Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/13)ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AGENCIJAMA I UNUTRAŠNJIM SLUŽBAMA ZA
ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08) u članu 2. stav 3. mijenja se i glasi:
"Agencije ne mogu obavljati poslove posredovanja u naplati potraživanja i poslove privatnog detektiva."
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Institucije Bosne i Hercegovine mogu organizirati zaštitu ljudi i imovine u skladu s ovim zakonom do donošenja zakona Bosne i Hercegovine za ovu oblast."

Član 2. 

Iza člana 3. dodaje se novi član 3.a koji glasi:

„Član 3.a

 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarsvo) i kantonalni organi unutrašnjih poslova u rješavanju zahtjeva stranaka radi utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja
rješenja o pitanjima utvrđenim ovim zakonom postupaju prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), osim u slučajevima u kojima je ovim zakonom drugačije određeno." 

Član 3.

U članu 4. stav 1. mijenja se i glasi:
"U djelatnost agencije spadaju poslovi koji se odnose na zaštitu ljudi i imovine i obavljaju se kao fizička i/ili tehnička zaštita, na način uređen ovim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona."
U stavu 2. na kraju teksta iza riječi: "imovine" dodaju se riječi:, "i fizička zaštita lica u pokretu (bliska zaštita)".
U stavu 3. u trećem redu iza riječi: "potrebe" piše se tačka, a preostali dio teksta se briše.

 

Član 4.

Iza člana 4. dodaje se novi član 4.a koji glasi:

"Član 4.a

U okviru djelatnosti agencije iz člana 4. ovog zakona poslovi zaštite ljudi i imovine obuhvataju sljedeće:
1) osiguranje privrednih, poslovnih, stambenih i drugih objekata;
2) fizičku zaštitu lica (bliska zaštita);
3) osiguranje prijevoza, pratnje i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
4) zaštitu prirodnih dobara i čovjekovog okoliša;
5) osiguranje održavanja sportskih takmičenja, kulturnih i drugih manifestacija i javnih okupljanja." 

Član 5. 

Član 5. mijenja se i glasi:
"Poslovi zaštite ljudi i imovine ne podrazumijevaju ulično patroliranje u naselju, kao ni patroliranje u industrijskim i saobraćajnim centrima te patroliranje saobraćajnim sredstvima na moru, rijekama i jezerima koji su u nadležnosti policije i obavljaju se po posebnim propisima." 

Član 6. 

U članu 9. u stavu 2. na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi: "U sudski registar mogu se upisati i poslovi servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite."
St. 3. i 4. se brišu. 

Član 7. 

Član 10. mijenja se i glasi:
"Agencija koja namjerava obavljati samo poslove fizičke zaštite ili poslove i fizičke i tehničke zaštite na području drugog kantona u odnosu na mjesto sjedišta agencije dužna je osnovati podružnicu koja ima status podružnice predviđene za privredna
društva.
Podružnica iz stava 1. ovog člana dužna je pribaviti odobrenje za obavljanje poslova fizičke zaštite, odnosno za poslove fizičke i tehničke zaštite od kantonalnog organa
unutrašnjih poslova prema mjestu sjedišta podružnice.
Odgovarajuća tehnička sredstva i oprema za obavljanje poslova fizičke zaštite u podružnicama i tehničke zaštite iz člana 10.a ovog zakona bliže će se urediti propisom iz člana 11. stav 2. ovog zakona.
Odgovorno lice agencije može biti istovremeno i odgovorno lice podružnice ako nije određeno posebno odgovorno lice za podružnicu.
Podružnica se upisuje u sudski registar suda u kojem je upisana agencija, a primjerak tog rješenja dostavlja se kantonalnom organu unutrašnjih poslova na čijem području
podružnica ima sjedište.
Izuzetno, podružnica iz stava 1. ovog člana ne mora se osnivati za obavljanje poslova fizičke zaštite lica (bliske zaštite), pratnje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, osiguranje radova na miniranju terena i drugih poslova koji ne traju duže od pet dana u toku mjeseca, s tim što je agencija dužna o obavljanju tih poslova pisano obavijestiti kantonalni organ unutrašnjih poslova na čijem se području
obavljaju ti poslovi najkasnije tri dana prije početka obavljanja tih poslova i tom organu dostaviti ovjerenu kopiju ugovora o obavljanju tih poslova." 

Član 8. 

Iza člana 10. dodaje se novi član 10.a koji glasi: 

"Član 10.a 

Agencija koja namjerava obavljati samo poslove tehničke zaštite na području dugog kantona nije dužna osnovati podružnicu ako:
1) ima saglasnost Federalnog ministarstva za pravna lica iz člana 26. stav 2.; člana 26.b stav 2. i člana 37. stav 5. ovog zakona, s tim što je dužna o obavljanju tih
poslova pisano obavijestiti kantonalni organ unutrašnjih poslova na čijem području treba obavljati te poslove najkasnije tri dana prije početka obavljanja tih poslova i tom organu dostaviti ovjerenu kopiju ugovora za te poslove;
2) namjerava obavljati poslove tehničke zaštite za pravna lica iz člana 26. stav 3.; člana 26.b stav 1. i člana 37. ovog zakona, mora prethodno pribaviti samo odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite od kantonalnog organa unutrašnjih poslova na čijem se području trebaju obavljati ti poslovi." 

Član 9. 

U članu 12. u tački 2) riječi: "oglašeno odgovornim" zamjenjuju se riječju: "osuđeno", a na kraju teksta riječ: "nasilja" zamjenjuje se riječima: "nasilničkog ponašanja (tuča i sl.)".
U tački 4) na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "ako nadležni organ pitanje ovih lica nije drugačije riješio".
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Kantonalni organ unutrašnjih poslova po službenoj dužnosti utvrđuje činjenicu iz tačke 2) stav 1. ovog člana i člana 16. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koja se odnosi na to da lice nije osuđivano za krivično djelo na osnovu podataka iz službene evidencije koju vodi o tim činjenicama samo ako se taj podatak za to lice nalazi u evidenciji tog organa."

 

Član 10. 

