Uredba o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima "Službene novine Federacije BiH", broj 29/08Na osnovu člana 3. i člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 7. stav 2. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05) i Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 09.01.2007. godine a na prijedlog Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici održanoj 14. maja 2008. godine, donijela je


U R E D B U

O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE
STANOVA IZ ČLANA 13. ZAKONA O PRESTANKU
PRIMJENE ZAKONA O NAPUŠTENIM STANOVIMA


I OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom se utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima koji su rješenjem nadležnog organa vraćeni Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.


Član 2.


Prema ovoj Uredbi vrsi se dodjela stanova dosadašnjih pravnih subjekata: Vlade Republike BiH, Skupštine Republike BiH, Izvršnog vijeća Skupštine RBiH, Predsjedništva RBiH, kao i stanovi onih organa čija se kupovina finansirala iz budžeta RBiH, a koji su napušteni od strane ranijeg nosioca stanrskog prava prava, odnosno stanovi za koje nije podnesen zahtjev za povrat ili je isti odbačen, odbijen ili povučen i stanova koji nisu otkupljeni u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH, br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04 i 36/06) a zbog smrti nosioca stanarskog prava i članova porodičnog domaćinstva, te drugih razloga radi kojih je nosilac stanarskog prava trajno prestao koristiti stan.


Član 3.


Pravo dodjele stanova iz člana 2. ove Uredbe, u sklada sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05), pripada Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, Kazneno popravnom zavodu Zenica i u svim drugim slučajevima Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a u okviru pripadajućeg fonda stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima


II KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STANOVA


Član 4.


Stanovi iz člana 1. ove Uredbe koji su vraćeni rješenjem nadležnog organa, dodjeljuju se licima koja nemaju riješeno stambeno pitanje po slijedećem prioritetu:

- porodicama svojih radnika poginulih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu;
- svojim radnicima - ratnim vojnim invalidima i invalidima rada;
- svojim radnicima - demobilisanim braniteljima;
- penzionisanim radnicima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu na drugi način riješili stambeno pitanje;
- deficitarnim kadrovima;
- ostalim radnicima koji do dana stapanja na snagu ove Uredbe nisu na dragi način riješili stambeno pitanje.
Licima iz alineje 5. i 6. ovog člana stanovi će biti dodijeljeni prioritetno u skladu sa odlukama i zaključcima nadležnih tijela i administrativnih komisija organa do donošenja ove Uredbe.


Član 5.


Smatra se da podnosilac zahtjeva, odnosno njegov bračni drug i član porodičnog domaćinstva ima riješeno stambeno pitanje, ako:

- ima u vlasništvu porodičnu stambenu zgradu ili stan, ili ga je otkupio, shodno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH'', br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01 i 61/01);
- ima u vlasništvu porodičnu stambenu kuću ili stan, ili je takav stan imao bračni drug ili dijete (član porodičnog domaćinstva) pa su ih prodali, poklonili, odnosno drugim pravnim poslom otuđili a nakon 30.04.1992.
- je svojom krivicom ili voljom ostao bez stana/kuće (odlukom suda, u postupku razvoda braka, odricanjem od nasljedstva u idealnom dijelu ako poklonjeni idealni dio predstavlja mogućnost za stvaranje stambene cjeline u površini koja pripada zaposleniku) te doveo u situaciju da su neriješenog stambenog pitanja;
- mu je dodijeljen kredit, odnosno ako je koristio kredit pod povoljnijim uvjetima za individualna stambenu izgradnju, dogradnju ili adaptacijo porodične stambene zgrade;
- je riješio stambeno pitanje dodjelom donacije ilki na drugi način; 
- je obnovio kuću ili stan u procecu povratka.


Član 6.


Podnosiocu zahtjeva prema broju članova može se dodijeliti:

- samcu garosnjera ili jednosoban stan
- dvočlanom domaćinstvu jednosoban ili jednoiposoban stan 
- tročlanom domaćinstvu dvosoban ili dvoiposoban stan 
- četveročlanom domaćinstvu i 
domaćinstvu sa 5 i više članova trosoban ili veći stan


Član 7.


Dodjela stanova iz člana 3. ove Uredbe vršit će se prema rang listi koja se utvrđuje bodovanjem zahtjeva, a na osnovu sljedećih kriterija i mjerila:

a) Stambena situacija

1. Podnosiocu zahtjeva bez stana pripada 30 bodova
- podstanar
- ako stanuje u objektima proglašenim ruševnim od strane nadležnih organa

Podnosiocu zahtjeva pripada dodatni broj bodova u sljedećim slučajevima:
- u tavanskom stanu, stanu pod ravnim krovom 2 boda
- u podrumskom stanu 2 boda
- u vlažnom stanu 2 boda
- stanu bez kupatila i vode 5 bodova
2. Ako stanuje u stanu po osnovu alternativnog smještaja ili privremenog rješenja cijeni se stambena situacija na dan 30. april 1992. godine
3. Izuzetno, podnosilac zahtjeva za koga nadležni organ utvrdi da ima izrazito trošnu i ruševnu kuću, odnosno dio zgrade ili stana, ima pravo na rješavanje stamenog pitanja pod uslovima iz ove Uredbe.

