Poziv pravnim i fizičkim licima za Javnu licitaciju

Sarajevo,

23.06.2009.

Na osnovu Odluke Ministra unutrašnjih poslova FBiH broj: 0107-07/2-14-2-1109 i Odluke Direktora Federalne uprave policije broj: 09-10/1-14-2-4115 o predaji otpisanog uskladištenog materijala i opreme, Upravni odbor Sindikata uposlenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova donio je Odluku o prodaji otpisanog – rashodovanog uskladištenog materijala i opreme u magacinu Rakovica objavljuje dana 19.juna 2009. godine


JAVNU LICITACIJU

za prodaju otpisanog – rashodovanog uskladištenog materijala i opreme kombinovanom metodom putem prikupljanja pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem po lotovima sa početnim cijenama:

Rabljeni namještaj od drveta 3.000,00 KM
Rabljena i neispravnia informatička oprema radio audio i video opreme i kablovi 2.000,00 KM
Telefonska centrala i oprema za šalter salu sa ispravljačem baterijom i kablovima OM60 –ISKRA 2.000,00 KM
Auto dijelovi –novi i rabljeni, rabljena vozila 15,000,00 KM
2 kino projektora 1.000,00 KM
Policijska oprema (razna) i uniforme 1.000,00 KM
Tekstil rabljeni (ćebad, posteljina) 1.000,00 KM
Sekundarne sirovine (željezo, aluminij i legure razne) 2.000,00 KM
Rezervoari, pumpe, alati i dr. 1.000,00 KM
Akt tašne (cca 500 komada) i kožne rukavice (manji brojevi) cca 3.500 komada 4.000,00 KM


PRAVO UčEŠćA

1) Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica.
2) Pravo učešća u postupku licitacije ne¬maju zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije i članovi njihove uže porodice.

PREGLED MATERIJALA
1) Pregled materijala i opreme i rok za prijavu učešća u licitaciji.
Prodaja se vrši po načelu ,,viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žal¬bi koje se odnose na predmet prodaje.
2) Materijal i oprema se mogu pogledali u magacinu FMUP-a Rakovica dana, 25.06. i 26.06.2009.godine u periodu od 10.00 do 14.00 sati. Kontakt osoba Hadžo Hodžić, Adis Muhibić i Fehim Duraković na broj telefona 280-020.

DOSTAVLJANJE PONUDE

1) Ponuda se može dostaviti za jedan i više lotova
2) Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“
Ponuda za pro¬daju materijala i opreme putem licitacije do 02.07.2009. do 09,00 sati
3) Sve ponude koje pristignu poslije ro¬ka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje.
4) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 02.07.2009.godine godine u 10,00 sati na adre¬si magacin FMUP-a Rakovica.
5) Otvaranju ponuda, odnosno na ja¬vnom nadmetanju mogu učestvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

SADRŽAJ PONUDE

(1) Ponuda sadrži:
a) Podaci o fizičkom licu (ime i prezi¬me, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke, kopija identifikacionog dokumenta).
b) Podaci o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ovjerenu od strane nadležnog or¬gana, ime ovlaštenog lica za zastu¬panje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke).
c) Iznos ponude izražene u KM.
d) Broj LOT-a na koji se podnosi po¬nuda.

(2) Ponuda mora biti potpisana od stra¬ne podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena peča¬tom pravnog lica.
(3) Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan LOT.

TOK LICITACIJE

1) Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila licita¬cije.
2) Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/ cijenu ili veći iznos, predsje¬davajući ga proglašava pobjednikom licitacije za taj LOT.
3) Ako za se za isti LOT prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je i ujedno i najviša cijena ponude, a ponuđači ne žele izvršili povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio po¬nudu po datumu i vremenu prije¬mnog štambilja službe protokola.
4) Ako nisu ispunjeni uslovi za prodaju materijala i opreme putem pisane ponude, nastavlja se usmeno javno nadmetanje.
5) Usmeno javno nadmetanje traje ma¬ksimalno 30 minuta po svakom LOT-u od momenta davanja instrukcije od strane predsjedavajućeg Komisije.
6) Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili ci¬jenu iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču.


OBAVEZE KUPCA

(1) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti za¬ključenju ugovora u roku od 7 dana od dana proglašenja pobjednikom li¬citacije.
2) Kupac je dužan za kupljeni materijal ili opremu uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.
3) Kupac je dužan da kupljeni materijal i opremu odveze sa navedenih lokacija u roku od 7 dana nakon zaključenja ugovora.
4) Sve poreze i troškove oko prenosa vla¬sništva snosi Kupac.
5) Licitacija se vrši prema listi otpisanih sredstava uz dozvoljena manja odstupanja.
6) Licitacija se vrši po načelu ,viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet pro¬daje.
(7) Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugo¬vora, Komisija će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 280-020, lokal Mladen 4205; ili Ifeta 3381.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA LICITACIJU

Mladen Kljajić