Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH“, broj 69/05I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se vršenje inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) radi osiguranja izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata (u daljnjem tekstu: propisa), organizacija organa za inspekcije i rukovođenje tim organima, djelokrug inspekcija, prava, obaveze i odgovornosti inspektora, međusobni odnosi inspekcija i druga pitanja od značaja za funkcioniranje inspekcijskog sistema u Federaciji.

Predmet inspekcijskog nadzora

Član 2.

Inspekcijski nadzor vrši se:

 1. poduzimanjem inspekcijskih radnji na utvrđivanju stanja izvršavanja propisa (u daljnjem tekstu: inspekcijske radnje) kod pravnih i drugih lica i građana koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu dužni postupati prema tim propisima (u daljnjem tekstu: subjekti nadzora);
 2. određivanjem upravnih mjera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa (u daljnjem tekstu: upravne mjere) i
 3. poduzimanjem drugih upravnih mjera i radnji određenih ovim Zakonom i drugim propisom.

Uloga i značaj inspekcijskog nadzora

Član 3.

Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonu. Uloga inspekcijskog nadzora je da djeluje i preventivno radi na podsticanju društvene discipline u izvršavanju propisima određenih obaveza.

Član 4.

Inspekcijski nadzor organiziran prema ovom Zakonu posao je državne uprave od općeg značaja za Federaciju. Poslovi inspekcijskog nadzora koje su obavljali federalni i kantonalni inspekcijski organi u sastavu resornih tijela uprave prenose se na organe formirane ovim Zakonom.

Organiziranje inspekcijskog nadzora

Član 5.Inspekcijski nadzor, prema ovom Zakonu, vrše federalne inspekcije organizirane u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcije organizirane u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: uprave za inspekcije), osim za inspekcije za koje je na drugi način organizirano obavljanje inspekcijskih poslova .
Inspekcijski nadzor organizuje se i vrši u Federaciji prema ovom Zakonu, osim za inspekcije koje nisu dio uprave za inspekcije i za koje je na drugi način organizirano vršenje inspekcijskog nadzora.Izuzetno od stava 1. ovog člana, poslovi inspekcijskog nadzora iz kantonalne uprave mogu se prenijeti na općinu i grad u kojima postoje uvjeti i potreba za organiziranjem inspekcijskog nadzora.
 

Član 6.

Inspekcijski nadzor neposredno vrše federalni i kantonalni inspektori/inspektorice kao državni službenici sa posebnim ovlastima i odgovornostima (u daljnjem tekstu: inspektori).

Član 7.

Na organiziranje inspekcija i radno-pravni status inspektora primjenjuju se zakoni i drugi propisi koji važe za organe uprave u Federaciji, osim u pitanjima koja su ovim Zakonom drugačije određena.

Načela vršenja inspekcijskog nadzora

Član 8.

Inspekcijski nadzor mora se vršiti brzo i efikasno.
Kad inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa po propisima prema kojima je dužan postupati, ili postupa nepravilno dužan je upravnim mjerama i radnjama na koje je ovlašen, spriječiti i otkloniti utvrđene nepravilnosti.

Član 9.

Inspekcijski nadzor vrši se na osnovu i u granicama ovlasti propisanih ovim Zakonom i propisima na koje se odnosi inspekcijski pregled. Kod određivanja upravne mjere subjektu nadzora, ako je dopušteno propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor, inspektor će odrediti upravnu mjeru koja je blaža za subjekta nadzora ako se tom mjerom postiže svrha radi koje se mjera određuje.
 

Član 10.

U inspekcijskom pregledu inspektor je dužan provesti sve potrebne inspekcijske radnje na utvrđivanju činjeničnog stanja.
 

Član 11.

U inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan omogućiti subjektu nadzora sudjelovanje u svim inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim za utvrđivanje potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i zaštitu njegovih prava i pravnih interesa. 
Samo izuzetno, u slučajevima i pod uvjetima koji su ovim Zakonom određeni, inspektor može izvršiti inspekcijski nadzor, odnosno inspekcijsku radnju bez sudjelovanja subjekta nadzora.

Član 12.

Inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora može poduzimati i odgovarajuće preventivne mjere u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire kao što su: upozorenje fizičkim i pravnim licima na obaveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Član 13.

U vršenju inspekcijskog pregleda inspektor je samostalan u granicama ovlasti propisanih ovim Zakonom i propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor. U svom radu inspektor se rukovodi načelima Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji i Etičkog kodeksa za inspektore.

Član 14.

Niko ne smije uticati na rad inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora, ili ga spriječiti da izvrši inspekcijski nadzor i odredi upravne i druge mjere koje u određenoj situaciji mora poduzeti. O svakom nedopuštenom postupanju, ako je to postupanje propisano kao krivično djelo u smislu stava 1. ovog člana, inspektor je dužan dostaviti krivičnu prijavu nadležnom tužitelju.

Propisivanje inspekcijskog nadzora

Član 15.
 

Inspekcijski nadzor i određivanje upravnih mjera i radnji može se propisati samo zakonom.

Nadzor nad radom uprave inspekcija

Član 16.

