Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 32/01I - OPCE ODREDBE

Clan 1.

Predmet i cilj

Ovim zakonom uredjuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:
1) utvrdjivanja da informacije pod kontrolom javnog organapredstavljaju znacajno javno dobro i da javni pristup informacijama potice vecu transparentnost i odgovornost javnih organa, sto je neophodno za demokratski proces, 
2) utvrdjivanja da svaka fizicko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvecoj mogucoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajucu obavezu da saopste te informacije, 3) omogucavanja svakom fizickom licu da zatrazi izmjenu i stavi primjedbe na svoje licne informacije pod kontrolom javnog organa.

Clan 2.

Tumacenje

Odredbe ovog zakona tumace se tako da se u najvecoj mjeri i bez odlaganja olaksa i potakne saopcavanje informacija pod kontrolom javnog organa uz najnizu prihvatljivu cijenu.

Clan 3.

Nazivi koji se koriste u zakonu

Nazivi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeca znacenja:
1) informacija - svaki materijal kojim se prenose cinjenice, misljenja,podaci ili bilo koji drugi sadrzaj, ukljucujuci svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sacinjena i kako je klasificirana;
2) javni organ - organ odnosno pravno lice u Federaciji Bosne i Herecegovine (u daljem tekstu: Federacija) i to:- organ zakonodavne vlasti,
- organ izvrsne vlasti,- organ sudske vlasti,
- organ uprave,- pravno lice sa javnim ovlastenjima, koje je osnovano u skladu sazakonom, 
- pravno lice koje je u vlasnistvu ili pod kontrolom Federacije,kantona, opcine ili grada ili nad cijim radom javni organ vrsi nadzor;3) kontrola - posjedovanje informacija ili omogucavanje pristupa informacijama;
4) licna informacija - svaka informacija koja se odnosi na fizicko lice koje se moze neposredno ili posredno identificirati cinjenicama, narocito ukljucujuci: identifikacioni broj, fizicki, mentalni, ekonomski, etnicki, vjerski, kulturni ili socijalni identitet tog lica;
5) nadlezni javni organ - javni organ koji ima kontrolu nad trazenominformacijom, kao i javni organ koji je sacinio informaciju ili za koga je sacinjena informacija. Ako se javni organ koji je sacinio informaciju u ili za koga je sacinjena informacija ne moze utvrditi, nadlezan je onaj javni organ cija je nadleznost najbliza trazenoj infromaciji

II- PRISTUP INFORMACIJAMA

Clan 4.

Pravo pristupa

Svako fizicko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obavezu da te informacije saopci. Pravo pristupa informacijama moze biti ograniceno samo na nacin i pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom.

Clan 5.

Utvrdjivanje izuzetaka

Trazena informacija bit ce utvrdjena izuzetom od saopcavanja na osnovu ocjene svakog pojednicanog slucaja, samo ako nadlezni javni organ:

1) utvrdi izuzetak u smislu cl. 6., 7. i 8. ovog zakona za cijelu ili dioinformacije i 2) utvrdi, nakon objavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu clana 9. ovog zakona, da saopcavanje informacije nije u javnom interesu.

Clan 6.

Izuzeci u vezi djelokruga javnih organa

Nadlezni javni organ moze utvrditi izuzetak u slucajevima kada se saopcavanjem informacije osnovano moze ocekivati izazivanje znacajne stete za sljedece legitimne ciljeve Federacije:

1) interesi odbrane i sigurnosti, kao i zastita javne sigurnosti,2) sprecavanje kriminala i otkrivanje kriminala,
3) zastita postupka donosenja odluka u javnom organu, ukljucujuci davanje misljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o licu zaposlenoj u javnom organu ili drugom licu koje radi za ili u imejavnog organa, s tim da to ne obuhvata cinjenicne, statisticke, 
naucne ili tehnicke informacije.

Clan 7.

Izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim informacijama

(1) Kada nadlezni javni organ osnovano utvrdi da zahtjev za pristup informaciji ukljucuje povjerljive komercijalne interese trece strane,
bez odlaganja pismeno obavijestava trecu stranu o pojedinostimazahtjeva ili upozorava je da ce se trazena informacija saopciti, ako u roku od 15 dana od dana prijema ovog obavjestenja pismenone odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge
zbog kojih bi njenim saopcavanjem mogla nastupiti steta.(2) Nakon prijema odgovora u smislu stava 1. ovoga clana, nadleznijavni organ utvrdit ce izuzetak od saopcavanja trazene informacije.

Clan 8.

Izuzetak kod zastite privatnosti

Nadlezni javni organ utvrdjuje izuzetak od saopcavanja trazene informacije, ako osnovano utvrditi da informacija ukljucuje licne interese koji se odnose na privatnost trece osobe.

Clan 9.

Ispitivanje javnog interesa

(1) Nadlezni javni organ saopcava trazenu informaciju, bez obzira na izuzetak utvrdjen u skladu sa cl. 6., 7. ili 8. ovog zakona, ako je to 
opravdano javnim interesom. Pri tome uzima u obzir svaku korist i stetu koje mogu proisteci iz saopcavanja informacija. (2) Prilikom donosenja odluke je li saopcavanje informacije opravdanojavnim interesom, nadlezni javni organ razmatra okolnosti narocito 
ukljucujuci: svako nepostivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, nepravde, zloupotrebe vlasti ili nemara u obavljanju sluzbene duznosti, neovlastenog koristenja javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline. (3) Ako se utvrdi da je saopcavanje trazene informacije, koju je nadlezni organ utvrdio kao izuzetak u smislu cl. 7. i 8. ovog zakona u javnom interesu, nadlezni javni organ rjesenjem obavijestava trecu stranu da ce informaciju saopciti po isteku roka od 15 dana od dana prijema tog rjesenja. Navedeno rjesenje sadrzi pouku o pravu na zalbu, naznaku ili adresuorgana kojem se zalba podnosi, rok i troskove za podnosenje zalbekao i uputu o pravu obracanja instituciji Ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ombudsmen), sa naznakom
neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.

Clan 10.

Razdvajanje informacija na dijelove

Ako je dio trazene informacije utvrdjen kao izuzetak, nadlezni javni organ izdvaja taj dio i saopcava ostatak informacije, osim ako usljed ovog razdvajanja informacija nije postala nerazumljiva.

III - POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

Clan 11.

Podnosenje zahtjeva

(1) Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom organu za koji podnosilac zahtjeva vjeruje da je nadlezan.
(2) Zahtjev za pristup informacijama mora:1) biti u pismenom obliku na jednom od sluzbenih jezika Federacije,
2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadrzaju informacije, kakobi se omogucilo da javni organ uz razuman napor pronadje trazenu informaciju; i 
3) sadrzavati ime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu.(3) Ako se zahtjev odnosi na licnu informaciju, podnosioca zahtjeva, zahtjev, pored ispunjavanja uvjeta u smislu stava 2. ovoga clana, moze podnijeti samo fizicko lice na koju se zahtjev odnosi, njezin zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pisano ovlastio za pristup informaciji. Ako zahtjev podnese fizicko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je duzno da potpise zahtjev i pokaze propisani licni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili lice koje je podnosilac zahtjeva pisano ovlastio za pristup informaciji, to lice duzno je da potpise zahtjev i pokaze propisani licni dokument sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoc, kao i kopiju licnog dokumenta podnosioca zahtjeva.
(4) Javni organ nije ovlasten da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazlozenje zahtjeva.

Clan 12.