Iza člana 12. dodaje se novi član 12.a koji glasi: 

"Član 12.a 

Osnivač agencije može biti strano pravno i fizičko lice koje ima odobrenja obavljanje djelatnosti zaštite ljudi i imovine izdato od države članice Evropske unije.
Osnivanje agencije prema stavu 1. ovog člana vrši se u skladu s odredbama ovog zakona na osnovu odobrenja za rad koje izdaje Federalno ministarstvo. Odobrenje se izdaje po principu reciprociteta." 

Član 11. 

U članu 13. iza stava 3. dodaju se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:
"U slučaju promjene naziva agencije ili podružnice ili odgovornog lica ili sjedišta agencije, odnosno podružnice ili osnivača ili djelatnosti (fizička ili tehnička zaštita) agencija je dužna podnijeti zahtjev kantonalnom organu unutrašnjih poslova
za obavljanje tih promjena u rješenju kojim je agenciji dato odobrenje za rad, ako su te činjenice navedene u tom rješenju.
Promjene iz stava 1. ovog člana vrše se u roku osam dana od dana prijema akta registarskog suda koji se prilaže uz zahtjev i promjena u rješenju vrši se na osnovu tog sudskog akta.
Ako agencija obavlja poslove s minimalnim brojem od pet, odnosno deset lica, pa se iz bilo kojih razloga taj broj smanji ispod minimuma, u tom slučaju dužna je o tome u roku osam dana od nastale promjene obavijestiti kantonalni organ unutrašnjih poslova koji je izdao odobrenje za rad ili podnijeti zahtjev za produženje važenja odobrenja. Odobrenje se može produžiti do 30 dana dok agencija ne popuni broj nedostajućih lica." 

Član 12. 

U članu 15. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Ako osnivač agencije nije počeo sa radom u roku iz stava 2. ovog člana, dužan je o tome obavijestiti kantonalni organ unutrašnjih poslova koji je izdao odobrenje za rad ili prije isteka tog roka može podnijeti zahtjev kantonalnom organu unutrašnjih
poslova za njegovo produženje do 60 dana. Odobrenje se može produžiti ako se utvrdi da agencija nije mogla početi sa radom iz objektivnih razloga (teška bolest osnivača agencije ili drugi opravdani razlozi koje u postupku rješavanja zahtjeva utvrdi kantonalni organ unutrašnjih poslova)." 

Član 13. 

Član 16. mijenja se i glasi:
"Poslove fizičke i tehničke zaštite iz nadležnosti agencije mogu obavljati samo lica koja ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) državljani su Bosne i Hercegovine;
2) imaju certifikat za obavljanje poslova zaštite predviđen ovim zakonom, s tim što se uzima u obzir i certifikat izdat od nadležnog organa države Evropske unije koji odgovara programu iz člana 17. ovog zakona;
3) tjelesno i duševno sposobni su obavljati poslove zaštite;
4) protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ono nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, odnosno nije osuđeno za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tuča i sl.);
5) ne može biti lice koje je bilo koji organ za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini otpustio zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti;
6) ima školsku spremu utvrđenu u članu 18. stav 1. ovog zakona.
Uvjeti iz stava 1. ovog člana odnose se i na odgovorno lice agencije.
Agencija je dužna obavijestiti kantonalni organ unutrašnjih poslova ukoliko je njen zaposlenik pravomoćno osuđen za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja ili je optužnica za krivično djelo stupila na pravnu snagu, odnosno pravomoćno je osuđen za krivično djelo.
Obavještava se u roku osam dana od dana saznanja za te činjenice.
Ako lice iz stava 1. ovog člana bude pravomoćno osuđeno za krivično djelo iz stava 1. tačka 4) ovog člana na uvjetnu osudu, u tom slučaju Federalno ministarstvo donosi rješenje kojim tom licu zabranjuje rad na poslovima fizičke i tehničke zaštite
najmanje na period izrečene uvjetne osude.
Federalni ministar unutrašnjih poslova, u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva, propisuje kriterije za provjeru zdravstvene sposobnosti iz tačke 3) stav 1. ovog člana." 

Član 14. 

U članu 17. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"Obuka iz stava 1. ovog člana izvodi se prema programu obuke koji utvrdi federalni ministar unutrašnjih poslova, s tim što se u izradi i provođenju programa mogu angažirati naučne, istraživačke, visokoškolske i druge ustanove.
Organiziranje i izvođenje obuke obavlja Federalno ministarstvo." 

Član 15. 

U članu 18. stav 1. mijenja se i glasi:
"Obuku za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite mogu pohađati lica koja pored uvjeta utvrđenih u članu 16. stav 1. tač. 1), 3), 4) i 5) ovog zakona imaju završenu najmanje srednju školu, a lica koja obavljaju poslove tehničke
zaštite imaju završenu srednju školu - IV stepen iz oblasti mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja, odnosno završenu srednju školu - III stepen zanimanje elektroničar i električar telekomunikacija, a odgovorno lice treba posjedovati najmanje višu školsku spremu."
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Certifikat iz stava 1. ovog člana ne može steći lice koje je COMSFOR smijenio iz vojne službe u skladu s "Uputstvom strankama", ako nadležni organ pitanje ovih lica nije drugačije riješio."
U stavu 4. na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "s tim da rješenje kojim se odobrava pohađanje obuke važi godinu dana".
Dosadašnji st. 2., 3., 4., 5. i 6. postaju st. 3., 4., 5., 6. i 7. 

Član 16. 

U članu 20. stav 3. mijenja se i glasi:
"Agencija je obavezna primjerak ugovora iz stava 1. ovog člana dostaviti kantonalnom organu unutrašnjih poslova u sjedištu agencije, odnosno u sjedištu podružnice u roku sedam dana od dana njegovog sklapanja, odnosno raskidanja, s tim što je dužna primjerak tog ugovora koji se odnosi na pravna lica iz člana 26. stav 2. ovog zakona i pravna lica određena aktom Vlade Federacije iz člana 26.a ovog zakona u istom roku dostaviti i Federalnom ministarstvu." 

Član 17. 

U članu 22. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "u skladu sa Zakonom o radu i drugim općim propisima o radu.".
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Ako agencija obavlja poslove iz svoje nadležnosti neprekidno ili povremeno u smjenama 24 sata, u tom slučaju rad u smjenama se raspoređuje tako da ukupno radno vrijeme zaposlenika u toku godine u prosjeku ne može biti duže od 40 sati sedmično, s tim da jedna smjena ne može trajati duže od 12 sati, što se utvrđuje aktom o rasporedu smjena i u ovim slučajevima zaposlenim licima mora se osigurati dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno." 