Nadzor nad radom Federalne uprave za inspekcijske poslove vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), a vlada kantona nadzor nad radom kantonalne uprave za inspekcijske poslove. 
Stručni nadzor nad radom federalne inspekcije i kantonalne inspekcije vrše i nadležna federalna i kantonalna ministarstva putem izvještavanja i planiranja (član 27. ovog Zakona) u skladu sa ovim Zakonom. U okviru svoje nadležnosti ministarstva ne mogu vršiti neposredan nadzor nad radom inspekcije. Stručni nadzor nad radom kantonalnih uprava u provođenju federalnih zakona vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove. 
Nadzor inspekcijskih organa ne odnosi se na rad inspekcije u neposrednom inspekcijskom nadzoru kod subjekta nadzora.Vlada Federacije na prijedlog direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove donijet će propis o načinu kontrole inspekcijskih organa.
 

II. ORGANIZACIJA ORGANA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Član 17.

Federalne inspekcije određene ovim Zakonom u sastavu su Federalne uprave za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: Federalna uprava).
Federalna uprava je samostalni federalni organ uprave.Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. 
Federalna uprava može imati svoje organizacione jedinice van sjedišta Federalne uprave, što se utvrđuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Djelokrug i unutrašnja organizacija Federalne uprave

Član 18.

Federalna uprava obavlja sljedeće poslove:

 1. inspekcijske poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su prema ovom Zakonu organizirane u njezinom sastavu;
 2. donosi provedbene propise, opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;
 3. poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora;
 4. rješava o žalbama na prvostepena rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa;
 5. koordinira rad federalnih i kantonalnih inspekcija;
 6. prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i uprava za inspekcijske poslove iz nadležnosti datih federalnim propisima;
 7. pruža stručnu pomoć kantonalnim upravama za inspekcijske poslove;
 8. donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora za federalnu inspekciju;
 9. daje suglasnost na godišnje planove i programe rada o inspekcijskom nadzoru kantonalnih uprava;
 10. vodi evidenciju o svim subjektima nadzora u Federaciji;
 11. vodi evidenciju o vršenju inspekcijskog nadzora federalnih inspektora;
 12. vodi evidenciju o federalnim inspektorima;
 13. vodi evidenciju o službenim iskaznicama inspektora;
 14. donosi program stručne obuke inspektora za Federaciju;
 15. organizira polaganje stručnog inspektorskog ispita u Federaciji;
 16. sudjeluje u stručnoj pripremi federalnih propisa o inspekcijskom nadzoru;
 17. osigurava i odgovara za provođenje propisa donesenih od organa Bosne i Hercegovine kojima se propisuje nadležnost za provođenje tih propisa u entitetima i obavještava organe Bosne i Hercegovine o provedenim mjerama;
 18. obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim zakonom i drugim propisima.

Član 19.

Unutrašnja organizacija Federalne uprave utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.Pravilnik iz stava 1. ovog člana donosi direktor Federalne uprave, uz suglasnost Vlade Federacije.

Rukovođenje Federalnom upravom

Član 20.

Federalnom upravom rukovodi direktor. Direktora Federalne uprave imenuje Vlada Federacije u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o državnoj službi) na usuglašen prijedlog premijera i zamjenika premijera.
Direktor Federalne uprave za svoj rad odgovara Vladi Federacije.

Direktor Federalne uprave

Član 21.

Direktor Federalne uprave:

 1. predstavlja Federalnu upravu;
 2. organizira i osigurava zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su u sastavu Federalne uprave;
 3. donosi propise i druge akte za koje je ovlašten zakonom;
 4. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Federalne uprave koji su određeni ovim Zakonom i drugim federalnim propisima.

Rukovodeći službenici

Član 22.

Rukovodeći državni službenici u Federalnoj upravi su:1) sekretar Federalne uprave,
2) pomoćnik direktora Federalne uprave,3) glavni federalni inspektori. 
Rukovodeći državni službenici imenuju se u skladu sa Zakonom o državnoj službi. 
Za svoj rad rukovodeći državni službenici odgovaraju direktoru Federalne uprave.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Član 23.

Inspekcijski pregled iz nadležnosti kantonalne inspekcije obavljaju kantonalne inspekcije u sastavu kantonalne uprave za inspekcije (u daljnjem tekstu: kantonalna uprava). Kantonalna uprava je samostalni kantonalni organ uprave.
Sjedište kantonalne uprave je u sjedištu kantona. Kantonalna uprava može imati svoje organizacione jedinice van sjedišta kantonalne uprave, što se utvrđuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. 
Pravilnik iz stava 4. ovog člana donosi direktor kantonalne uprave, uz suglasnost vlade kantona. Odredbe ovog Zakona o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave shodno se primjenjuju i na kantonalnu upravu.

Član 24.Kantonalna uprava:

 1. obavlja inspekcijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su organizirane u njezinom sastavu;
 2. poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora;
 3. donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora za kantonalne inspekcije u svom sastavu;
 4. vodi evidenciju o vršenju inspekcijskog nadzora iz nadležnosti kantonalne inspekcije u svom sastavu;
 5. vodi evidenciju o kantonalnim inspektorima;
 6. vodi evidenciju o službenim iskaznicama kantonalnih inspektora;
 7. podnosi izvještaj o svom radu vladi kantona i Federalnoj upravi;

8) obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim i kantonalnim propisima.

