Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ''Službene novine Federacije BiH'', broj 43/01I - OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom se uredjuju uvjeti za sticanje i prestanak drzavljanstva
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), u skladu saUstavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o drzavljanstvu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o drzavljanstvu BiH) (''Sluzbeni glasnik BiH'', br. 4/97 i 13/99).

Clan 2.

Svi drzavljani Federacije su samim tim i drzavljani Bosne i Hercegovine.

Clan 3.

Svi drzavljani Federacije uzivaju ista ljudska prava i osnovne slobode utvrdjene Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zastitu tih prava na teritoriji Federacije.

II - STICANJE DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE

Clan 4.

Drzavljanstvo Federacije stice se:
1) porijeklom,2) rodjenjem na teritoriji Federacije,
3) usvojenjem, 4) putem naturalizacije,
5) putem medjunarodnog sporazuma.

1. Sticanje drzavljanstva porijeklom

Clan 5.

Dijete rodjeno nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine stice
drzavljanstvo Federacije porijeklom:1) ako su oba roditelja bili drzavljani Federacije u vrijeme rodjenja djeteta,
bez obzira na mjesto njegovog rodjenja;2) ako je jedan roditelj bio drzavljanin Federacije u vrijeme rodjenja
djeteta, a dijete je rodjeno na teritoriju Federacije;3) ako je jedan roditelj bio drzavljanin Federacije u vrijeme rodjenja djeteta,
a dijete je rodjeno u inozemstvu, ako bi dijete inace bilo bez drzavljanstva;4) ako je dijete rodjeno izvan Federacije, a u vrijeme rodjenja djeteta jedan
od roditelja djeteta je bio drzavljanin Federacije, dok drugi roditelj nijebio drzavljanin Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da do vremena kada
napuni 23 godine:a) bude registrovano u svrhu evidentiranja drzavljana Federacije kod
nadleznih organa vlasti u Federaciji ili u diplomatsko-konzularnompredstavnistvu Bosne i Hercegovine;
b) ima stalno mjesto boravka na teritoriju Federacije; 5) ako je dijete rodjeno u inozemstvu, a u vrijeme rodjenja djeteta jedan 
od roditelja je bio drzavljanin Federacije, a drugi roditelj drzavljaninRepublike Srpske, pod uvjetom:
a) da su roditelji saglasni da dijete ima drzavljanstvo Federacije;b) ako nisu saglasni, da je roditelj koji je upisao dijete u maticnu knjigu
za evidenciju drzavljana u diplomatsko-konzularnom predstavnistvuBosne i Hercegovine u inozemstvu, u to vrijeme imao drzavljanstvo
Federacije.

2. Sticanje drzavljanstva rodjenjem na teritoriju Federacije

Clan 6.

Drzavljanstvo Federacije stice dijete koje je rodjeno ili nadjeno na teritoriji 
Federacije nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine i cija su obaroditelja nepoznata ili nepoznatog drzavljanstva ili bez drzavljanstva, ili ako
je dijete bez drzavljanstva.

3. Sticanje drzavljanstva usvojenjem

Clan 7.

Dijete mladje od 18 godina, u slucaju potpunog usvojenja od drzavljanina Federacije, nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine stice drzavljanstvo Federacije. 
Ako je jedan od usvojilaca drzavljanin Republike Srpske, dijete stice drzavljanstvo Federacije ako se o tome sloze oba usvojioca, a ukoliko se ne mogu sloziti, dijete stice drzavljanstvo Federacije ako ima stalno boraviste na teritoriji Federacije, ili ukoliko nema stalno boraviste na teritoriji Federacije i ako je usvojilac koji je prijavio dijete drzavljanin Federacije.

4. Sticanje drzavljanstva naturalizacijom

Clan 8.

Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje drzavljanstva Federacije moze steci drzavljanstvo Federacije naturalizacijom ako ispunjava sljedece uvjete:
1) da je napunio 18 godina;2) da ima prijavljen stalan boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje osam godina prije podnosenja zahtjeva,
od cega najmanje posljednje dvije godine na teritoriji Federacije;
3) da poznaje jedan od sluzbenih jezika Federacije;4) da mu nije izrecena mjera sigurnosti protjerivanja stranca iz
Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije ili disciplinska mjera udaljavanja stranaca sa teritorije Bosne i Hercegovine odnosnoFederacije od organa ciji je legalitet uspostavljen Ustavom Bosne i Hercegovine ili Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine i da je ova odluka jos na snazi;5) da nije osudjivan na izdrzavanje kazne zatvora za krivicna
djela s predumisljajem na duze od tri godine u periodu od osam godina prije podnosenja zahtjeva;
6) da se odrekne ili na neki drugi nacin izgubi svoje ranijedrzavljanstvo nakon sticanja drzavljanstva Federacije, osim
ako bilateralnim sporazumom iz clana 16. ovog Zakona, nijepredvidjeno drugacije. Odricanje ili gubitak ranijeg drzavljanstva nece se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne
moze razumno zahtijevati.

5. Sticanje drzavljanstva olaksanom naturalizacijom

Clan 9.

Stranac - bracni drug drzavljanina Federacije, moze steci drzavljanstvo 
Federacije pod sljedecim uvjetima:1) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnosenja zahtjeva i da jos
traje u vrijeme podnosenja zahtjeva;2) da se odrekne ili na neki drugi nacin izgubi svoje ranije drzavljanstvo
nakon sticanja drzavljanstva Federacije, osim ako to nije drugacije rijeseno bilateralnim sporazumom izmedju Bosne i Hercegovine i druge
drzave. Odricanje ili prestanak ranijeg drzavljanstva se ne zahtijeva ako to nije dozvoljeno ili se ne moze razumno zahtijevati;3) da ima stalni boravak u trajanju od najmanje tri godine na teritoriji Bosne
i Hercegovine, ukljucujuci posljednju godinu na teritoriji Federacije.

Clan 10.

Dijete mladje od 18 godina, ciji je jedan roditelj stekao drzavljanstvo Federacije nakon rodjenja djeteta, ima pravo da dobije drzavljanstvo Federacije naturalizacijom ako ima stalni boravak na teritoriji Federacije. 
Roditelj koji ima drzavljanstvo Federacije moze traziti da njegovo maloljetno dijete stekne drzavljanstvo Federacije, u skladu sa sttavom 1. ovog clana. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Clan 11.

Sljedece osobe imaju pravo dobiti drzavljanstvo Federacije na osnovu zahtjeva bez ispunjavanja uvjeta iz clana 8. tacka 2. ovog zakona:

1) emigranti koji su se vratili u Federaciju,2) prva i druga generacija potomaka emigranata navedenih u tacki 1.
ovog stava koji su se vratili u Federaciju.Bracni drug osobe, iz stava 1. ovog clana, ima pravo na sticanje drzavljanstva Federacije na osnovu zahtjeva, bez ispunjavanja uvjeta iz clana 8. tacka 2. ovog zakona, ukoliko ispuni uvjete iz clana 9. tac. 1. i 2. ovog zakona.
U smislu ovog zakona, pod pojmom emigranata smatra se osoba koja se iselila sa teritorije Federacije s namjerom da se stalno nastani u inozemstvu.

6. Sticanje drzavljanstva Federacije medjunarodnim sporazumom

Clan 12.

Stranac moze steci drzavljanstvo Federacije putem medjunarodnog sporazuma izmedju Bosne i Hercegovine i druge drzave koji je odobrila Parlamantarna skupstina Bosne i Hercegovine, u skladu sa clanom IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.

III - PRESTANAK DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE

Clan 13.

Drzavljanstvo federacije ne moze prestati ako bi osoba koja je u pitanju time ostala bez drzavljanstva, osim u slucajevima utvrdjenim u clanu 24. tacka 1. ovog zakona.

Clan 14.

Drzavljanstvo federacije prestaje:
1) po sili zakona,2) odricanjem,
3) otpustom,4) oduzimanjem,
5) medjunarodnim sporazumom.