Član 18. 

U članu 24. u stavu 1. u trećem redu riječ: "osoblja" zamjenjuje se riječima: "certifikovanog osoblja za poslove fizičke zaštite, računajući i odgovorno lice".
U stavu 2. iza zatvorene zagrade piše se tačka, a preostali dio teksta se briše.
St. 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:
"Oružje iz stava 2. ovog člana može nabaviti i vlastita unutrašnja zaštitarska služba aerodroma, kao i druga pravna lica određena propisom iz stava 6. ovog člana.
Odobrenje za nabavku oružja iz st. 1., 2. i 3. ovog člana izdaje se uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva.
Federalni ministar unutrašnjih poslova utvrđuje pojam oružja kratke cijevi, kalibar oružja i druga pitanja u odnosu na oružje iz st. 1., 2. i 3. ovog člana." 

Član 19. 

U članu 25. stav 1. mijenja se i glasi:
"Agencije su dužne organizirati periodičnu provjeru sposobnosti rukovanja oružjem za lica koja obavljaju poslove fizičke zaštite i provjeru zdravstvene i psihofizičke sposobnosti svih lica koja obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite, s tim
da se na određenim radnim mjestima tehničke zaštite mogu angažirati invalidna lica koja mogu obavljati te poslove, kao i organizirati stručnu obuku za lica koja obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite."
U stavu 2. na kraju teksta iza riječi: "agencije" dodaju se riječi: "i stručnu obuku za lica koja obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite".
Stav 3. se briše. 

Član 20. 

Iza člana 25. dodaje se novi podnaslov 2.a koji glasi:
"2.a Pravna lica u kojima se obavezno organizira zaštita ljudi i imovine". 

Član 21. 

Član 26. mijenja se i glasi:
"Pravna lica koja se bave poslovima utvrđenim u st. 2. i 3. ovog člana i člana 26.a ovog zakona dužna su organizirati vlastitu unutrašnju zaštitarsku službu za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite svog ljudstva, objekata i prostora ili angažirati
agenciju sklapanjem ugovora.
Poslove fizičke i tehničke zaštite u pravnim licima koja vrše praćenje, osiguranje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i pravnim licima u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio i pravnim licima koja
proizvode, koriste, skladište i prevoze radioaktivne ili zapaljive materije, eksploziv, nuklearno gorivo i otpatke ili vrše proizvodnju, preradu, distribuciju i skladištenje nafte i naftnih derivata kapaciteta iznad 1.000 m3 i gasa ili se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije - mogu obavljati samo vlastite unutrašnje zaštitarske službe ili agencije koje pored odobrenja za rad kantonalnog organa unutrašnjih poslova imaju i posebnu saglasnost Federalnog ministarstva. Saglasnost se izdaje
u obliku rješenja.
Poslove fizičke i tehničke zaštite u pravnim licima koja se bave eksploatacijom izvorišta pitke i mineralne vode ili proizvode ili koriste opasne i štetne materije po ljude, materijalna dobra i okoliš koje nisu obuhvaćene u stavu 2. ovog člana,
proizvodnju, preradu, distribuciju i skladištenje nafte i naftnih derivata kapaciteta do 1.000 m3 mogu obavljati vlastite unutrašnje zaštitarske službe ili agencije angažirane sklapanjem ugovora.
Vlada Federacije će odrediti minimalni iznos i količinu opasnih i štetnih materija koje treba štititi u skladu s ovim zakonom te način i postupak njihove zaštite i druga pitanja koja se odnose na zaštitu tih materija." 

Član 22. 

Iza člana 26. dodaju se novi čl. 26.a, 26.b i 26.c koji glase:

 

"Član 26.a 

Pravna lica u kojima Federacija ima vlasnički udio, kao i pravna lica koja je osnovala Federacija svojim aktom određuje Vlada Federacije, a pravna lica za ista pitanja iz nadležnosti kantona određuje vlada kantona, odnosno za ta pitanja iz nadležnosti općine i grada određuje općinski načelnik, odnosno gradonačelnik. 

Član 26.b 

Za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite u pravnim licima koja se bave čuvanjem i transakcijom novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, što se odnosi na banke, mikrokreditne organizacije, štedionice, mjenjačnice, kladionice, kockarnice,
kasina, Lutriju BiH, pošte, operatere telekomunikacija i uplatnoisplatna mjesta za novac i vrijednosne papire javnih preduzeća i drugih pravnih lica, dužna su organizirati vlastitu unutrašnju zaštitarsku službu ili angažirati agenciju.
Banke, centri pošti, Lutrija BiH i operateri telekomunikacija za organizovanje vlastite unutrašnje zaštitarske službe ili angažiranje agencije moraju imati saglasnost Federalnog ministarstva.
Zaštita iz stava 1. ovog člana odnosi se na zaštitu gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti čiji se prijevoz i prijenos vrši na području Federacije, kao i zaštita lica koja obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima te na podatke pribavljene primjenom mjera zaštite.
Prijevoz i prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti može se vršiti samo blindiranim vozilom i sigurnosnom kasom, odnosno spremnikom za šta se mora imati
odobrenje Federalnog ministarstva koje se izdaje u skladu s propisom iz stava 5. ovog člana. Odobrenje se izdaje u obliku rješenja.
Vlada Federacije će, na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, propisati način i postupak provođenja mjera zaštite, uvjete za korištenje blindiranih vozila i sigurnosnih kasa, odnosno spremnika, vršenje prijevoza i prijenosa gotovog novca,
vrijednosnih papira i dragocjenosti i druga pitanja koja se odnose na prijevoz, odnosno prijenos ovih sredstava. 

Član 26.c 

Pravna lica iz čl. 26., 26.a, i 26.b stav 1. ovog zakona obavezna su izraditi procjenu ugroženosti i elaborat o zaštiti prema propisu iz stava 3. ovog člana.
Saglasnost na akte iz stava 1. ovog člana daju:
- Federalno ministarstvo - pravnim licima iz člana 26. stav 2. i člana 26.a ovog zakona određenim aktom Vlade Federacije, kao i pravnim licima iz člana 26.b stav 2. ovog zakona;
- kantonalni organi unutrašnjih poslova – pravnim licima iz člana 26. stav 3. i člana 26.a ovog zakona određenim aktom vlade kantona i aktom općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, kao i pravnim licima iz člana 26.b stav 1. ovog člana a koja nisu obuhvaćena stavom 2. tog člana.
Federalni ministar unutrašnjih poslova donosi metodologiju sadržaja i načina izrade procjene ugorženosti i elaborat o zaštiti iz stava 1. ovog člana." 

