Zakon o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH“, broj 67/05Član 1.

U Zakonu o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) u članu 25. u stavu 2. umjesto riječi «dvije godine», treba da stoje riječi «tri godine», a ostali tekst ostaje neizmijenjen.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

Predsjedavajući
Doma naroda 
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma 
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s. r.