Clan 15,

Osobama kojima prestane drzavljanstvo federacije istodobno prestaje i drzavljanstvo Bosne i Hercegovine, osim ako ne steknu drzavljanstvo Republike Srpske.
Osobe sa teritorije Federacije kojima prestane drzavljanstvo Bosne i Hercegovine, istovremeno gube i drzavljanstvo Federacije.

1. Prestanak drzavljanstva po sili zakona

Clan 16.

Drzavljanstvo Federacije prestaje dobrovoljnim sticanjem drugog drzavljanstva, ukoliko se drugacije ne odredi bilateralnim sporazumom zakljucenim izmedju Bosne i Hercegovine i druge drzave, koji je odobrila Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine, u skladu sa clanom IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.

Clan 17.

Djetetu, iz clana 6. ovog zakona, prestaje drzavljanstvo Federacije ako do 14. godine to dijete putem porijekla stekne drzavljanstvo druge drzave ili Republike Srpske.

Clan 18.

Drzavljanstvo Federacije prestaje djetetu ako nakon potpunog usvojenja stekne drzavljanstvo druge drzave.

2. Prestanak drzavljanstva odricanjem

Clan 19.

Drzavljanin Federacije koji je napunio 18 godina, koji zivi u inozemstvu i ima drzavljanstvo druge drzave, ili mu je zagarantovano sticanje drzavljanstva druge drzave, ima pravo da se odrekne drzavljanstva Federacije.
Djetetu koje zivi u inozemstvu i ima drzavljanstvo druge drzave ili mu je isto zagarantovano, prestaje drzavljanstvo Federacije odricanjem, na zahtjev oba roditelja kojima je prestalo drzavljanstvo Federacije odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je drzavljanstvo Federacije prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj umro ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili osoba bez drzavljanstva, ili na zahtjev usvojioca kojem je prestalo drzavljanstvo Federacije odricanjem, a odnos izmedju usvojioca i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se njegov pristanak.Osobama koje ispunjavanju uvjete iz st. 1. i 2. ovog clana, drzavljanstvo Federacije prestaje u roku od 60 dana od dana kada je nadlezni organ primio izjavu o odricanju.

Clan 20.

Odricanje od drzavljanstva Federacije ne proizvodi pravno djelovanje ako odnosna osoba nije stekla strano drzavljanstvo u roku od jedne godine od dana kad joj je prestalo drzavljanstvo Federacije odricanjem.

3. Prestanak drzavljanstva otpustom

 

Clan 21.

Otpust iz drzavljanstva Federacije moze biti odobren, na osnovu zahtjeva, osobi koja zivi na teritoriji Federacije i koja ispunjava sljedece uvjete:
1) da ima 18 godina;2) da protiv te osobe nije pokrenut krivicni postupak zbog ucinjenog 
krivicnog djela za koje se goni po sluzbenoj duznosti, ili je osudjena nakaznu zatvora u Federaciji da je tu kaznu izdrzala;
3) da je izmirila sve nuzne doprinose, poreze odnosno druge zakonskeobaveze placanja utvrdjene pravomocnim odlukama nadleznih organa;
4) da je stekla ili da joj je garantovano sticanje drzavljanstva druge drzave;5) da je regulisala vojnu obavezu.

Clan 22.

Djetetu mladjem od 18 godina koje je steklo, ili kojem je zagarantovano sticanje drzavljanstva druge drzave i koje jos zivi na teritoriji Federacije, prestaje drzavljanstvo federacije otpustom, na zahtjev:
1) oba roditelja cije je drzavljanstvo Federacije prestalo otpustom;2) jednog roditelja cije je drzavljanstvo Federacije prestalo otpustom,
ako drugi roditelj nije ziv, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili osoba bez drzavljanstva;3) jednog roditelja, koji izvrsava roditeljske duznosti i cije je drzavljanstvo
Federacije prestalo otpustom, a drugi roditelj koji, je drzavljanin Federacije, se s tim slaze;4) usvojioca kojemu je drzavljanstvo Federacije prestalo otpustom, a
odnos izmedju usvojioca i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.U slucajevima iz stava 1. tac. 1., 2. i 3. ovog clana, ukoliko dijete ima vise od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Clan 23.