Član 23. 

Član 27. mijenja se i glasi:
"Čuvari koji obavljaju poslove fizičke zaštite objekata, prostora i imovine ovlašteni su za poduzimanje sljedećih radnji:
1) provjeriti identitet lica koja ulaze ili izlaze iz zaštićenog objekta ili prostora i u samom prostoru koji se štiti;
2) upozoriti lice da se udalji iz prostora ili objekta koji se osigurava ako se neovlašteno nalazi ili zadržava u tom prostoru, odnosno objektu;
3) spriječiti ulazak neovlaštenog lica u prostor ili objekat koji se osigurava;
4) zadržati zatečeno u prostoru ili objektu koji se osigurava lice u činjenju krivičnog dijela do dolaska policije;
5) spriječiti neovlašten ulazak, odnosno izlazak vozila ili lica s prtljagom iz prostora ili objekta koji se osigurava, kao i obaviti pregled tih vozila i lica;
6) privremeno ograničiti kretanje licu u štićenom objektu ili prostoru kada je to neophodno;
7) osigurati mjesto događaja do dolaska policije;
8) upotrijebiti fizičku silu;
9) upotrijebiti vatreno oružje.
U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana čuvar može upotrijebiti najmanju potrebnu silu i o upotrebljenoj sili odmah upoznati odgovono lice agencije.
Prava i dužnosti iz stava 1. ovog člana čuvar može ostvariti samo u štićenom objektu ili prostoru, a ovlaštenja iz tač. 8) i 9) stav 1. ovog člana primijeniti pratnje, prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti i fizičke zaštite lica (bliska
zaštita).
Primjenom ovlaštenja iz stava 1. ovog člana niko ne smije biti podvrgnut mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju, niti se smiju izazivati štetne posljedice veće od onih koje bi nastupile da čuvar nije primijenio ta ovlaštenja.
Čuvar koji zadrži lice iz tačke 4) stav 1. ovog člana dužan je odmah o tome obavijestiti policiju i upoznati je s razlozima zadržavanja te postupati prema uputama dobijenim od policije do njenog dolaska.
Federalni ministar unutrašnjih poslova propisat će sadržaj, obaveze i način obavljanja radnji iz stava 1. ovog člana, kao i način upotrebe fizičke sile iz člana 28. i upotrebu vatrenog oružja iz člana 29. ovog zakona i druga pitanja koja se odnose na način
ostvarivanja prava i dužnosti iz te odredbe." 

Član 24. 

Član 29. mijenja se i glasi:
"Čuvar u obavljanju poslova fizičke zaštite može upotrijebiti vatreno oružje samo kada je to nužno radi zaštite života lica koje čuva ili svog života i ako se neposredni
protupravni napad prema štićenom licu ili prema njemu nije mogao odbiti upotrebom fizičke sile, odnosno ako se na drugi način nije mogao odbiti neposredni napad na imovinu koju štiti.
Pri upotrebi vatrenog oružja čuvar je dužan upozoriti lice protiv kojeg namjerava upotrijebiti vatreno oružje.
Upozorenje iz stava 2. ovog člana neće se upućivati ukoliko bi se time doveli u pitanje životi lica koja se štite ili život čuvara. Zabranjeno je ispaljivati hice upozorenja.
Kada čuvar upotrijebi fizičku silu ili vatreno oružje pri obavljanju poslova fizičke zaštite, dužan je odmah o tome obavijestiti policiju i odgovorno lice, a najkasnije u roku 24 sata sačiniti pisani izvještaj i podnijeti ga odgovornom licu agencije.
Agencija dostavlja izvještaj o upotrebi fizičke sile ili vatrenog oružja nadležnom kantonalnom organu unutrašnjih poslova u roku tri dana od dana prijema izvještaja iz stava 5. ovog člana.
Zabranjeno je nošenje vatrenog oružja iz člana 24. ovog zakona izvan objekta i prostora koji se štiti, kao i poslije završenog radnog vremena, osim u slučajevima prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira, dragocjenosti i fizičke zaštite lica (bliska zaštita), kao i u slučajevima interventnih aktivnosti (aktivirano zaštitno- dojavno sredstvo i dr.), o čemu se brine odgovorno lice agencije, odnosno unutrašnje zaštitarske službe.
Agencija je dužna osigurati odgovarajući spremnik za čuvanje vatrenog oružja u objektu koji se čuva poslije radnog vremena, što se bliže uređuje propisom iz člana 24. stav 5. ovog zakona." 

Član 25. 

Član 30. mijenja se i glasi:
"Poslovi tehničke zaštite iz stava 3. član 4. ovog zakona obavljaju se upotrebom tehničkih sredstava za sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih prema licima ili imovini koja se osigurava, odnosno štiti, a odnosi se na sljedeće:
1) protuprovalne, protuprepadne i protudiverzijske tehnike;
2) zaštitu ljudi i čovjekova okoliša;
3) zaštitu podataka i dokumentacije;
4) zaštitu nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte;
5) zaštitu od unošenja eksplozivnih, jonizirajućih i drugih opasnih materija;
6) zaštitu od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari;
7) zaštitu putem videonadzora;
8) zaštitu prilikom obavljanja poslova osiguranja pratnje, prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
9) zaštitu pohranjenih podataka prikupljenih u toku obavljanja poslova tehničke zaštite i 10) zaštitu od požara putem tehničkog sistema dojave (vatrodojava) u skladu s propisima koji se odnose na sistem vatrodojave.
Tehnička zaštita iz stava 1. ovog člana organizira se i provodi na području štićenog prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata, kao i u pratnji i osiguranju tokom prijevoza štićenih lica (bliska zaštita), prijevoza putnika u javnom saobraćaju, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.
Agencija mora osigurati intervenciju u slučajevima aktiviranja alarmnog sistema ili po prijavi najdalje u roku 15 minuta od aktiviranja, odnosno prijave. Intervencija može biti vlastita ili angažiranjem druge agencije koja se bavi poslovima fizičke zaštite, o čemu mora biti zaključen ugovor o pružanju tih usluga.
Intervencija iz stava 3. ovog člana podrazumijeva najmanje dva naoružana čuvara koji su zaposlenici agencije. Ukoliko se intervencija vrši vozilom, u tom slučaju vozilo agencije mora biti označeno znakom (logo) agencije.
Vlada Federacije će na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova donijeti propise kojima će urediti poslove tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme čiji uređaji moraju imati mogućnost detekcije, signalizacije i pohranjivanja podataka, uvezivanja alarmnih sistema s dojavnim centrom, videonadzora koji nije uvezan s dojavnim centrom i poslove intervencije u slučajevima aktiviranja alarmnog sistema." 