b) Članovi porodičnog domaćinstva (smatraju se lica iz člana 6. ZSO)
- za svakog člana porodičnog domaćinstva,
uključujući i podnosioca zahtjeva 2 boda

c) Radni staž
- za svaku godinu radnog staža podnosiocu zahtjeva pripada 1 bod (najviše do 40 bodova)
- članovima porodica poginulog pripadaju bodovi po osnovu radnog staža za period u kojem je radio
Kao godine radnog staža, u smislu prethodnog stava uzimaju se godine radnog stala upisane u radnu knjižicu podnosioca zahtjeva, a radni staž se utvrđuje zaključeno sa 31.12. prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši utvrđivanje reda prvenstva zaposlenika odnosno sa danom penzionisanja, s tim što se navršenih 6 i više mjeseci priznaju kao navršena godina radnog staža.
Ako oba bračna druga ostvaruju pravo na rješavanje stambenog pitanja u istom organu uprave, na listu reda prvenstva uvrštava se onaj bračni drug koji ima veći broj bodova.

d) Radni doprinos
Prema vrsti, obimi i složenosti poslova koje podnosilac zahtjeva obavlja daje se sljedeći broj bodova:
- najsloženiji poslovi 10 bodova
- složeniji poslovi 9 bodova
- složeni poslovi 8 bodova
- manje složeni poslovi 7 bodova
- djelomično složeni poslovi 6 bodova
- jednostavni poslovi 5 bodova

e) Porodicama svojih radnika poginulih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu
- porodici poginulog borca 30 bodova
- porodici poginulog radnika-civilna žrtva rata 15 bodova

f) Civilne žrtve rata
- za tjelesno oštećenje od 80 do 100% invaliditeta 15 bodova
- za tjelesno oštećenje od 60 do 80% invaliditeta 12 bodova
- za tjelesno oštećenje od 40 do 60% invaliditeta 8 bodova
- za tjelesno oštećenje od 20 do 40% invaliditeta 4 boda

g) Ratni vojni invalidi
- ratni vojni invalid I kategorije 20 bodova
- ratni vojni invalid II kategorije 18 bodova
- ratni vojni invalid III kategorije 16 bodova
- ratni vojni invalid IV kategorije 14 bodova
- ratni vojni invalid V kategorije 12 bodova
- ratni vojni invalid VI kategorije 10 bodova
- ratni vojni invalid VII kategorije 8 bodova
- ratni vojni invalid VIII kategorije 6 bodova
- ratni vojni invalid IX kategorije 4 boda
- ratni vojni invalid X kategorije 2 boda

h) Invalidi rada
- za tjelesno oštećenje od 80 do 100% invaliditeta 15 bodova
- za tjelesno oštećenje od 60 do 80% invaliditeta 12 bodova
- za tjelesno oštećenje od 40 do 60% invaliditeta 8 bodova
- za tjelesno oštećenje od 20 do 40% invaliditeta 4 boda

i) Najveća ratna priznanja
- nosioci Zlatnog ljiljana i Zlatne policijske značke 20 bodova
- organizatori otpora i veterani - prvoborci 10 bodova

j) Učešće u ratu
- za svaku godinu provedenu u oružanih snagama 
BiH (Armija BiH, HVO, MUP) 4 boda
- bivšim logorašima 
(za svaki mjesec proveden u logoru) 3 boda 
- za svaku godinu provedenu na radnoj obavezi 
ili u civilnoj zaštiti u toku 
odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH 2 boda


Član 8.


Ukoliko dva ili više lica po osnovu kriterija i mjerila utvrđenih ovom Uredbom imaju isti broj bodova, prednost se daje u skladu sa redoslijedom iz člana 4. ove Uredbe.


III NAČIN I POSTUPAK DODJELE STANOVA


Član 9.


Poslove utvrđivanja rang liste obavlja komisija organa iz člana 3. ove Uredbe na prijedlog Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH, a u skladu sa ovom Uredbom (u daljnjem tekstu: Komisija).
Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuje Vlada Federacije BiH, odnosno rukovodilac organa rješenjem u skladu sa članom 3. ove Uredbe, vodeći računa o kvalifikacionoj, organizacionoj, strukovnoj i nacionalnoj zastupljenosti. Komisija broji 5 članova.
Rješenje o dodjeli stana donosi Administrativna komisija Vlade Federacije BiH na prijedlog komisije iz stava 2. ovog člana.
Stručno-administrativne poslove za Prvostepenu komisiju obavlja sekretar kojeg na prijedlog direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine imenuje komisija iz stava 2. ovog člana.
Za sekretara Komisije može biti imenovan državni službenik diplomirani pravnik koji posjeduje odgovarajuće radno iskustvo u oblasti stambenih i imovinsko-pravnih odnosa.


Član 10.


Komisija iz člana 9. raspisuje oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana, koji će biti objavljen u jednom od javnih glasila i na oglasnim pločama organa iz člana 3. ove Uredbe.
Zahtjev iz stava 1. dostavlja se Komisiji u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.


