broj kandidata za premještaj iz Federacije Bosne i Hercegovine u instituciju Bosne i Hercegovine, organ državne službe predlaže rukovodiocu institucije Bosne i Hercegovine da organ državne službe rasporedi državnog službenika odnosno službenike u tu instituciju. Ukoliko državni službenik ne prihvati radno mjesto na koje se raspoređuje proglašava se prekobrojnim i ostvaruje prava vezana za taj status propisana zakonom.
  3. Državni službenici izabrani za premještaj i raspoređivanje na osnovu ovog člana ne ostvaruju prava vezana za prestanak radnog odnosa propisana zakonom.”
Član 2.
 
Ovaj Zakon stupa na snagu 21. aprila 2004. godine i odmah se objavljuje na službenoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Doma naroda 
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma 
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s. r.