Federalni ministar Predrag Kurteš održao radni sastanak sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova

Sarajevo,

01.10.2012.

 

SAOPćENJE ZA JAVNOST
Sarajevo, 1. oktobar/listopad 2012. godine - Danas je u Domu policije u Sarajevu, po pozivu federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša, održan radni sastanak kome su prisustvovali ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova iz Federacije BiH.
Ministri unutrašnjih poslova su izvršili analizu stanja sigurnosti na području Federacije BiH, pri čemu je posebna pažnja posvećena aktivnostima čijom će se realizacijom osigurati sigurno i neometano provođenje lokalnih izbora zakazanih za 7. oktobar 2012. godine. Usvojenim zaključcima po ovoj tački dnevnog reda planiranje i realizacija aktivnosti na osiguranju sigurnog ambijenta za održavanje lokalnih izbora na području Federacije BiH su definisani kao prioritetni zadatak Federalnog i svih kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, te su u tom kontekstu dogovoreni i usaglašeni modeli međusobne podrške i saradnje.
Tokom sastanka je još jednom data podrška inicijativi za usaglašavanje i harmonizaciju zakonske legislative za oblast unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine te naglašeno uvjerenje da će se realizacijom tog projekta ojačati sigurnosna struktura kako u Federaciji tako i cjelokupnoj Bosni i Hercegovini i stvoriti važan preduslov za još bolju međusobnu saradnju, kako između Federalne uprave policije s upravama policije na kantonalnom nivou tako i među samim kantonalnim policijama.
U svom izlaganju, ministar Kurteš je iskazao uvjerenje da Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH koji je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Federacije BiH može predstavljati solidan osnov za daljnji proces usaglašavanja, argumentujući to činjenicom da ovaj zakonski prijedlog, eksplicite, garantuje operativnu neovisnost i finansijsku samostalnost Federalnoj upravi policije. Naglašavajući neophodnost poštivanja ustavnog ustrojstva Federacije BiH kojim je oblast unutrašnjih poslova, u smislu nadležnosti, podijeljena između kantona i Federacije BiH, on je predložio da se u procesu stavljanja zakonskih prijedloga na kantonalnom nivou sačeka do okončanja procesa donošenja Zakona o unutrašnjim poslovima na Federalnom nivou, a da se onda zakoni o unutrašnjim poslovima na kantonalnom nivou usklade sa tim zakonom, naravno, u formi i obimu koji bi zadovoljili interese i potrebe svake od kantonalnih vlada, odnosno skupština.
Ovom prilikom, ministar Kurteš je još jednom naglasio da prilikom donošenja ovih zakonskih rješenja mora biti osiguran princip potpune samostalnosti operativnih policijskih snaga na način da se eksplicitnim zakonskim odredbama eliminiše svaka mogućnost političkog ili bilo kakvog drugog uticaja na operativni policijski rad. (KRAJ)