Ministar Isak naložio: Na Policijskoj akademiji FMUP-a uvodi se poseban predmet na kojem će se kadeti edukovati iz oblasti nasilja nad ženama

Sarajevo,

16.08.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak naložio je da se na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova uvede predmet „Rodnozasnovano nasilje, maloljetnička delinkvencija i nasilje u porodici“ koji će biti obavezan predmet za sve polaznike osnovne policijske obuke.

U novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji će u narednim sedmicama biti upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na davanje saglasnosti, sistematizovano je stručno-operativno radno mjesto predavača na predmetu „Rodnozasnovano nasilje, maloljetnička delinkvencija i nasilje u porodici“.

Nalog ministra Isaka uslijedio je nakon tragičnih dešavanja u Gradačcu kao i drugih slučajeva nasilja nad ženama, vršnjačkog nasilja i krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Svi budući polaznici osnovne policijske obuke za početni čin „policajac“ i čin „mlađi inspektor“ bit će u obavezi da se edukuju iz oblasti rodnozasnovanog nasilja, maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici.

U izradu nastavnog plana i programa bit će uključeni službenici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije kao i predstavnici akademske zajednice i eksperti iz ove oblasti.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ističe kako je tematika rodnozasnovanog nasilja, maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici bila obuhvaćeni nastavnim planom i programom na više predmetnih cjelina na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ali ministar Isak je procijenio kako je potrebno navedenu tematiku izdvojiti u posebnu predmetnu cjelinu.