Član 25.

Kantonalnom upravom rukovodi direktor. Direktora kantonalne uprave imenuje vlada kantona u skladu sa Zakonom o državnoj službi. 
Direktor Federalne uprave može predložiti vladi kantona smjenjivanje direktora kantonalne uprave ako:

 1. kantonalna uprave neefikasno vrši inspekcijski nadzor u provedbi federalnih propisa,
 2. direktor kantonalne uprave ne izvršava svoje obaveze prema Federalnoj upravi koje proizilaze iz ovog Zakona.

Povjeravanje stručnih poslova inspekcije specijaliziranim institucijama

Član 26.

Obavljanje određenih stručnih poslova za potrebe inspekcijskog nadzora (ispitivanje kvaliteta, ekspertize i sl.), koji zahtijevaju posebnu tehničku opremu i specijalizirane stručnjake, ili primjenu naučnih metoda i postupaka, može se povjeriti ovlaštenim institucijama (ustanovama, institutima, laboratorijama) koji obavljaju takve poslove.O povjeravanju poslova iz stava 1. ovog člana odlučuje direktor uprave za inspekcije.

Planiranje i izvještavanje o inspekcijskom pregledu

Član 27.

Federalna uprava i kantonalne uprave inspekcija donose godišnje programe rada i mjesečne planove rada vršenja inspekcijskog nadzora. Program i plan vršenja inspekcijskog nadzora sadrže vrste inspekcijskog nadzora po upravnim oblastima, podatke o subjektima nadzora kod kojih će se nadzor vršiti (registracija, porezni broj i dr.).
Pri izradi godišnjih programa i planova mora se tražiti mišljenje federalnih ministarstava, odnosno kantonalnih ministarstava odgovarajućih upravnih oblasti. Planovi o vršenju inspekcijskog nadzora su službena tajna. 
O izvršenim inspekcijskim nadzorima Federalna uprava podnosi izvještaj Vladi Federacije, a kantonalna uprava vladi kantona dva puta godišnje.Kod izrade programa i planova posebno se mora voditi računa da inspekcije, gdje je to moguće, inspekcijski nadzor vrše putem mješovitih inspekcijskih timova.
Direktor Federalne uprave donijet će poseban program inspekcijskih aktivnosti za cijelo područje Federacije koji je obavezujući za sve kantonalne uprave.Prema programu iz stava 7. ovog člana inspekcijski nadzor u određenoj oblasti, ili ciljanoj grupi subjekata nadzora bit će javan i promovirati će se putem medija, ili na drugi prikladan način sa ciljem da djeluje edukativno kod subjekta nadzora i na pripremu subjekta nadzora na inspekcijsku kontrolu.
Nadzor predviđen programom direktora Federalne uprave u određenoj oblasti, odnosno ciljanoj grupi subjekata nadzora mora početi istog dana u svim kantonima u Federaciji, a prema pisanoj naredbi direktora Federalne uprave. Kantonalna uprava dužna je svoj godišnji program i plan rada u provedbi federalnih propisa dostaviti federalnoj upravi na mišljenje i mjesečno je obavještavati o izvršenju tog programa i plana. 
Glavni federalni inspektor, odnosno glavni kantonalni inspektor podnosi mjesečni izvještaj resornom federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom iz odgovarajuće upravne oblasti.

Normativi za obavljanje inspekcijskog pregleda

Član 28.
Direktor Federalne uprave utvrđuje normative vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalne inspekcije u sastavu Federalne uprave. Direktor kantonalne uprave utvrđuje normative vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti kantonalne inspekcije u sastavu kantonalne uprave koji će biti usklađeni sa federalnim normativima.

Član 29.

Obavljanje redovnog (planskog) inspekcijskog pregleda kod istog subjekta nadzora može trajati najviše 12 dana godišnje. Broj dana inspekcijskog nadzora iz stava 1. ovog člana odnosi se samo na tržišnu inspekciju, inspekciju rada i inspekcije iz resora finansija.
Druge inspekcije nisu ograničene brojem dana. Ako inspekcijski nadzor traje manje od četiri sata računa se kao pola dana, a ako traje više od četiri sata računa se kao jedan dan.
Direktor Federalne uprave, direktor kantonalne uprave i direktor Federalne porezne uprave ustrojit će posebnu evidenciju o inspekcijskom nadzoru iz stava 1. ovog člana. Izuzetno, ako postoje opravdane indicije o značajnom kršenju zakona, ili ako se nadzor zahtijeva zbog veličine da inspekcija traje duže, direktori uprava iz stava 5. ovog člana mogu rješenjem odrediti da inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora može trajati i duže od 12 dana. 
Odgovorno lice subjekta nadzora može odbiti suradnju sa inspektorima ako nemaju rješenje o dozvoli prekoračenja broja dana inspekcijskog nadzora.

Evidencije o inspekcijskom nadzoru

Član 30.

O inspekcijskom nadzoru vode se evidencije. Evidenciju o inspekcijskom nadzoru vodi svaki inspektor.
Federalna uprava vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru za federalne inspekcije u svom sastavu. Kantonalne uprave vode evidencije o inspekcijskom nadzoru za kantonalne inspekcije u svom sastavu. 
Direktor Federalne uprave donijet će pravilnik o sadržaju obrasca-knjige i načinu vođenja evidencija o inspekcijskom nadzoru.

III. INSPEKCIJE I NJIHOV DJELOKRUG

 

1. TRŽIŠNO-TURISTIČKA INSPEKCIJA

Član 31.

Tržišno-turistička inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. obavljanje trgovine i obrta;
 2. standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu;
 3. mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda;
 4. cijene proizvoda i usluga naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima;
 5. robne rezerve;
 6. zaštitu izuma i tehničkih unapređenja;
 7. zaštitu prava potrošača;
 8. obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti;
 9. kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata;
 10. zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturno-historijski spomenici, etnografske znamenitosti i dr.);
 11. zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga;
 12. reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude;
 13. osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte;
 14. kontrolu rada turističkih zajednica;
 15. obračun naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine.

Tržišno-turistička inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

2. SANITARNO-ZDRAVSTVENO-FARMACEUTSKA INSPEKCIJA

Član 32.

Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: 1) zaštitu zdravlja ljudi;
2) sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;3) proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom;
4) proizvodnju i promet otrova i sličnih supstanci;5) snabdijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i materijala;
6) sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove socijalne i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite;7) zdravstveno stanje zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom;
8) preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata;9) zabranu upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom;
10) organiziranje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu;11) rad zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti;
12) način prijema, liječenja i otpuštanja pacijenata;13) primjenu metoda i sredstava za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju;
14) provođenje javnih programa i mjera zdravstvene zaštite;15) zakonitost akata koji se donose u zdravstvu;
16) opskrbu lijekovima i drugim medicinskim sredstvima;17) propisivanje i izdavanje lijekova;
18) zaštitu prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske pomoći;19) vođenje medicinske dokumentacije;
20) proizvodnju, uvoz i velepromet lijekova;21) praćenje efikasnosti i sigurnosti lijekova;
22) ispitivanje i kontrolu kvaliteta lijekova;23) nabavku, smještaj, čuvanje, ispitivanje, izradu i izdavanje lijekova u apotekama i bolničkim apotekama;
24) cijene lijekova;25) zbrinjavanje i uništavanje farmaceutskog otpada;
26) proizvodnju, uvoz, promet i primjenu opojnih droga;27) vođenje evidencije o proizvodnji i prometu lijekova i opojnih droga.
Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja i drugeinspekcijske poslove određene zakonom.

 

3. INSPEKCIJA RADA

Član 33.

Inspekcija rada vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa i kolektivnih ugovora koji se odnose na:

 1. zapošljavanje i prekid radno-pravnog odnosa;
 2. radno-pravni položaj i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod poslodavca (obračun i isplata plaća, radno vrijeme, odmori, dopusti i dr.);
 3. obavezu poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje;
 4. zaštitu na radu;
 5. zapošljavanje stranaca;
 6. zaštitu zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa;
 7. zabranu upotrebe duhanskih proizvoda;
 8. primjenu propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata;
 9. primjenjenost propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza;
 10. redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti;
 11. osiguranje uvjeta rada zaposlenika, izloženost opasnostima i štetnostima i poduzetim mjerama za njihovo otklanjanje;
 12. osiguranje i provođenje psiho-fizičke zaštite zaposlenika, a u ovisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada;
 13. obučenost zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada;
 14. korištenje odgovarajućih sredstava lične zaštite;
 15. kontrolu privrednih društava koja se bave periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu;
 16. zaštitu prava socijalno isključenih pojedinaca i grupa (korisnika);
 17. zaštitu prava maloljetnika, djece i lica pod starateljstvom u korištenju socijalne pomoći;
 18. zaštitu prava porodice sa djecom;
 19. poduzimanje mjera na zaštiti interesa korisnika socijalne zaštite do imenovanja novog staraoca;
 20. zaštitu imovine djece bez roditeljskog staranja i lica pod starateljstvom;
 21. zaštitu korisnika kojima su uskraćena ili ograničena prava;
 22. zabranjivanje omogućavanja korištenja prava licima kojima ne pripada pravo po zakonu ili im ne pripada u tom obliku;
 23. sprečavanje smještanja lica u drugu porodicu koja nije podobna da primi dijete na smještaj;
 24. osiguranje kontrole ustanova koje ne prime lice koje je uputio nadležni organ starateljstva;
 25. postupanje po odluci o izdržavanju kod svake isplate stalnih novčanih primanja;
 26. kontrolu otpusta korisnika iz ustanove suprotno zakonu;
 27. vođenje evidencije i dokumentacije o licima pod starateljstvom;
 28. vođenje evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci;
 29. vođenje evidencije o izdržavanju djece i roditelja.