Nemogucnost postupanja u skladu sa zahtjevom

(1) Ako javni organ nije u mogucnosti udovoljiti zahtjevu zbog odsutnostiformalnih uvjeta utvrdjenih st. 2. ili 3. clana 11. ovog zakona, javni organ sto je prije moguce, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, rjesenjem obavijestava podosioca zahtjeva, kada je takvo obavjestavanje moguce, da zahtjev ne moze biti obradjen iz navedenog razloga. Navedeno rjesenje sadrzi pouku o pravu na zalbu, naznaku i adresu organa kojem se zalba podnosi, rok i troskove za podnosenje zalbe, kao i uputu o pravu obracanja ombudsmenu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.
(2) Za zahtjeve koji nisu u skladu sa clanom 11. stav 2. tacka 2) ovog zakona rjesenje iz stava 1. ovog clana sadrzi i sva specificna pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju Vodica u smislu clana 20. tacka 1) ovog zakona.
(3) Rjesenjem iz st. 1. i 2. ovog clana obavjestava se podosilac zahtjeva da ce se njegov preinaceni zahtjev smatrati novim zahtjevom.

Clan 13.

Odredjivanje nadleznog organa

(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadlezan, duzan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, 
dostaviti zahtjev nadleznom javnom organu i da o tom pisano obavijesti podnosioca zahtjeva. Ako javni organ koji je primiozahtjev u navedenom roku utvrdi da posjeduje zahtijevanu informaciju, nece dostavljati zahjev nadleznom javnom organu, ali ce
obavijestiti taj nadlezni javni organ o pojedinostima zahtjeva.Ukoliko se nadlezni javni organ ne protivi da zahtjev bude obradjen, javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadleznim javnim 
organom i duzan je da postupi u smislu clana 14. ovog zakona.(2) Ako se ne moze utvrditi sjediste nadleznog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev ima kontrolu nad trazenom informacijom, javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadleznim javnim organom. Ako se ne moze utvrditi sjediste nadleznog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev nema kontrolu nad trazenom informacijom, duzan je u roku iz stava 1. ovog clana pisano obavijestiti podnosioca zahtjeva o razlozima zbog kojih ne moze udovoljiti zahtjevu.

Clan 14.

Postupanje nadleznog javnog organa nakon prijema zahtjeva

(1) Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji nadlezni javni organpoduzima sve potrebne radnje da pribavi trazenu informaciju i razmatra sve cinjenice i okolnosti od znacaja za rjesavanje zahtjeva.
(2) Kada nadlezni javni organ odobri pristup informaciji u cjelosti ili djelimicno, rjesenje o tome dostavlja podnosiocu zahtjeva. Navedeno rjesenje sadrzi:1) obavjestenje o mogucnosti licnog pristupa informaciji u prostorijama nadleznog javnog organa i 
2) obavjestenje o mogucnosti umnozavanja informacije i o troskovima umnozavanja, uz napomenu da se umnozavanje informacije omogucava nakon izvrsene uplate. Kada je umnozavanje informacije neuobicajeno slozeno ili dugotrajno, umnozavanje se omogucava podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za nadlezni javni organ i/ili 3) prilozenu kopiju trazene informacije, kada se ista osigurava besplatno u smislu clana 16. ovog zakona.
(3) Ako nadlezni javni organ odbije pristup informaciji u cjelosti ili djelimicno, rjesenjem ce obavijestiti podnosioca zahtjeva o tome. Navedeno rjesenje sadrzi:1) zakonski osnov za status izuzeca informacije u smislu ovog zakona, ukljucujuci sva materijalna pitanja vazna za donosenje rjesenja, kao
i uzimanje u obzir faktora javnog interesa i2) pouka o pravu na zalbu, naznaku i adresu organa kome se zalba podnosi, rok i troskove za podnosenje zalbe kao i uputu o pravu 
obracanja ombudsmenu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.(4) Rjesenja iz st. 2. i 3. ovog clana dostavljaju se sto je prije moguce, a najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva. Za zahtjeve koji se
obradjuju u smislu clana 7. i/ili clana 9. stav 3. ovog zakona rok od 15 dana produzava se saglasno rokovima utvrdjenim tim odredbama. Nadlezni javni organ, po hitnom postupku pisano obavjestava podnosioca zahtjeva o produzetku roka, kao i o razlozima
tog produzenja.

Clan 15.

