Poziv za učestvovanje u javnim konsultacijama

Sarajevo,

05.09.2019.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/12)

poziva zainteresiranu javnost

da učestvuje u konsultacijama u vezi sa radnom verzijom Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti.

Eventualne prijedloge, primjedbe i sugestije možete dostaviti na e-mail: pravni@fmup.gov.ba ili press@fmup.gov.ba do 29. 9. 2019. godine.

Radna verzija Metodologije nalazi se na web stranici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova www.fmup.gov.ba u rubrici Propisi – Uredbe - Uputstva ili na linku

http://www.fmup.gov.ba/v2/propis.php?idkat=5&idpropis=65