OBAVIJEST O POLAGANJU POSEBNOG STRUčNOG ISPITA ZA MATIčARA

23.12.2014.

 

Obavještavamo Vas da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova početkom 2015.godine, organizovati polaganje posebnog stručnog ispita za matičara u prostorijama Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u Domu policije – ulica Tina Ujevića 1, Sarajevo.

 
Polaganje posebnog ispita za matičara provodit će se u skladu sa Pravilnikom o postupku polaganja i sadržaja posebnog stručnog ispita za matičara („Službene novine Federacije BiH br. 83/14 i 101/14), troškovi polaganja posebnog stručnog ispita za matičara utvrđeni su Odlukom o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara („Službene novine Federacije BiH“, br. 93/14). Prijava polaganja posebnog stručnog ispita vrši se podnošenjem zahtjeva za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara, koji je dat u prilogu gore navedenog Pravilnika.
 
Kandidati koji su dužni da polažu posebni stručni ispit za matičara, odnosno kandidati koji žele da polažu posebni stručni ispit za matičara dužni su da zahtjev dostave Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, Komisija za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara, ulica Mehmeda Spahe br. 7, Sarajevo, do 10. u mjesecu. Uz zahtjev se obavezno prilaže dokumentacija koja je propisana da se dostavi kao prilog zahtjevu i dokaz (uplatnica) o uplaćenim troškovima polaganja ispita iz tačke 2. gore navedene Odluke.
 
Molimo da sa sadržajem ove obavijesti upoznate državne službenike i namještenike Vaše općine koji su dužni da polažu poseban stručni ispit za matičara ili da istaknete na oglasnoj ploči Vaše općine kako bi i druga zainteresovana lica bila upoznata sa mogućnosti polaganja posebnog stručnog ispita za matičara.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru Komisije Mini Poturović, kontakt telefon: 033/590-209