Uspostava savremenog centra za obuku policijskih službenika u FBiH

Sarajevo,

07.05.2021.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, nakon analize postojećih kapaciteta, trenutne sigurnosne situacije i potencijalnih sigurnosnih rizika, informisao je Vladu Federacije BiH o tome da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova započeti projekt uspostave savremenog centra za stručne, specijalističke, permanentne, terenske i druge vidove obuka kandidata za službu u policiji i policijskih službenika u Federaciji BiH.

„Policijsko obrazovanje i treninzi predstavljaju temelj za efikasniji sigurnosni sistem. Reakcija policijskih snaga na nadolazeće izazove mora se prilagoditi novonastalim pojavnim oblicima krivičnih djela s potrebom usvajanja novih znanja, vještina i tehnika kako bi djelovanje policijskih struktura bilo što efikasnije i učinkovitije“, naveo je ministar Čampara u Informaciji koja je dostavljena članovima Vlade Federacije BiH.

U Federaciji BiH, od okončanja agresije, policijske strukture na svim nivoima i dalje nemaju savremeni centar u kojem bi se u kontinuitetu provodile specijalističke obuke. Trenutno se većina takvih obuka obavlja u objektu Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu, a koja je nadležna za školovanje i stručno usavršavanje policijskih službenika u FBiH i kandidata za službu u policiji.

Čampara je Vladu Federacije BiH informisao o tome da je neophodno da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ima savremeni i moderni centar u kojem će se omogućiti svim policijskim strukturama pristup adekvatnim uslovima obuke kao i dalji razvoj policijske taktike i metodike.

Namjera Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ukoliko se postigne dogovor s Vladom Kantona Sarajevo i KJP Sarajevo-šume o rješavanju imovinsko-pravnog statusa Centra za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić” i uknjižbe objekata, jeste izgradnja savremenog centra na lokalitetu Suhodola.

„Ako se do kraja tekuće godine ne uspije riješiti imovinsko-pravni status i uknjižba objekata, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova morat će tražiti zamjensku lokaciju na kojoj će uspostaviti savremeni i funkcionalnicentar“, naveo je Čampara u Informaciji dostavljenoj Vladi Federacije BiH.

U savremenom centru Policijske akademije FMUP-a policijskim službenicima i polaznicima bit će omogućena moderna obuka iz oblasti rukovanja naoružanjem, specijalnog fizičkog obrazovanja, kriminalističke tehnike, taktike i metodike, posebnih istražnih radnji, sigurnosti saobraćaja, cyber kriminala, orijentacije i pretrage terena, zbrinjavanja traumatskih povreda u taktičkim situacijama, digitalne forenzike i tako dalje.