Inspekcija rada obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

4. URBANISTIČKO-EKOLOŠKA INSPEKCIJA

Član 34.

Urbanističko-ekološka inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. izradu i reviziju tehničke dokumentacije za gradnju građevina;
 2. gradnju građevina, rekonstrukciju, sanaciju, upotrebu, održavanje i uklanjanje građevina;
 3. kvalitet građevinskih proizvoda;
 4. uređenje prostora;
 5. suzbijanje bespravne gradnje;
 6. zaštitu okoliša i prirodnih resursa;
 7. izradu i usuglašenost dokumenata prostornog uređenja (prostorni planovi, urbanistički planovi, regulacioni planovi i dr.);
 8. provođenje dokumenata prostornog uređenja;
 9. izdavanje urbanističkih suglasnosti i akata koji određuju urbanističko-tehničke uvjete;
 10. zaštitu okoliša, spomenika kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;
 11. rad pravnih lica koja obavljaju stručne poslove prostornog planiranja;
 12. vođenje evidencije o podacima prostornog uređenja;
 13. zaštitu okoliša;
 14. zaštitu voda;
 15. kontrolu iskorištenih i otpadnih voda i provođenje planova zaštite od zagađivanja voda;
 16. zaštitu prirode;
 17. obnovu i poboljšanje ekološkog kvaliteta;
 18. dovođenje kulturi oštećenog zemljišta nakon prestanka istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina;
 19. čuvanje, upravljanje i korištenje prirodnih resursa.

Urbanističko-ekološka inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

 

5. SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA

Član 35.

Saobraćajna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje;
 2. upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture;
 3. zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje;
 4. odvijanje javnog prijevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksiprijevoz, rentakar, prijevoz za lične potrebe i dr.);
 5. licence za pojedine vrste prijevoza u unutrašnjem cestovnom saobraćaju;
 6. rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom;
 7. provođenje propisa u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji vrše organi državne granične službe;
 8. izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja, uređaja i opreme;
 9. odvijanje željezničkog saobraćaja i provođenje mjera sigurnosti u željezničkom saobraćaju;
 10. sistem veza i njihovo funkcioniranje;
 11. sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu;
 12. cjevovodni transport;
 13. zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu;
 14. poštanski saobraćaj;
 15. vršenje javnih ovlasti od pravnih lica iz oblasti saobraćaja.

Saobraćajna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

6. POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Član 36.Poljoprivredna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. gospodarenje, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta;
 2. prostorno uređenje u odnosu na poljoprivredno zemljište;
 3. korištenje vještačkog đubriva i zaštitnih sredstava;
 4. sjemenarstvo i sadni materijal, ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju uvoznika i distributera sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja;
 5. fitosanitarni nadzor roba u prekograničnom prometu;
 6. zaštitu bilja od bolesti i štetočina, registraciju i promet zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica;
 7. proizvodnju i obradu duhana;
 8. proizvodnju i promet vina i rakije;
 9. voćnjake i vinograde;
 10. uzgoj, selekciju i uvoz domaćih životinja, registraciju uzgajivača i proizvođača, kao i uvoznika domaćih životinja;
 11. ribnjake i ribolovna područja;
 12. ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i uzgoj domaćih životinja;
 13. proizvodnju, promet i upotrebu stočne hrane i ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i skladištenje stočne hrane;
 14. poticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivredna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

7. ŠUMARSKA INSPEKCIJA

Član 37.

Šumarska inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. zaštitu i čuvanje šuma;
 2. gospodarenje šumama i šumskim zemljištem;
 3. zaštitu šuma od bolesti i štetočina;
 4. upravljanje šumama i šumskim zemljištem;
 5. šumske radove, objekte, pilane i dr.;
 6. katastar šuma i šumskog zemljišta;
 7. sjemenstvo i sadne materijale u šumarstvu;
 8. promet drveta i šumskih proizvoda;
 9. vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o šumama;
 10. lovstvo (zaštita i uzgoj divljači, uređenje lovišta, lovljenje i dr.);
 11. unapređenje lovstva;
 12. rad lovačkih organizacija.

Šumarska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom. Šumarska inspekcija može obavljati i inspekcijske poslove lovne inspekcije ako se to odredi aktom o unutrašnjoj organizaciji uprave za inspekcije.

 

8. VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Član 38.

Vodoprivredna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. vode, kvalitet voda, korištenje voda;
 2. uređenje vodotoka i vodoprivrednih objekata;
 3. eksploataciju mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen);
 4. izgradnju objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka;
 5. upravljanje vodoprivredom i vođenje vodoprivrednog katastra;
 6. provođenje međudržavnih i međunarodnih obaveza za vode;
 7. vršenje javnih ovlasti od javnih preduzeća za vodna područja i drugih pravnih lica u primjeni zakona i drugih propisa o vodama;
 8. zaštitu od voda.

Vodoprivredna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

9. VETERINARSKA INSPEKCIJA

Član 39.Veterinarska inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. zdravstvenu zaštitu životinja, kretanje i transport;
 2. suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja;
 3. zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu;
 4. ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr., kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.);
 5. obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vještačku oplodnju;
 6. proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje;
 7. organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi;
 8. vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu.

Veterinarska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

 

 

 

10. TEHNIČKA INSPEKCIJA

Član 40.

Tehnička inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 1. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
 2. tehničke mjere pri obavljanju rudarske djelatnosti;
 3. zaštitu na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;
 4. zaštitu od požara i eksplozija pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;
 5. izgradnju i održavanje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja;
 6. transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom;
 7. planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont elektroenergetskih objekata i postrojenja i dr. (ugrađivanje električnih uređaja, instalacija i sl);
 8. elektroenergetske tehničke standarde i normative;
 9. proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije;
 10. korištenje, održavanje i unapređenje elektroenergetskih postrojenja;
 11. tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom;
 12. kontrolu elektroenergetske opreme, aparata i uređaja koji su uvezeni;
 13. planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom;
 14. termoenergetske tehničke standarde i normative;
 15. korištenje i održavanje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom i ocjene njihove tehničke ispravnosti i sigurnosti;
 16. tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom.

Tehnička inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom. 
11. OSTALE INSPEKCIJE

Obavljanje inspekcijskog pregleda u drugim organima

Član 41.

Osim inspekcija određenih ovim Zakonom, ako je neophodno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti sa drugim poslovima državne uprave u određenoj oblasti, federalnim i kantonalnim zakonom mogu se organizirati inspekcije i u sastavu drugih federalnih i kantonalnih organa uprave, ili odrediti vršenje inspekcijskog nadzora u sklopu drugih radnih mjesta u tim organima, naročito kad se radi o manjem obimu inspekcijskih poslova.Kad je u smislu stava 1. ovog člana organizirana inspekcija, odnosno određeno vršenje inspekcijskog nadzora na tu inspekciju i vršenje inspekcijskog nadzora primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovog Zakona na pitanja koja nisu uređena posebnim zakonom.
IV. NADLEŽNOST INSPEKCIJA

Nadležnost federalne inspekcije

Član 42.

Federalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem federalnih propisa u okviru nadležnosti određene federalnim propisima. Federalna inspekcija obavlja inspekcijski pregled iz svoje nadležnosti na cijelom području Federacije.

Nadležnost kantonalne inspekcije

Član 43.

Kantonalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem federalnih propisa u okviru nadležnosti određene federalnim propisima i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem kantonalnih propisa u granicama nadležnosti određene kantonalnim propisima. Kantonalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti na području kantona.

Član 44.

Prema potrebi, odnosno na zahtjev direktora kantonalne uprave direktor Federalne uprave može rješenjem odrediti da inspekcijski nadzor u izvršavanju federalnih propisa vrši kantonalni inspektor iz jednog kantona na području drugog kantona. Protiv rješenja direktora Federalne uprave iz stava 1. ovog člana ne može se izjaviti žalba.

Vršenje inspekcijskog nadzora kad nije određena nadležnost

Član 45.

Kad je federalnim ili kantonalnim propisom propisan inspekcijski nadzor, a nije određeno koji će ga organ vršiti za te poslove nadležna je kantonalna inspekcija iz odgovarajuće upravne oblasti.

Zabrana vršenja inspekcijskog nadzoraiz nadležnosti druge inspekcije

Član 46.

Inspekcija iz jedne upravne oblasti ne može vršiti inspekcijski nadzor iz nadležnost inspekcije iz druge upravne oblasti, osim u slučajevima i prema uvjetima koji su ovim Zakonom određeni.

Dopuštenost vršenja inspekcijskog nadzoraiz nadležnosti druge inspekcije

Član 47.

Kad je potrebno hitno odrediti upravne mjere radi zaštite važnog javnog interesa, inspekcija iz jedne upravne oblasti može u slučajevima i pod uvjetima koji su određeni ovim Zakonom, ili propisima na koje se odnosi nadzor izvršiti inspekcijski nadzor i odrediti upravne mjere iz nadležnosti druge inspekcije o čemu direktor uprave donosi rješenje.

Inspekcijski nadzor za koji je nadležno više inspekcija

Član 48.

Ako bi za vršenje inspekcijskog nadzora bilo istovremeno nadležno više inspekcija, nadležna je ona inspekcija koja je prva počela sa inspekcijskim nadzorom, ali se te inspekcije mogu sporazumjeti koja će okončati inspekcijski postupak.

Rješavanje sukoba nadležnosti između inspekcija

Član 49.

Kad nastane sukob nadležnosti između inspekcija određenih ovim Zakonom, prijedlog za rješavanje tog sukoba podnosi kako inspekcija koja je posljednja postupala, tako i ona koja smatra da je nadležna za postupanje najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja o sukobu nadležnosti.

Član 50.

Sukob nadležnosti između federalnih inspekcija u sastavu Federalne uprave rješava direktor te uprave. Sukob nadležnosti između kantonalnih inspekcija u sastavu kantonalne uprave rješava direktor te uprave. 
Sukob nadležnosti između kantonalnih inspekcija koje nisu u sastavu iste kantonalne uprave rješava direktor Federalne uprave.