Član 11.


Komisija će sačiniti obrazac zahtjeva za dodjelu stana u kojem će biti upitnik podataka o stambenim prilikama podnosioca zahtjeva.
U oglas iz člana 10. stav 1. ove Uredbe ugradit će se odredba kojom se zainteresovani obavještavaju da se zahtjev podnosi na propisanom obrascu uz priloženi upitnik podataka.
Podnosilac zahtjeva može aplicirati za dodjelu stana samo u organu iz člana 3. ove Uredbe, po osnovu zaposlenja podnosioca zahtjeva, ili lica po kojem je stekao pravo na podnošenje zahtjeva
Podnosilac zahtjeva je dužan da navede svoje stambene prilike, broj članova porodičnog domaćinstva i druge podatke i dokumentaciju koja može biti od uticaja na njegovo mjesto na rang listi.
Komisija u saradnji sa stručnim službama je dužna da provjeri sve navedene činjenice i dokumentaciju iz zahtjeva, odnosno da formira tijelo koje će biti zaduženo za provjeru podataka na licu mjesta (kontrola stanovanja, uslovnost objekta i sl.).


Član 12.


Podnosiocu zahtjeva se izdaje potvrda o predaji zahtjeva za dodjelu stana.


Član 13.


Ako se utvrdi da je podnosilac zahtjeva u svom zahtjevu dao nepotpune podatke Komisija pismenim putem poziva podnosioca zahtjeva da otkloni nedostatke u roku od 8 dana, odnosno traži dopunu ili pojašnjenje zahtjeva, a u suprotnom zahtjev odbacuje kao nepotpun.
Ako Komisija utvrdi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke radi dobijanja većeg broja bodova takav zahtjev se odbija.


Član 14.


Najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva, Komisija je, na prijedlog Sindikata, dužna da sačini rang listu prvenstva za dodjelu stanova na osnovu mjerila i kriterija koji su utvrđeni ovom Uredbom.


Član 15.


U rang listu se unosi: ime i prezime podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete da bude uvršten na listu; kriterij na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova po svim osnovama, odnosno struktura stana koji zaposleniku pripada.
Rang lista se utvrđuje sa stanjem na dan isteka roka za podnošenje zahtjeva.


Član 16.


Protiv odluke Komisije kojom se donosi rang lista reda prvenstva za davanje stanova na korištenje (u daljnjem tekstu: lista) podnosilac zahtjeva može uložiti prigovor drugostepenoj komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči.
Drugostepenu komisiju formira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Drugostepena komisija donosi poslovnik o svom radu.
Stručno-administrativne poslove komisije iz ovog člana obavlja Stručna služba Vlade Federacije BiH.


Član 17.


Ukoliko drugostepena komisija utvrdi da je prigovor osnovan, isti će vratiti Komisiji radi usaglašavanja i korekcije konačnog prijedloga liste.
Protiv odluke drugostepene komisije žalba nije dozvoljena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana.


Član 18.


Dodjela stanova u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom vršit će se prema broju raspoloživih stanova u skladu sa utvrđenom listom prioriteta, odnosno istim intenzitetom kako budu vraćani od nadležnih organa.
Stanovi će se dodjeljivati sukcesivno, a u skladu sa članom 6. ovog.


Član 19.


Ukoliko se na listi prioriteta nalazi podnosilac zahtjeva koji nema potrebne uslove za dodjelu raspoloživog stana, dodjela tog stana se obustavlja do usklađivanja liste prioriteta i strukture stanova. Ukoliko takvo usklađivanje nije moguće i nakon jedne godine dana raspoloživi stan dodjeljuje se prvom licu po redu sa liste prioriteta.
Podnosiocu zahtjeva se može dodijeliti i manji stan u skladu sa mogućnostima davaoca uz njegovu saglasnost.
Stan koji podnosilac zahtjeva sa rang liste odbije, dodjeljuje se slijedećem na rang listi, a isti se upozorava na mogućnost nerješavanja njegovog stambenog pitanja, u slučaju da adekvatan stan ne bude vraćen vlasniku i od strane nadležnih organa, u skladu sa Zakonom.


IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.


Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će po preuzimanju stanova od nadležnog stambenog organa, u skladu sa Odlukom o određivanju organa za preuzimanje stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/06) izvršiti predaju preuzete dokumentacije organima iz člana 3. ovog na korištenje i o tome obavijestiti Vlađu Federacije BiH.


Član 21.


Drugostepena komisija će osim rješavanja po prigovorima na usvojenu rang listu davaoca stana na korištenje i rješenja o dodjeli stanova na korištenje voditi evidenciju o vraćenim stanovima iz člana 20. ove Uredbe.


Član 22.


Ova Uredba ne primjenjuje se na stanove na kojima je pravo upravljanja i raspolaganja imalo prijašnje Federalno ministarstvo odbrane.


Član 23.


Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 407/08 
14. maja/svibnja 2008. godine 
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.