Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti "Službene novine Federacije BiH", broj 62/07Na osnovu člana 51. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA 
PRITUŽBE JAVNOSTI


Član 1.


U Uredbi o Uredu za pritužbe javnosti ("Službene novine Federacije BiH, broj 68/05) u članu 2. tačka 2. mijenja se i glasi:
"žalba je svaka pismena ili usmena predstavka ili pritužba na vladanje, postupke i rad uposlenika Ministarstva i Uprave policije;".


Član 2.


U članu 7. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Izbor i imenovanje članova Ureda vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo i koji se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i u najmanje tri dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Za provođenje procedure po javnom konkursu iz stava 2. ovog člana federalni ministar imenuje komisiju."
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.


Član 3.


U članu 10. stav 3. u prvom redu iza riječi "Uredu "stavlja se tačka, a riječi: "preko člana Ureda iz Ministarstva." brišu se.


Član 4.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 573/07 
28. augusta/kolovoza 2007. godine 
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.