MATIČNA KNJIGA ROĐENIH 

 Matična knjiga rođenih je osnovna matična knjiga za lične podatke svakog lica koje je upisano u tu knjigu i služi za ustrojavanje ostalih matičnih knjiga i podataka za identifikacijske isprave tako da podaci u ostalim matičnim knjigama i identifikacijskim ispravama moraju biti istovjetni podacima iz matične knjige rođenih.

U Federaciji Bosne i Hercegovine propisani su načini i mehanizmi kojima je osigurano da svako dijete mora biti registrovano odnosno evidentirano u matičnim knjigama nakon rođenja i da od rođenja ima pravo na lično ime i pravo da stekne državljanstvo kao i druga prava propisana Konvencijom o pravima djeteta iz 1989. godine. U skladu sa Kovencijom o pravima djeteta utvrđena je obaveza države da u slučaju da je dijete lišeno nekih ili svih elemenata svog identiteta pruži pomoć i zaštitu da se što prije uspostavi djetetov identitet. Sve te obaveze su na precizan način regulisane Zakonom o matičnim knjigama čije se osnovno rješenje odnosi na obavezu da se svako dijete mora upisati u roku od 30 dana od dana rođenja u matičnu knjigu rođenih bez obzira na mjesto rođenja (u zdravstvenoj ustanovi ili van zdravstvene ustanove, nađeno ili mrtvo rođeno). Ta obaveza prema Zakonu o matičnim knjigama važi od rođenja djeteta i traje dok se ne upiše u matičnu knjigu rođenih pa do njegove smrti. Pravilnikom o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/12 i 83/14) unificiran je način prijave rođenja djeteta na način da je propisan obrazac prijave o rođenju djeteta u zdravstvenoj ustanovi – Obrazac broj 1 i obrazac prijave rođenja djeteta van zdravstvene ustanove – Obrazac broj 2.

Zakonom o matičnim knjigama je propisano da je rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi (živo ili mrtvo) dužna prijaviti zdravstvena ustanova na obrascu prijave čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti. Rođenje djeteta van zdravstvene ustanove dužan je prijaviti djetetov otac, a ako on nije u mogućnosti to učiniti ili ako je nepoznat, rođenje djeteta dužan je prijaviti drugi član domaćinstva, odnosno lice u čijem stanu je dijete rođeno ili majka kada za to bude sposobna ili babica ili ljekar ako su učestvovali pri porođaju, a ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da prijave rođenje djeteta, rođenje je dužno prijaviti lice koje je saznalo za rođenje djeteta na obrascu prijave čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti.

Upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih za djecu rođenu na području Federacije Bosne i Hercegovine vrši se u općini/gradu – mjestu prebivališta majke djeteta, a ako nema prijavljeno prebivalište, upis se obavlja u matičnoj službi općine i grada u kojima je dijete rođeno.
 
Za prijavu djeteta u nadležnoj općini/gradu potrebni su sljedeći dokumenti:
 
Djeca rođena u braku:
• Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja
• Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja
• Lična/osobna karta roditelja
• Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja
• Ukoliko treća osoba vrši prijavu ličnog imena djeteta, potrebna je punomoć roditelja
 
Djeca rođena van braka:
• Izvod iz matične knjige rođenih za majku
• Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja
• Lična/osobna karta roditelja
• Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja