Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave “Službene novine Federacije BiH”, broj 61/06Član 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave («Službene novine Federacije BiH», br: 58/02, 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06) u članu 1. u drugom redu riječi: «ustanove Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)» zamjenjuju se riječima: «upravne organizacije».

Član 2.

U članu 2. u stavu 1. u prvom redu iza riječi «Federacije» dodaju se riječi: «Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)», a u drugom redu riječ «ustanove» zamjenjuje se riječima: «upravne organizacije».

Član 3.

U članu 3. u drugom redu riječ «ustanovama» zamjenjuje se riječima: «upravnim organizacijama».

Član 4.

U nazivu Poglavlja II. riječ «USTANOVE» zamjenjuje se riječima:«UPRAVNE ORGANIZACIJE».

Član 5.

U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:«U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava policije koja vrši operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova utvrđene posebnim zakonom.»

Član 6.

U članu 9. u stavu 1. u osmom redu tačka-zarez i riječi: «inspekcijski nadzor nad elektroenergetskim objektima i postrojenjima, nad postrojenjima pod pritiskom i kvalitetom tečnih energenata, inspekcijski nadzor pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina» se brišu.

Član 7.

U članu 10. u stavu 1. u devetom redu tačka-zarez i riječi: «inspekcijski nadzor u oblasti javnih cesta, cestovnog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa» se brišu.

Član 8.

U članu 14. u stavu 1. u šesnaestom redu tačka-zarez i riječi: «inspekcijski nadzor iz oblasti sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije» se brišu.

Član 9.

U članu 19. u stavu 1. u četrnaestom redu tačka-zarez i riječi: "inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva" se brišu.

Član 10.

U članu 21. u tački 1. riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju tačke 2. tačka se zamjenjuje riječju "i".Iza tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:
"3. Federalna uprava za inspekcijske poslove".

Član 11.

Iza člana 23. dodaje se novi član 23.a koji glasi:

"Član 23.a

Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su prema posebnom zakonu organizirane u sastavu te uprave i vrši druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonom."

Član 12.

Iza člana 23.a podnaslov 3. «Samostalne federalne ustanove» mijenja se i glasi:"3. Samostalne federalne upravne organizacije".

Član 13.

U članu 24. u uvodnoj rečenici riječ "ustanove" zamjenjuje se riječima: "upravne organizacije".Tačka 2. mijenja se i glasi:
"2. Federalni hidrometeorološki zavod".Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Upravne organizacije iz stava 1. ovog člana imaju svojstvo pravnog lica, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno."

Član 14.

U članu 26. u prvom redu riječ "meteorološki" zamjenjuje se riječju "hidrometeorološki", u trećem redu riječi: "vazduhoplovno-meteorološke" i u osmom redu riječi: "vazduhoplovne meteorologije" se brišu.

Član 15.

U nazivu Poglavlja III. riječ "USTANOVA" zamjenjuje se riječima: "UPRAVNIH ORGANIZACIJA".

Član 16.

U članu 30. u stavu 1. riječ "ustanova" zamjenjuje se riječima: "upravnih organizacija".U stavu 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi: 
"Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, sljedeća federalna ministarstva i federalne upravne organizacije imaju sjedište u Mostaru:".

Član 17.

U nazivu Poglavlja IV. riječ "USTANOVAMA" zamjenjuje se riječima: "UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA".

Član 18.

Član 31. mijenja se i glasi:"Rukovođenje federalnim ministarstvima, federalnim upravama i federalnim upravnim organizacijama vrši se na način predviđen Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05). "

Član 19.

Član 32. mijenja se i glasi: "Unutrašnja organizacija federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji izrađuje se i donosi na način predviđen Zakonom iz člana 31. ovog Zakona i propisima koji se odnose na izradu i donošenje tih pravilnika".

Član 20.

Iza člana 33. dodaje se novi član 33.a koji glasi:

"Član 33.a

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst ovog Zakona."

Član 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH 
Slavko Matić, s.r.

PredsjedavajućiPredstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH 
Muhamed Ibrahimović, s.r.