Otpust iz drzavljanstva Federacije ne proizvodi pravno djelovanje ako odnosna osoba nije stekla strano drzavljanstvo u roku od jedne godine od dana kad je izgubila drzavljanstvo Federacije otpustom.

4. Prestanak drzavljnstva oduzimanjem

Clan 24.

Drazavljanstvo Federacije moze biti oduzeto u sljedecim slucajevima:

1) ako je drzavljanstvo federacije steceno pomocu prijevare, laznihinformacija ili skrivanjem bilo koje relavantne cinjenice koja se moze odnositi na podnosioca zahtjeva;
2) kad drzavljanin Federacije obavlja dobrovoljnu sluzbu u inozemnim vojnim snagama uprkos pravnoj zabrani takve sluzbe;
3) kad je drzavljanstvo Federacije steceno nakon stupanja na snaguovog zakona, bez ispunjenja uvjeta iz cl. 8. i 9. ovog Zakona.

5. Prestanak drzavljanstva federacije medjunaronim
sporazumom

Clan 25.

Drzavljaninu Federacije moze prestati drzavljanstvo Federacije na osnovu medjunarodnog sporazuma izmedju Bosne i Hercegovine i druge drzave, koji je odobrila Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine, u skladu sa clanom IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.

6. Datum prestanka drzavljanstva Federacije

Clan 26.

Drzavljanstvo Federacije prestaje odricanjem, otpustom ili oduzimanjem, danom dostavljanja pravomocnog upravnog akta osobi na koju se upravni akt odnosi. Ako stalno boraviste te osobe nije poznato ili se ne moze utvrditi, drzavljanstvo Federacije joj prestaje danom objavljivanja pravomocnog upravnog akta u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH'',
Drzavljanstvo Federacije prestaje po sili zakona, u skladu sa cl. 16, 17. i 18. ovog zakona, na dan kada odnosna osoba stekne drzavljanstvo druge drzave.

IV - PROMJENA ENTITETSKOG DRZAVLJANSTVA

Clan 27.

Drzavljanin Republike Srpske koji se stalno nastani u Federaciji, nakon podnosenja zahtjeva stice drzavljanstvo Federacije, pod uvjetom da je do promjene stalnog boravista doslo nakon stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu u BiH.
Drzavljanin Federacije koji se stalno nastani u Republici Srpskoj i nakon podnosenja zahtjeva stekne drzavljanstvo Republike Srpske, gubi drzavljanstvo Federacije, pod uvjetom da je do promjene stalnog boravista doslo nakon stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu BiH.Federalno ministrastvo unutrasnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), obavijestit ce nadlezni organ Repubike Srpske o sticanju ili prestanku drzavljanstva osobama iz st. 1. i 2. ovoga clana.

V - POSTUPAK RJESAVANJA DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE

Clan 28.

Drzavljanstvo Federacije, na temelju cl. 5., 6. i 7. ovog zakona, stice se danom rodjenja djeteta.
Osoba stice drzavljanstvo Federacije, na osnovu cl. 8., 9., 10., 11. i 12. ovog zakona, kao i u spornim slucajevima iz stava 1. ovog clana, danom donosenja pravosnaznog rjesenja nadleznog organa o sticanju drzavljanstva Federacije.Rjesenje o sticanju drzavljanstva Federacije iz stava 2. ovog clana, kao i rjesenje o prestanku drzavljanstva Federacije po osnovama utvrdjenim u clanu 14. ovog zakona, donosi Federalno ministarstvo, izuzev odluke o odricanju za koje je nadlezno Ministarstvo za civilne poslove i komunikacije, a u skladu sa clanom 30. stav 1. Zakona o drzavljanstvu Bosne i Hercegovine.

Clan 29.