Član 51.

Sukob nadležnosti između federalnih i kantonalnih inspekcija, određenih ovim Zakonom, rješava sporazumno direktor Federalne uprave i direktor kantonalne uprave u čijem su sastavu te inspekcije u roku od tri dana od momenta nastanka sukoba.Ako se direktori uprava iz stava 1. ovog člana ne sporazume o rješavanju nastalog sukoba, sukob će riješiti federalni ministar resornog ministarstva u roku od tri dana po prijemu prijedloga.

 

V. INSPEKTORI I NJIHOV STATUS

Imenovanje inspektora i glavnih inspektora

Član 52.

Inspektori i glavni inspektori imenuju se u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

Član 53.

Inspektor i glavni inspektor može biti lice koje ima: završenu odgovarajuću školsku spremu, položen stručni upravni ispit predviđen za državne službenike, odnosno položen ispit općeg znanja predviđen za državne službenike organa uprave u Federaciji, ili javni ispit predviđen za državne službenike institucija Bosne i Hercegovine i položen stručni inspektorski ispit i najmanje tri godine, odnosno pet godina radnog iskustva nakon završene visoke školske spreme. 
Izuzetno, inspektor može biti i lice sa završenom odgovarajućom višom školskom spremom, ako je to predviđeno posebnim zakonom.Inspektori su državni službenici sa posebnim ovlastima.

Član 54.

Direktor Federalne uprave izdaje uvjerenje o položenom stručnom inspektorskom ispitu svim glavnim inspektorima i inspektorima u Federaciji.Vlada Federacije propisuje uvjete i način polaganja stručnog inspektorskog ispita na prijedlog direktora Federalne uprave.

Iskaznica inspektora

Član 55.

Inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja predviđena zakonom.Federalnom inspektoru iskaznicu izdaje direktor Federalne uprave, a kantonalnom inspektoru direktor kantonalne uprave. 
Stručno obrazovanje inspektora

Član 56.

Inspektor je dužan stručno se obrazovati i usavršavati za vršenje inspekcijskog nadzora u skladu sa programom Federalne uprave. Federalna uprava i federalni inspektori mogu pružati stručnu pomoć u stručnom obrazovanju i usavršavanju kantonalnih inspektora.

 

Ograničenje inspektora u obavljanju drugih poslova

Član 57.Inspektor ne smije obavljati privredne, trgovačke ili druge djelatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca iz oblasti i na području na kojem vrši inspekcijski nadzor, niti učestvovati u radu stručnih komisija i tijela organa uprave koji daju dozvole, mišljenja ili druge akte za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koja podliježu tom inspekcijskom nadzoru.
Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na naučni i pedagoški rad inspektora.

Posebne odgovornosti inspektora

Član 58.

Inspektor je odgovoran za zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora za koji je nadležan i ispunjavanje drugih obaveza utvrđenih zakonom i drugim propisima.

Ocjenjivanje rada inspektora

Član 59.

Rad inspektora ocjenjuje se godišnje najkasnije u prvom tromjesječju tekuće godine za proteklu godinu. Ocjenu rada u skladu sa zakonom za inspektora utvrđuje glavni inspektor, a za glavnog inspektora - direktor uprave.

Posebni dodaci na plaću inspektora

Član 60.Osnovna plaća inspektora i glavnog inspektora uvećava se za procenat od 20% kao dodatak za obavljanje poslova sa posebnim ovlastima i uvjetima rada.
Inspektori i glavni inspektori koji postignu natprosječne rezultate rada, što se utvrđuje ocjenom njihovog rada, imaju pravo na povećanje plaće do 30% za period u kojem su postigli takve rezultate. 
Čuvanje poslovne i druge tajne u radu inspektora

Član 61.

Inspektor je dužan čuvati poslovnu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vršenju inspekcijskog nadzora.Inspektor je dužan čuvati tajnost prijave i druge informacije koje se tiču inspekcijskog nadzora.
Dužnost čuvanja tajne u smislu st. 1. i 2. ovog člana traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti inspektora.

Razrješenje i suspenzija inspektora

Član 62.

Inspektor će biti razriješen dužnosti inspektora:

 1. istekom vremena imenovanja, ili ako sam zatraži ranije razrješenje;
 2. u slučajevima koji su određeni zakonom za prestanak radnog odnosa državnog službenika;
 3. ako je imenovan za inspektora bez položenog stručnog inspekcijskog ispita i taj ispit ne položi u roku od godinu dana od dana imenovanja;
 4. ako se stručno ne obrazuje, što ima za posljedicu češće činjenje nepravilnosti u radu i poništavanje, ukidanje ili mijenjanje njegovih rješenja;
 5. ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne postiže rezultate planirane programom i planom rada;
 6. ako obavlja djelatnost ili poslove koje, prema ovom Zakonu ne smije obavljati, te ako obavlja poslove koji su inkopatibilni sa poslovima koje obavlja jedan inspektor.

 

Član 63.