Jezik na kojem su informacije dostupne

(1) Pristup informacijama osigurava se na jednom od sluzbenih jezika Federacije, kao i, ako je to moguce i razumno uciniti, na originalnom
jeziku koji je razlicit od jednog od sluzbenih jezika. (2) Nadlezni javni organ nije duzan da prevodi zahtijevanu informaciju sa jednog na drugi sluzbeni jezik.

Clan 16.

Troskovi umnozavanja

(1) Javni organ ne naplacuje naknadu ili taksu za podnesene zahtjeve, rjesenja ili obavjestenja u smislu ovog zakona. Cijena se odredjuje
samo za troskove umnozavanja, a utvrdjuje se u skladu sa uputstvom koje u smislu ovog zakona donosi federalni ministar pravde.(2) Za standardnu velicinu fotokopija prvih deset stranica troskovi se ne naplacuju.

IV - LICNE INFORMACIJE

Clan 17.

Pravo na izmjenu i davanje primjedbi na licne informacije

(1) Svako lice ima pravo da osigura da njegove licne informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tacne i, s obzirom na
svrhu prikupljanja ili koristenja informacija, aktuelne, potpune, od znacaja za namjenu zbog koje su sacinjene ili da na bilo koji drugi nacin ne navode na pogresan zakljucak. 
(2) Nakon odobravanja pristupa licnim informacijama podnosilac zahtjeva moze postupiti u smislu stava 1. ovog clana, tako stopodnosi: 
1) Zahtjev za izmjenu navedenih licnih informacija, koji nadlezni javni organ moze odbiti ako osnovano utvrdi da navedene informacije ispunjavaju uvjete iz stava 1. ovog clana. Ako nadlezni javni organ odbije zahtjev, rjesenjem obavjestava o tome 
podnosioca zahtjeva, u skladu sa clankom 14. stav 3. alineja 2) ovog zakona, i/ili2) Primjedbe koje se odnose na navedene licne informacije, koje nadlezni javni organ prilaze uz te informacije. Primjedbe koje 
potpisuje podnosilac zahtjeva moraju se odnositi na licne informacije kojima se prilazu. Nadlezni javni organ sto je moguce prije, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema primjedaba pisano obavjestava podnosioca zahtjeva da su primjedbe prilozene uz 
odgovarajuce licne informacije.

V - ODGOVORNOST JAVNIH ORGANA

Clan 18.

Duznost pruzanja pomoci

Javni organ duzan je da u okviru svojih mogucnosti poduzme potrebne mjere pruzanja pomoci fizickom ili pravnom licu koje trazi da ostvari svoje pravo u smislu ovog zakona.

Clan 19.

Sluzbenik za informiranje

Javni organ duzan je da odredi sluzbenika za informiranje, koji obradjuje zahtjeve sacinjene u smislu ovog zakona. Nakon odredjivanja sluzbenika za informiranje, njegovo ime i podaci za kontaktiranje dostavljaju se ombudsmenu.

Clan 20.

Obaveza objavljivanja i dostavljanja

Javni organ duzan je da objavi:

1) Vodic koji svakom licu omogucava pristup informacijama pod kontrolom javnog organa i koji narocito ukljucuje: informacijepotrebne za obracanje javnom organu i sluzbeniku za informiranje; bitne elemente postupka podnosenja zahtjeva, zajedno sa uzorkom
za informiranje, bitne elemente postupka podnosenja zahtjeva zajedno sa uzorkom zahtjeva u pisanoj formi; informacije o vrstamaizuzetaka, postupku pristupa informacija, troskovima umnozavanja, o pravnim lijekovima i svim bitnim rokovima. Vodic upucuje i na
indeks registar u skladu sa tackom 2) ovog clana, kao i na nacin pristupa tom registru. Vodic se dostavlja ombudsmenu, svakoj opcinskoj i pravnoj biblioteci u Federaciji i ako je to moguce, objavljuje putem interneta, a dostupan je na zahtjev. Vodic je besplatan;2) Indeks registar koji sadrzi vrste informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojem su informacije dostupne, kao i podatke
o tome gdje se moze pristupiti tim informacijama. Ovaj Indeks registar dostupan je u skladu sa obavezama dostavljanja utvrdjenim u tacki 1) ovog clana: 
3) Tromjesecne podatke koji narocito ukljucuju: broj primljenih zahtjeva, vrstu trazenih informacija, utvrdjene izuzetke, odluke donesene u toku postupka i konacne odluke. Ovi statisticki podaci dostavljaju se Parlamentu Federacije i ombudsmenu, a dostupni su na zahtjev;4) Godisnji izvijestaj koji sadrzi djelokrug, politiku, poslove, organizacionu strukturu i finansijske poslove javnog organa, sto 
narocito ukljucuje predlozeni budzet i godisnje finansijski izvijestaj sa podacima o ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini.Navedeni izvijestaj dostavlja se Parlamentu Federacije i dostupan je na zahtjev.