Zahtjev za sticanje odnosno prestanak drzavljanstva Federacije iz clana 28. st. 2. i 3. ovog zakona, podnosi se kantonalnom organu uprave nadleznom za unutrasnje poslove prema mjestu stalnog boravista podnosioca zahtjeva.
Kantonalni organ uprave iz stava 1. ovog clana duzan je primiti zahtjev za sticanje odnosno prestanak drzavljanstva Federacije i taj zahtjev s potrebnom dokumentacijom odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva dostaviti Federalnom ministarstvu na rjesavanje.Ako podnosilac zahtjeva zivi u inozemstvu, zahtjev za sticanje odnosno prestanak drzavljanstva Federacije podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavnistvu Bosne i Hercegovine koje taj zahtjev s potrebnom dokumentacijom odmah dostavlja Federalnom ministarstvu na rjesavanje.

Clan 30.

Evidencija o drzavljanima Federacije vodi se u maticnim knjigama rodjenih za drzavljane Federacije koji su upisani u maticnu knjigu rodjenih koja se vode na teritoriji Federacije, odnosno diplomatskom ili konzularnom predstavnistvu Bosne i Hercegovine u inozemstvu za drzavljane Federacije koji su rodjeni i zive u inozemstvu.

Clan 31.

Evidenciju o osobama koje su stekle drzavljanstvo Federacije, u skladu sa cl. 8., 9., 10., 11. i 12. ovog zakona, vodi Federalno ministarstvo.

Clan 32.

Evidenciju, iz clana 30. ovog zakona, vodi organ nadlezan za vodjenje maticnih knjiga odredjen zakonom kantona.

Clan 33.

Rjesenje o sticanju drzavljanstva Federacije iz cl. 8., 9., 10. i 11. odnosno rjesenja o prestanku drzavljanstva Federacije iz cl. 21., 22. i 24. ovog zakona, moraju se dostaviti Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine u roku od tri sedmice od dana donosenja rjesenja. Ta rjesenja stupaju na snagu dva mjeseca nakon sto se dostave Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, ukoliko to ministarstvo ne odredi da nisu ispunjeni uvjeti iz Zakona o drzavljanstvu BiH za naturalizaciju, odnosno za olaksanu naturalizaciju bracnog druga, djece ili emigranata koji su se vratili i njihovih potomaka, odnosno uvjeti za otpust ili oduzimanje drzavljanstva. U tom slucaju predmet se vraca Federalnom ministarstvu na ponovno razmatranje.
Ako nakon ponovnog razmatranja ostane spor izmedju Federalnog ministarstva i Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, slucaj se mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konacnu odluku, u skladu sa clanom VI.3. Ustava Bosne i Hercegovine.

Clan 34.

Federalno ministarstvo duzno je rijesiti zahtjev za sticanje, odnosno prestanak drzavljanstva najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.
Rjesenje kojim se odbija zahtjev za sticanje odnosno prestanak drzavljanstva mora biti obrazlozeno.

Clan 35.

Rjesenje Federalnog ministarstva iz clana 28. stav 2. ovog zakona konacno je i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

VI - DOKAZIVANJE DRZAVLJANSTVA FEDERACIJE

Clan 36.

Drzavljanstvo Federacije dokazuje se na osnovu uvjerenja o drzavljanstvu Federacije.

Clan 37.

Uvjerenje o drzavljanstvu Federacije izdaje organ koji vodi maticnu knjigu rodjenih, odnosno organ iz clana 31. ovog zakona.
Drzavljanstvo Federacije se upisuje u maticnu knjigu rodjenih bez posebne odluke kada se utvrdi da odnosna osoba ispunjava uvjete za stiecanje drzavljanstva Federacije prema cl. 5., 6. i 7. ovog zakona.U slucaju da nadlezni organ iz stava 1. ovog clana, bez osnova odbije izdati uvjerenje od drzavljanstvu, Federalno ministarstvo ili Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine izdaje uvjerenje o drzavljanstvu osobi o kojoj je rijec na osnovu dokumentovanih podataka koje posjeduje Federalno ministarstvo odnosno Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija
Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadleznosti.U slucaju spora izmedju Federalnog ministarstva i nadleznog tijela Republike Srpske i Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, predmet se mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u skladu sa clanom VI.3. Ustava Bosne i Hercegovine.
Kada su dokumentovani podaci, koji se odnose na drzavljanstvo, nedostupni ili drzavljani Federacije ne mogu pribaviti u razumnom vremenskom periodu, nadlezni organ iz stava 4. ovog clana, dozvolit ce takvim osobama da ove podatke pribave na drugi nacin ukljucujuci i izjave date od tih osoba ili za njih.Federalno ministrastvo ce u pojedinacnim slucajevima dostaviti Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine trazene informacije iz evidencije koje vode organi iz stava 1. ovog clana.