Član 26. 

U članu 31. u stavu 1. na kraju teksta iza riječi: "suda" dodaju se riječi: "i agencija ili vlastita unutrašnja zaštitarska služba pravnog lica ako ima lica koja ispunjavaju uvjete za poslove projektiranja".
St. 2. i 3. se brišu. 

Član 27. 

U članu 32. u stavu 1. iza riječi: "zaštite" dodaju se riječi: "ili odgovornog lica".
U stavu 3. na kraju teksta iza riječi: "iskaznice" dodaju se riječi: "i druga pitanja koja se odnose na nošenje iskaznice". 

Član 28. 

U članu 33. u stavu 1. na kraju teksta iza riječi: "agenciji" dodaju se riječi: "ili prijaviti gubitak iskaznice u roku tri dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od dana gubitka iskaznice".
U stavu 2. na kraju teksta iza riječi: "uništenja" dodaju se riječi: "u roku tri dana od dana prijema vraćene iskaznice".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Nadležni kantonalni organ unutrašnjih poslova koji je izdao službenu iskaznicu dužan je prije izdavanja nove službene iskaznice donijeti rješenje o poništenju izgubljene ili oštećene službene iskaznice." 

Član 29. 

U članu 34. stav 1. mijenja se i glasi:
"Agencije su dužne licima kojima obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite osigurati radnu uniformu koja po boji, kroju i oznakama ne smije biti jednaka ili slična uniformi policije, uniformi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili uniformi
službenika drugih organa vlasti."
U stavu 3. riječi: "zaštitu fizičkih" zamjenjuju se riječima: "fizičku zaštitu".
U stavu 4. iza riječi: "zaštite" piše se tačka, a preostali dio teksta se briše. 

Član 30. 

Naziv Poglavlja VI. mijenja se i glasi: "ORGANIZIRANJE UNUTRAŠNJE ZAŠTITARSKE SLUŽBE". 

Član 31. 

Član 37. mijenja se i glasi:
"Pravna lica koja se bave poslovima koji nisu obuhvaćeni čl. 26., 26.a i 26.b ovog zakona mogu organizirati vlastitu unutrašnju zaštitarsku službu za obavljanje poslova zaštite svoje imovine, objekata (nekretnina i prijevoznih sredstava) i lica koja
se nalaze u tim objektima i prostora ili angažirati agenciju sklapanjem ugovora.
Poslovi fizičke i tehničke zaštite iz stava 1. ovog člana obavljaju se unutar prostora i objekata u kojima se obavlja djelatnost.
Organi uprave i upravne organizacije i druge institucije Federacije, kantona, grada i općine poslove fizičke i tehničke zaštite svojih zgrada i imovine (dokumentacije i sl.) mogu obavljati putem organiziranja vlastite unutrašnje zaštitarske službe, s tim što ti organi i organizacije koji se nalaze u istoj zgradi organiziraju zajedničku unutrašnju zaštitarsku službu, što se provodi sklapanjem pisanog ugovora ili angažiranjem
agencije, osim u slučajevima ako je za pojedine organe uprave i upravne organizacije posebnim propisom drugačije određeno.
Ako se u istom objektu ili na lokalitetu nalazi više pravnih lica mogu sklopiti pisani ugovor o zajedničkoj unutrašnjoj zaštitarskoj službi ili angažirati agenciju za te poslove.
Odobrenje za rad unutrašnjih službi u federalnim organima iz stava 3. ovog člana izdaje se uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva.
Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova odredit će federalne organe uprave i federalne upravne organizacije koje su dužne organizirati unutrašnju zaštitarsku službu ili angažirati agencije." 

Član 32. 

Poglavlje "VII. UNUTRAŠNJA ZAŠTITARSKA SLUŽBA i član 38." se brišu. 

Član 33. 

U članu 39. stav 1. mijenja se i glasi:
"Nadležni organ pravnog lica, odnosno rukovodilac organa uprave i drugog organa donosi poseban akt kojim organizira vlastitu unutrašnju zaštitarsku službu (u daljnjem tekstu: zaštitarska služba). Ova služba se osniva pod uvjetima iz člana 11. ovog zakona."

Član 34.

U članu 41. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže se osnivački akt zaštitarske službe, odnosno organa uprave i upravne organizacije i odgovarajući dokazi za činjenice iz člana 11. ovog zakona."

Član 35. 

Član 42. se briše. 

Član 36. 

Član 43. mijenja se i glasi:
"Kada se zaštitarska služba organizira u pravnim licima koja su određena aktom Vlade Federacije iz člana 26.a ovog zakona, kantonalni organ unutrašnjih poslova je dužan primjerak rješenja iz člana 40. stav 2. ovog zakona dostaviti Federalnom ministarstvu u roku osam dana od dana donošenja rješenja." 

Član 37. 

Član 45. mijenja se i glasi:
"Odredbe čl. od 2. do 7.; čl. 9., 10., 10.a i 11.; člana 13. st. 4., 5. i 6.; čl. od 14. do 19. i čl. 24., 25., 30. i 31. ovog zakona na odgovarajući način se primjenjuju i na zaštitarske službe." 

Član 38. 

U članu 46. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Poslove fizičke i tehničke zaštite iz nadležnosti zaštitarske službe obavljaju lica koja su u radnom odnosu u pravnom licu i koja imaju certifikat za fizičku, odnosno certifikat za tehničku zaštitu i certifikat za odgovorna lica iz člana 19. ovog zakona." 

Član 39. 