Inspektor će biti suspendovan sa dužnosti inspektora ako:

 1. ne izvrši inspekcijski nadzor, ili ne poduzme upravne mjere kad je očito da je to morao obaviti, a naročito ako su zbog toga nastupile veće štetne posljedice;
 2. pri vršenju inspekcijskog nadzora prekorači ili zloupotrijebi svoje ovlasti;
 3. u propisanom roku ne izvrši izvršno rješenje o određenoj upravnoj mjeri;
 4. nezakonitim ili neposrednim radom u vršenju inspekcijskog nadzora nanese veću materijalnu štetu subjektu nadzora ili drugom licu;
 5. ne obavijesti drugog inspektora o nezakonitim radnjama subjekta nadzora za koje je saznao u toku vršenja inspekcijskog nadzora;
 6. obavljanjem dužnosti inspektora učini krivično djelo ili krivično djelo koje je smetnja za rad u državnoj službi;
 7. u zakonom određenom roku ne vrati izuzetu poslovnu dokumentaciju od subjekta nadzora;
 8. prekrši obavezu čuvanja poslovne i druge tajne sa kojom je upoznat u vršenju inspekcijskog nadzora;
 9. ne izvrši nalog federalne inspekcije.

Član 64.

O razrješenju i suspenziji glavnog inspektora i inspektora odlučuje direktor uprave.Prijedlog za razrješenje ili suspenziju federalnog inspektora podnosi glavni federalni inspektor direktoru Federalne uprave.
Prijedlog za razrješenje ili suspenziju kantonalnog inspektora podnosi glavni kantonalni inspektor direktoru kantonalne uprave.Prijedlog za suspenziju glavnog kantonalnog inspektora može podnijeti i direktor Federalne uprave ako se razlozi za razrješenje odnose na odgovornost zbog nepravilnosti u radu kantonalnog inspektora koje se odnose na izvršavanje federalnih propisa.

Član 65.

Razrješenje ili suspenzija glavnog inspektora i inspektora ne isključuje njegovu disciplinsku odgovornost prema odredbama Zakona o državnoj službi, ili prekršajnu i krivičnu odgovornost ako razlozi za razrješenje i suspenziju istodobno imaju i obilježja tih odgovornosti.

Član 66.

Danom razrješenja ili suspenzije glavnog inspektora i inspektora prestaju sve ovlasti prema ovom Zakonu.
Danom prestanka dužnosti inspektor je dužan direktoru uprave predati iskaznicu, spise nezavršenih predmeta u inspekcijskom nadzoru i sredstva rada sa kojima je bio zadužen.O ispunjavanju obaveza inspektora iz stava 2. ovog člana sastavlja se zapisnik.
VIOVLAŠTENJA INSPEKTORA U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Opće ovlasti inspektora

Član 67.U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo: 
1) utvrditi ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti (registracija, dozvola za rad, ispunjavanje tehničkih uvjeta, zapošljavanje drugih lica i dr.);2) narediti subjektu nadzora ili njegovom zaposleniku da obavi radnju koja je potrebna u predmetu inspekcijskog nadzora (otvoriti prostorije, pokazati predmete, predati isprave i sl.);
3) pregledati poslovne i druge prostorije i objekte, postrojenja, uređaje, instalacije, proces rada, proizvode i drugu robu;4) pregledati način obavljanja djelatnosti (proces rada) i kvalitet roba i usluga koje podliježu inspekcijskom nadzoru;
5) pregledati poslovne knjige, opće i druge akte i poslovnu dokumentaciju (ugovore i sl.) od značaja za vršenje nadzora;6) uzeti besplatno uzorke proizvoda i drugih materijala radi laboratorijske i druge stručne analize i poduzeti druge radnje radi utvrđivanja dokaza (fotografisati ili snimiti objekte, predmete, ljude i sl.);
7) utvrditi identitet lica za koje je to potrebno utvrditi u inspekcijskom nadzoru;8) saslušati stranke, svjedoke i druga lica;
9) narediti subjektu nadzora ili njegovom zaposleniku da se izjasni o činjenicama i drugim pitanjima koja se tiču predmeta inspekcijskog nadzora;10) obaviti svaku drugu službenu radnju koja služi svrsi inspekcijskog nadzora.

Posebne ovlasti inspektora

Član 68.Kad je ovlašten propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor inspektor ima pravo i: 
1) izvršiti pregled fizičkog lica;2) zaustaviti, pregledati i isključiti iz prometa svako vozilo, osim vozila vojske i policije;
3) zabraniti pristup mjestu na kojem se vrši uviđaj ili druga inspekcijska radnja;4) ući i pregledati stambene i druge prostorije;
5) oduzeti nezakonito stečenu imovinsku korist;6) narediti druga ograničenja i zabrane u skladu sa ovlastima prema propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor.

 

VIIPOSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA

Primjena Zakona o upravnom postupku

Član 69.

Zakon o upravnom postupku primjenjuje se na vršenje inspekcijskog nadzora osim u pitanjima koja su drugačije propisana ovim ili drugim federalnim zakonom.

Član 70.

Postupak inspekcijskog nadzora je hitan. Inspektor je dužan efikasno obavljati inspekcijske radnje i po službenoj dužnosti utvrditi sve što je