Clan 38.

Uvjrenje o drzavljanstvu izdaje nadlezni organ iz clana 37. stav 1. ovog zakona na obrascu koji propise Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, u skladu sa clanom 36. Zakona o drzavljanstvu BiH.

VII . NADZOR NAD PROVODJENJEM
OVOG ZAKONA

Clan 39.

Nadzor nad provodjenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrsi Federalno ministarstvo.

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 40.

Sve osobe koje su drzavljani Bosne i Hercegovine u skladu sa cl. 37., 40. i 41. Zakona o drzavljanstvu BiH i koje su na dan 06. aprila 1992. godine imale prebivaliste na teritoriji koja sada pripada Federaciji, smatraju se drzavljanima Federacje, osim ako nemaju prebivaliste u Republici Srpskoj.
Sve osobe koje su drzavljani Bosne i Hercegovine u skladu sa cl. 37., 40. i 41. Zakona o drzavljanstvu BiH i koje su na dan stupanja na snagu tog zakona zivjele u inozemstvu smatraju se drzavljanima entiteta u kojem su imale stalno prebivaliste prije 06. aprila 1992. godine, ukoliko se nisu stalno nastanile u drugom emtitetu ili izabrale drzavljanstvo drugog entiteta. Uvjeti i postupak promjene entitetskog drzavljanstva po izboru regulisu se sporazumom izmedju entiteta. odredbe ovog sporazuma cine sastavni dio ovog zakona, a odobrit ce ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine po postupku za usvajanje zakona. Pravo na izbor moze se ostvariti samo u roku od devet mjeseci nakon zakljucivanja navedenog medjuentitetskog sporazuma.Sve osobe koje su bile drzavljani bivse SFRJ i koje su se u periodu od 06. aprila 1992. do dana stupanja Zakona o drzavljanstvu BiH stalno nastanile na teritoriji Federacije i koje na toj teritoriji imaju neprekidno prebivaliste u trajanju od dvije godine nakon stupanja na snagu ovog zakona, nakon podnosenja zahtjeva dobit ce drzavljanstvo Federacije.
Sve osobe koje su bile drzavljani bivse SFRJ i koje su se u vremenu izmedju dana stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu BiH i 31. decembra 1998. godine stalno nastanile na teritoriji Federacije i koje na toj teritoriji budu imale neprekidno prebivaliste u trajanju od tri godine, nakon podnosenja zahtjeva dobit ce drzavljanstvo Federacije. Pravo na odluku moze se ostvariti u roku od jedne godine od isteka nevedenog trogodisnjeg perioda.

Clan 41.

Uvjet iz clana 8. tacka 6. ovog zakona ne primjenjuje se na emigranta koji ispunjava uvjete iz clana 11. ovog zakona, a kojemu je prije stupanja na snagu ovog zakona neopravdano oduzeto drzavljanstvo bivse SFRJ ili bivse Kraljevine Jugoslavije, niti se primjenjuje na prvu i drugu generaciju njegovih potomaka.

Clan 42.

Federalni ministar unutarnjih poslova donosi propise za provodjenje ovog zakona.
Propisi iz stava 1. ovog clana donijet ce se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 43.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena svih zakona i grugih propisa koji se odnose na drzavljanstvo, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije prije stupanja na snagu Zakona o drzavljanstvu BiH.

Clan 44.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.

Predsjedavajuci
Doma narodaParlamenta Federacije BIH
prof. dr. Ivo Komsic, s. r.

PredsjedavajuciPredstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiHIsmet briga, s. r.