Član 48. mijenja se i glasi:
"Federalno ministarstvo vodi sljedeće evidencije:
1) evidenciju o izdatim odobrenjima iz člana 12.a ovog zakona;
2) evidenciju o zabrani rada na poslovima fizičke i tehničke zaštite iz člana 16. stav 4. ovog zakona;
3) evidenciju o licima kojima je izdat ili oduzet certifikat za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, odnosno certifikat za odgovorna lica;
4) evidenciju o saglasnostima iz člana 24. stav 4. ovog zakona;
5) evidenciju o izdatim posebnim saglasnostima iz člana 26. stav 2., člana 26.b stav 2. i člana 37. stav 5. ovog zakona;
6) evidenciju o izdatim posebnim odobrenjima iz člana 26.b stav 4. ovog zakona;
7) evidenciju o izdatim saglasnostima za procjenu ugroženosti i elaborat zaštite iz člana 26.c stav 1. i stav 2. alineja 2. ovog zakona.
Kantonalni organi unutrašnjih poslova vode sljedeće evidencije:
1) evidenciju o agencijama i podružnicama kojima je izdato odobrenje za rad;
2) evidenciju o podružnicama kojima je izdato odobrenje iz člana 10. stav 2. i člana 10.a tačka 2);
3) evidenciju o pravnim licima kojima je izdata saglasnost za akt o organiziranju unutrašnje zaštitarske službe i odobrenje za rad;
4) evidenciju o licima kojima je izdata službena iskaznica i evidenciju o izdatim i uništenim službenim iskaznicama;
5) evidenciju o odobrenjima za nabavku vatrenog oružja za potrebe rada agencija i unutrašnjih zaštitarskih službi;
6) evidenciju o sklopljenim i raskinutim ugovorima;
7) evidenciju o izdatim saglasnostima za procjenu ugroženosti i elaborat zaštite iz člana 26.c stav 1. i stav 2. alineja 2. ovog zakona.
Agencija i njihove podružnice, odnosno pravna lica koja imaju vlastitu zaštitarsku službu vode sljedeće evidencije:
1) evidenciju o licima zaposlenim za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite;
2) evidenciju o vatrenom oružju i municiji nabavljenom za potrebe lica koja obavljaju poslove fizičke i/ili tehničke zaštite;
3) evidenciju o objektima i prostorima za koje je izdata posebna saglasnost iz člana 26. stav 2., člana 26.b stav 2. i člana 37. stav 5. ovog zakona;
4) evidenciju o licima zaduženim za službenu uniformu;
5) evidenciju o objektima i prostorima koji se štite tehničkom zaštitom;
6) evidenciju o objektima koji se štite fizičkom zaštitom;
7) evidenciju o sklopljenim i raskinutim ugovorima sa korisnicima;
8) evidenciju o održanoj provjeri gađanja iz vatrenog oružja;
9) evidenciju o primjeni sredstava prinude/fizičke snage vatrenog oružja;
10) evidenciju o redovnim ljekarskim pregledima čuvara." 

Član 40. 

U članu 55. u stavu 1. u tački 2) riječ: "člana" zamjenjuje se riječima: "čl. 59.b i".
Iza tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi:
"4) ako se utvrdi da agencija nije počela raditi u toku važenja odobrenja za rad iz člana 15. stav 2. ovog zakona, ukoliko nije podnijela zahtjev za produženje odobrenja;".
U dosadašnjoj tački 4) koja postaje tačka 5) riječi: "iz čl. 42. i 45." zamjenjuju se riječima: "iz člana 41. stav 3. i člana 45.".
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Odredbe stava 1. ovog člana primjenjuju se i na podružnice agencije i zaštitarsku službu."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3. 

Član 41. 

U članu 57. stav 1. mijenja se i glasi:
"Federalno ministarstvo rješenjem će oduzeti posebnu saglasnost agenciji, odnosno pravnom licu koje je organiziralo zaštitarsku službu ukoliko prestane obavljati poslove utvrđene u članu 26. stav 2., članu 26.b stav 2. i članu 37. stav 5. ovog zakona." 

Član 42. 

Član 59. mijenja se i glasi:
"Inspekcijski nadzor, prema ovom zakonu, provodi Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.
Federalno ministarstvo provodi inspekcijski nadzor u sljedećim subjektima:
1) u pravnim licima iz člana 26. stav 2. kojima je Federalno ministarstvo dalo posebnu saglasnost kao i pravnim licima utvrđenim aktom Vlade Federacije prema članu 26.a ovog zakona i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica;
2) u pravnim licima iz člana 26.b stav 2. ovog zakona i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica;
3) u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama i drugim federalnim institucijama i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen
ugovor za obavljanje poslova zaštite za te organe, organizacije i institucije iz člana 37. stav 3. ovog zakona kojima je Federalno ministarstvo dalo saglasnost;
4) u kantonalnim organima unutrašnjih poslova prvostepeni upravni postupak prema ovom zakonu.
Ako kantonalni organ unutrašnjih poslova nije organizirao provođenje inspekcijskog nadzora prema ovom zakonu, tu inspekciju provodi Federalno ministarstvo do dana kada kantonalni organ unutrašnjih poslova uspostavi tu inspekciju.
Federalno ministarstvo svake godine organizira stručnu obuku i osposobljavanje federalnih inspektora i inspektora iz kantonalnih organa unutrašnjih poslova u skladu sa progamom obuke koji donosi federalni ministar unutrašnjih poslova." 

Član 43. 

Iza člana 59. dodaju se novi čl. 59.a, 59.b, 59.c, 59.d i 59.e koji glase: 

"Član 59.a 

Kantonalni organ unutrašnjih poslova provodi inspekcijski nadzor u sljedećim subjektima:
1) u pravnim licima iz člana 26. stav 3. ovog zakona, kao i pravnim licima utvrđenim aktom vlade kantona i aktom općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika
donesenim prema članu 26.a i pravnim licima iz člana 26.b stav 1. ovog zakona, osim pravnih lica iz stava 2. tog člana i agencijama i podružnicama koje imaju
sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica,
2) u kantonalnim, općinskim i gradskim organima uprave i upravnim organizacijama i drugim institucijama kantona, grada i općine i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za te organe, organizacije i
institucije,
3) u pravnim licima iz člana 37. stav 1. ovog zakona i agencijama i podružnicama koje imaju sklopljen ugovor za obavljanje poslova zaštite za ta pravna lica. 

