MATIČNA KNJIGA UMRLIH

Činjenicu smrti dužni su prijaviti članovi porodice, odnosno članovi domaćinstva sa kojima je umrli živio. Ako njih nema ili su u nemogućnosti da to učine, činjenicu smrti dužna su prijaviti druga lica sa kojima je umrli živio ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u čijem je stanu smrt nastupila. Ako nema ni ovih lica činjenicu smrti dužno je prijaviti lice koje je prvo saznalo za smrt.
Matičar je dužan, ako na bilo koji način sazna za činjenicu smrti koja nije prijavljena, pokrenuti postupak za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.
Činjenicu smrti lica koje je umrlo u zdravstvenoj ustanovi, kasarni, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi ili pravnom licu ili organizaciji - dužni su prijaviti pravni subjekti u kojima je lice umrlo.
U slučaju nalaska leša lica čiji identitet nije utvrđen,činjenicu smrti dužno je prijaviti kantonalno ministarstvo kojeje sačinilo zapisnik o nalasku tijela umrlog lica.

Potvrda o smrti je isprava o utvrđivanju smrti koju izdaje doktor medicine odnosno drugi zdravstveni djelatnik ovlašten za utvrđivanje smrti a na osnovu koje se vrši upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.

Rok je 30 dana od dana kada je smrt nastupila odnosno od dana nalaska tijela umrlog lica.

Činjenica smrti prijavljuje se pisano na propisanom obrascu radi upisa u matičnu knjigu umrlih matičaru matičnog područja u kojem je bilo posljednje prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno prebivalište, onda posljednje poznato boravište umrlog lica, a ako nema prijavljeno ni prebivalište niti se zna boravište, u tom slučaju upis smrti lica obavlja se u matičnu knjigu umrlih u mjestu sahrane tog lica u Federaciji.
Ako se ne zna gdje je smrt nastupila činjenica smrti upisat će se u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za mjesto gdje je nađeno tijelo umrlog lica.
Činjenica smrti koja je nastupila u saobraćajnom sredstvu u toku prijevoza kao i smrt koja je nastupila zbog saobraćajne nezgode, upisuje se u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za mjesto gdje se umrli sahranjuje.
Ako se lice koje je umrlo na teritoriji Federacije sahranjuje u inozemstvu ili u drugom entitetu ili Brčko Distriku činjenica smrti prijavljuje se matičaru matičnog područja u kojem je smrt nastupila i upisuje se u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za to mjesto.