VI - OMBUDSMEN

Clan 21.

Ombudsmen

Ombudsmen obavlja svoje funkcije u smislu ovog zakona u okviru svog mandata i odgovornosti utvrdjenih Ustavom Federacije i Zakonom o 
ombudsmenima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 32/2000).

Clan 22.

Aktivnosti ombudsmena

U obavljanju svojih funkcija u smislu ovog zakona ombudsmen moze, izmedju ostalog, razmatrati:

1) sacinjavanje i dostavljanje informacija, kao sto su vodici i opce preporuke koje se odnose na provodjenje i primjenu ovog zakona, 2) ukljucivanje u godisnji izvijestaj posebnog dijela koji se odnosi na njegove aktivnosti u smislu ovog zakona i 
3) predlaganje uputstava o primjeni ovoga zakona svim nadleznim organima u Federaciji, u saradnji sa institucijom ombudsmena za Bosnu i Hercegovinu i ombudsmenom Republike Srpske.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 23.

Medjusobna saradnja

Svaki javni organ u Federaciji duzan je da pruzi pomoc javnim organima 
Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kada primjena odgovarajucih zakona o slobodi pristupa informacijama zahtijeva njihovu saradnju.

Clan 24.

Odgovornost za primjenu ovog zakona

(1) Federalni ministar pravde duzan je da poduzme sve odgovarajuce mjere, narocito ukljucujuci izdavanje uputstava za efikasno provodjenje ovog zakona. Federalni ministar pravde utvrdit ce troskove umnozavanja u smislu clana 16. ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. 
(2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Federacije potpisat ce sporazum sa Vladom Republike Srpske, kao i Vijecem ministara Bosne i Hercegovine, radi osiguranja primjene clana 23. ovog zakona.

Clan 25.

Odnos ovog zakona prema drugim zakonima

(1) U cilju provodjenja ovog zakona, Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 28/97), Zakon
o upravnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/98) i Zakon o upravnim sporovima ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/98) primjenjuju se na sve javne organe u smislu ovog zakona, osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.
(2) Ovim zakonom ne ogranicavaju se prava i obaveze fizickih i pravnih lica koja se odnose na pristup informacijama u skladu sa zakonima o sudskom postupku, ukljucujuci dokazni postupak, zakonima koji se odnose na oslobadjanje od duznosti svjedocenja ili zakonima o 
administrativnim taksama, ukljucujuci takse za pribavljanje originalnih dokumenata, a iskljucujuci takse za podnosenje zahtjevai donosenje odluka. 
(3) Zakoni koji se usvoje nakon donosenja ovog zakona, a cija svrha nije izmjena ili dopuna ovoga zakona, ni na koji nacin ne mogu ograniciti prava i obaveze utvrdjene ovim zakonom. 
(4) Na svako krsenje ovog zakona primjenjuju se sankcije utvrdjene krivicnim zakonima, zakonima o prekrsajima i zakonima iz oblasti uprave kao i drugim zakonima koji su na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Clan 26.

Stupanje na snagu i pocetak primjene

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se nakon isteka sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predsjedavajuci
Doma narodaParlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

PredsjedavajuciPredstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiHEnver Kreso, s.r.