Član 59.b 

Pravna lica, agencije i njihove podružnice te organi uprave i drugi organi iz čl. 59. i 59.a ovog zakona dužni su postupati po rješenju federalnog i kantonalnog inspektora u roku određenom rješenjem koji ne može biti duži od 30, odnosno od 60 dana od
dana uručenja rješenja agenciji ili pravnom licu, odnosno organu uprave ili drugom organu.
Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu u roku osam dana od dana prijema rješenja.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Federalno ministarstvo je dužno rješiti žalbu iz stava 2. ovog člana u roku 15 dana od dana prijema žalbe i spisa predmeta.
Rješenje doneseno po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog kantonalnog suda u roku 30 dana od dana prijema rješenja. 

Član 59.c 

Federalni i kantonalni inspektori koji provode inspekcijski nadzor iz čl. 59. i 59.a ovog zakona u provođenju inspekcijskog nadzora postupaju prema odredbama ovog zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
Pri provođenju inspekcijskog nadzora federalni i kantonalni inspektori postupaju prema odredbama čl. od 117. do 136. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), kao
i odredbama Zakona o upravnom postupku. 

Član 59.d 

Za federalnog, odnosno kantonalnog inspektora može se postaviti lice koje ima najmanje visoku stručnu spremu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa
bolonjskog sistema studiranja i to završen: pravni, elektrotehnički, mašinski, informatički, kriminalistički, ekonomski i fakultet političkih nauka, najmanje tri godine radnog staža, položen stručni ispit za rad u državnoj upravi i ispit
predviđen za inspektore za zaštitu ljudi i imovine propisan ovim zakonom.
Ispit za inspektore za zaštitu ljudi i imovine polaže se prema programu iz člana 59.e ovog zakona pred komisijom koju imenuje federalni ministar unutrašnjih poslova.

Član 59.e 

Inspekcijski nadzor (federalni i kantonalni) obuhvata sva pitanja koja se odnose na osnivanje i rad agencija i vlastitih unutrašnjih zaštitarskih službi, upravno rješavanje i druga pitanja uređena ovim zakonom i sve podzakonske propise donesene na osnovu ovog zakona, što se bliže uređuje propisom iz stava 2. ovog člana.
Federalni ministar unutrašnjih poslova propisat će sadržaj i način inspekcijskog nadzora iz čl. 59. i 59.a ovog zakona i donijeti program polaganja ispita za inspektore iz člana 59.d ovog zakona i propisati način polaganja tog ispita." 

Član 44. 

U članu 60. u stavu 1. u uvodnoj rečenici iza riječi:
"nadzora" dodaju se riječi: "federalni i kantonalni", a iza riječi: "roka" dodaju se riječi: "do 30, odnosno do 60 dana".
Tačka 1) se briše.
U tački 4) riječi: "posebno odobrenje za rad" zamjenjuju se riječima: "posebnu saglasnost ili odobrenje Federalnog ministarstva;".
Tačka 5) se briše.
Tač. od 1. do 6. postaju tač. od 1. do 4.
U stavu 4. broj: "10" zamjenjuje se brojem: "15". 

Član 45. 

Član 61. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:
1) ne organizira zaštitarsku službu iz člana 26.a i 26.b ovog zakona ili ne angažira agenciju,
2) obavljanje poslova zaštite iz člana 26. stav 2. i član 26.b stav 2. ovog zakona povjeri agenciji koja nema saglasnost Federalnog ministarstva,
3) bez odobrenja za rad obavlja poslove iz nadležnosti agencije ili zaštitarske službe.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu. 

Član 46. 

Iza člana 61. dodaje se novi član 61.a koji glasi:

"Član 61.a 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj agencija ili pravno lice koje ima uspostavljenu unutrašnju zaštitarsku službu ako:
1) obavlja poslove iz člana 2. st. 2. i 3. ovog zakona;
2) obavlja poslove iz člana 6. ovog zakona;
3) u obavljanju poslova zaštite iz svoje nadležnosti primjenjuje operativne metode i sredstva ili na način suprotan članu 7. ovog zakona;
4) ne posjeduje odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite u podružnici (član 10. stav 3.);
5) obavlja poslove zaštite bez odobrenja za rad ili prije dobijanja rješenja o upisu u sudski registar (član 14. i član 15. stav 1.);
6) za obavljanje poslova zaštite angažira lica koja ne ispunjavaju uvjete iz člana 16. stav 1. ovog zakona, odnosno nemaju certifikat (član 19.);
7) sa licem za obavljanje poslova zaštite ne zaključi pisani ugovor o radu ili ne osigura predviđeno radon vrijeme (član 22.);
8) u obavljanju poslova zc,štite upotrebljava vatreno oružje koje nije nabavljeno na zakonom propisani način ili posjeduje više vrsta vatrenog oružja od dozvoljenog ili drži nedozvoljeno oružje (član 24.);
9) obavlja poslove zaštite bez posebne saglasnosti Federalnog ministarstva (član 26. stav 2., član 26.b stav 2. i član 37. stav 5.);
10) ne organizira fizičku i tehničku zaštitu prema članu 26. stav 3. ovog zakona;
11) organizira unutrašnju zaštitarsku službu ili angažira agenciju bez saglasnosti Federalnog ministarstva (član 26.b stav 2.) ili ne obavlja poslove prijevoza i
prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti blindiranim vozilom i sigurnosnom kasom, odnosno spremnikom za šta mora imati odobrenje Federalnog ministarstva (član 26.b stav 4.);
12) ne izradi procjenu ugroženosti i elaborat zaštite ili ne pribavi saglasnost za te akte od nadležnog organa (član 26.c);
13) poslove projektiranja tehničke zaštite obavlja lice koje nije registrirano za obavljanje te djelatnosti (član 31.);
14) ne sklopi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu (član 36.);
15) ne postupi po rješenju inspektora (čl. 59.b i 60.).
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice agencije, odnosno pravnog lica, s tim da se za prekršaj iz stava 1. tačka 10) ovog člana rukovodilac pravnog lica kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM.
Za ponovljene prekršaje iz stav? 1. tač. 1), 2), 3), 6) i 9) ovog člana nadležni sud može uz novčanu kaznu pravnom licu izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja fizičke ili tehničke zaštite do šest mjeseci."

Član 47. 

Član 62. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj agencija ili pravno lice koje ima organiziranu unutrašnju zaštitarsku službu ako:
1) obavlja poslove zaštite na području drugog kantona van kantona u kojem ima sjedište, a nije osnovalo podružnicu (član 10. stav 1.);
2) za podružnicu ne pribavi odobrenje za rad iz člana 10. stav 2. ovog zakona;
3) u roku ne obavijesti kantonalni organ unutrašnjih poslova o obavljanju poslova iz člana 10. stav 6. i člana 10.a tačka 1) ovog zakona ili obavlja poslove a nije pribavilo odobrenje iz člana 10.a tačka 2) ovog zakona;
4) ne prijavi promjene iz člana 13. st. 4., 5. i 6. ovog zakona;
5) postupi prema odredbi člana 15. stav 3. ovog zakona;
6) poslove zaštite obavlja na osnovu ugovora o djelu (član 21.);
7) ne osigura periodičnu provjeru rukovanja oružjem ili periodičnu provjeru zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika ili ne organizira stručnu obuku za lica koja obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite (član 25. stav 1);
8) ne dostavi izvještaj kantonalnom organu unutrašnjih poslova u roku iz člana 29. stav 6. ovog zakona;
9) ne brine se o obavezi iz člana 29. stav 7. ili ne osigura spremnik za čuvanje vatrenog oružja iz stava 8. tog člana;
10) tehničku zaštitu iz člana 30. stav 1. ne obavlja u skladu sa propisom iz stava 5. tog člana ili u skladu sa propisom iz stava 1. tačka 10) tog člana (član 30. stav 1.);
11) ne osigura odgovarajuću intervenciju u slučajevima aktiviranja alarmnog sistema najkasnije u roku 15 minuta od aktiviranja ili dojave ili intervenciju obavlja vozilom koje nije označeno znakom agencije (član 30. st. 3. i 4.);
12) ne osigura radnu uniformu za lica koja obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite (član 34. stav 1.);
13) za obavljanje fizičke i tehničke zaštite angažira lica koja nisu u radnom odnosu (član 46. stav 3.).
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice agencije, odnosno unutrašnje zaštitarske službe."

Član 48. 

Iza člana 62. dodaje se novi član 62.a koji glasi: 

"Član 62.a 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj agencija ili pravno lice koje ima organiziranu unutrašnju zaštitarsku službu ako:
1) ne prijavi promjene iz člana 16. stav 3. ovog zakona;
2) poslove zaštite iz svoje nadležnosti obavlja bez zaključenog pisanog ugovora (član 20. stav 1.);
3) u roku ne dostavi kantonalnom organu unutrašnjih poslova zaključeni ili raskinuti ugovor ili primjerak tih ugovora ne dostavi Federalnom ministarstvu (član 20. stav 3.);
4) ne osigura potrebne službene iskaznice (član 32. stav 1.);
5) u roku službenu iskaznicu ne dostavi kantonalnom organu unutrašnjih poslova radi uništenja (član 33. stav 2.);
6) ne vodi evidencije iz člana 48. stav 3. ovog zakona.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM, do 1.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice agencije, odnosno unutrašnje zaštitarske službe." 

Član 49. 

Član 63. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj čuvar agencije, odnosno unutrašnje zaštitarske službe ako:
1) radnje iz člana 27. stav 1. ovog zakona ne obavlja na način koji je za te radnje utvrđen propisom iz stava 6. tog člana (član 27. stav 1.);
2) u roku ne podnese pisani izvještaj iz člana 29. stav 5. ovog zakona;
3) za vrijeme obavljanja poslova zaštite nosi oružje izvan objekta koji štiti ili nakon završenog radnog vremena (član 29. stav 7.);
4) za vrijeme obavljanja poslova zaštite ne nosi službenu iskaznicu (član 32. stav 1.);
5) u roku ne vrati službenu iskaznicu ili ne prijavi gubitak iskaznice (član 33. stav 1.);
6) za vrijeme obavljanja poslova zaštite ne nosi službenu iskaznicu istaknutu na vidnom mjestu uniforme (član 34. stav 2.);
7) za vrijeme obavljanja poslova zaštite ne nosi radnu uniformu ili radnu uniformu nosi nakon radnog vremena (član 34. stav 4.)." 

Član 50. 

Iza člana 63. dodaje se novi član 63.a koji glasi: 

"Član 63.a 

Pod odgovornim licem iz člana 61. stav 2.; člana 61.a stav 2.; člana 62. stav 2. i člana 62.a stav 2. ovog zakona podrazumijeva se rukovodilac agencije, a u pravnom licu
rukovodilac pravnog lica u kojem je organizovana unutrašnja zaštitarska služba, s tim da rukovodilac te službe odgovara samo ako se radi o poslovima za koje je on nadležan prema aktu o organiziranju službe iz člana 39. stava 2. ovog zakona.
Pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnog naloga vrši se prema Zakonu o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/06)."

Član 51. 

Iza člana 64. dodaju se novi čl. 64.a, 64.b i 64.c koji glase: 

"Član 64.a 

Federalni i kantonalni inspektori iz člana 59.c ovog zakona koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona zateknu na poslovima inspektora nastavljaju obavljati poslove inspektora u skladu s ovim zakonom, s tim što su dužni položiti ispit za inspektora iz člana 59.d stav 2. ovog zakona u roku godinu dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 59.e ovog zakona. 

Član 64.b 

Lica iz člana 18. stav 1. ovog zakona koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona zateknu na poslovima tehničke zaštite, a imaju certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite izdat prije stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na tim poslovima i to važi samo za ta lica. 

Član 64.c 

Agencije i pravna lica koja imaju unutrašnju zaštitarsku službu koja obavlja samo poslove fizičke zaštite ili poslove i fizičke i tehničke zaštite na području drugog kantona, odnosno van svog sjedišta, a nisu osnovali podružnice, dužni su te podružnice osnovati u skladu sa članom 10. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana donošenja propisa iz člana 11. stav 2. ovog zakona." 

Član 52. 

Iza člana 65. dodaje se novi član 65.a koji glasi: 

"Član 65.a 

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst ovog zakona u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona." 

Član 53. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH 

Radoje Vidović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH 

Fehim Škaljić