Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH "Službene novine Federacije BiH", broj 70/08ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05) u nazivu člana 5. iza riječi "oznake" dodaju se riječi: "i uniforma".

Član 2.

U članu 9. u stavu 3. riječi: "Odjelu za unutrašnju kontrolu i inspekciju (u daljnjem tekstu: Odjel za unutrašnju kontrolu)" zamjenjuju se riječima: "Jedinici za profesionalne standarde".

Član 3.

U članu 12. u stavu 1. riječi: "koji drugi javni dokument koji" zamjenjuju se riječima: "drugu javnu ispravu koja".

Član 4.

U članu 13. u stavu 1. u drugom redu riječ "dokument" zamjenjuje se riječju "ispravu", a u trećem redu riječi: "tog dokumenta" zamjenjuju se riječima: "te isprave".

Član 5.

U članu 17. u stavu 2. riječi: "koja je proglašena nestalom" zamjenjuju se riječima: "čiji je nestanak prijavljen".

Član 6.
U članu 20. riječi: "postoji osnovana sumnja" zamjenjuju se riječima: "postoje osnove sumnje".

Član 7.

U članu 24. u stavu 1. u drugom redu riječ "prebacivanja" zamjenjuje se riječju "prijevoza" i u sedmom redu iza riječi "potjera" dodaje se zarez i riječ "prijevoz".

Član 8.

U članu 32. st. 1., 3., 4. i 5., u članu 108. st. 2., 3., 4. i 5. i u članu 111. st. 1. i 2. riječi: "Odjel za unutrašnju kontrolu" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "Jedinica za profesionalne standarde" u odgovarajućem padežu.

Član 9.

U članu 46. u stavu 1. tačka i) briše se.

Član 10.

U članu 63. stav 1. mijenja se i glasi:

"Kadet raspoređen na radno mjesto policijskog službenika u činu policajca ili mlađeg inspektora je na probnom radu. Probni rad obuhvata uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje 12 mjeseci."

Član 11.

U nazivu člana 66. i u st. 2. i 3. riječ "Premještaj" u različitim padežima zamjenjuje se riječju "Upućivanje" u odgovarajućem padežu.

Član 12.

U članu 74. stav 2. mijenja se i glasi:
"Policijski službenici koji se prijave za unapređenje u čin narednika, mlađeg inspektora i samostalnog inspektora obavezni su položiti interne ispite za unapređenje u policijskom organu, u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana."

Član 13.

U članu 75. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"(2) Izuzetno od odredbi tač. 1. i 2. stava 1. ovog člana, unapređenje policijskog službenika u viši čin za radna mjesta za koja su predviđena dva čina, a koja su popunjena policijskim službenicima nižeg čina, provodi se bez oglašavanja slobodnog radnog mjesta, po prijavi za unapređenje policijskog službenika, ako ispunjava kriterije iz stava 3. ovog člana.
Dosadašnji st. od 2. do 6. postaju st. od 3. do 7.

Član 14.

U članu 76. u stavu 3. u četvrtom redu riječi: "u premještaju" zamjenjuju se riječima: "kad je upućen".

Član 15.

U članu 78. u stavu 5. riječi: "prijevremenom ili" brišu se.

Član 16.

U članu 85. stav 3. mijenja se i glasi:
"Koeficijent čina glavnog generalnog inspektora policije je tri i pol puta veći od najnižeg koeficijenta čina policajca, s tim što ne može preći u platni razred ministra, a najniži koeficijent čina policajca ne može biti manji od najnižeg koeficijenta namještenika sa srednjom stručnom spremom u federalnim organima uprave."

Član 17.

U članu 88. u stavu 1. riječ "jednokratnom" briše se. 
U stavu 2. riječi: "samo jednom godišnje za jedan mjesec" zamjenjuju se riječima: "dva puta u toku jedne kalendarske godine".

Član 18.

U članu 90. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"(2) Policijski službenik koji je u periodu iz stava 1. ovog člana ostvario pravo na dnevnicu nema pravo na naknadu za prekovremeni rad."

Član 19.

U članu 92. stav 2. na kraju rečenice iza riječi "službenici" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a devet mjesečnih plaća za policijske službenike koji imaju od 10 do 15 godina radnog iskustva".

Član 20.

U članu 94. u stavu 1. iza tačke g) dodaje se nova tačka h), koja glasi: 
"h) za jubilarne nagrade".

Član 21.

U članu 107. u stavu 1. u tački 3. iza riječi "dužnosti" dodaju se riječi: "u periodu od dvije godine".
U tački 22. riječi: "odnosno vatrenog oružja" brišu se.

Član 22.

Član 110. mijenja se i glasi:
"Organi disciplinskog postupka

(1) Organi disciplinskog postupka su disciplinska komisija i disciplinski tužilac.
(2) Disciplinsku komisiju uspostavlja rukovodilac policijskog organa, a članovi su: predsjedavajući, dva člana i jednak broj zamjenika. Dva člana i jedan zamjenik moraju imati čin višeg inspektora ili viši čin, a drugi član i drugi zamjenik moraju biti državni službenici. Najmanje jedan član disciplinske komisije mora biti diplomirani pravnik.
(3) Predsjedavajući disciplinske komisije je policijski službenik najvišeg čina.
(4) Disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika imenuje rukovodilac policijskog organa na period od dvije godine, a njihov mandat može se obnoviti još za dvije godine.
(5) Disciplinski tužilac pred disciplinskom komisijom i policijskim odborom zastupa zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.
(6) Disciplinski tužilac ima ovlaštenje za preduzimanje svih radnji kao stranka u postupku, te pravo uvida u kompletan spis predmeta o pokretanju disciplinskog postupka i može tražiti i druge informacije od drugih organizacionih jedinica Uprave policije, kao i drugih pravnih i fizičkih lica za koje ocijeni da su potrebne za pokrenuti disciplinski postupak. 
(7) Način rada, glasanja i donošenja odluka regulira se podzakonskim aktom iz člana 105. stav 4. ovog Zakona."

Član 23.

U članu 112. u stavu 3. u tabeli, kolona "Bodovi", u trećem redu, broj "14" zamjenjuje se brojem "15".

Član 24.

U članu 114. stav 1. mijenja se i glasi:
" Policijski službenik bit će odmah suspendovan sa zadataka i dužnosti koje vrši ili suspendovan iz policijskog organa:
a) ako je protiv policijskog službenika pokrenut krivični postupak za krivično djelo počinjeno tokom primjene policijskih ovlaštenja, ili 
b) ako se policijski službenik nalazi u pritvoru, ili
c) ako se radi o krivičnim djelima za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine i/ili
d) ako je policijski službenik zatečen u izvršenju krivičnog djela."
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"(2) Rukovodilac policijskog organa može policijskog službenika suspendovati sa zadataka i dužnosti koje vrši ili suspendovati iz policijskog organa ako postoje osnove sumnje da je počinio krivično djelo ili težu povredu službene dužnosti i ako se, uzimajući u obzir prirodu krivičnog djela ili teže povrede službene dužnosti, kao i okolnosti pod kojima je počinjeno krivično djelo, odnosno teža povreda službene dužnosti, može osnovano vjerovati da bi štetilo interesima službe ili internom postupku." 
Dosadašnji st. od 2. do 5. postaju st. od 3. do 6.

Član 25.

U članu 122. tačka 3. mijenja se i glasi:
"kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža ili 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života;".
Tačka 4. mijenja se i glasi:
"kada nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdi gubitak radne sposobnosti - danom dostavljanja pravomoćnog rješenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;".
Tačka 7. mijenja se i glasi:
"kada se neopravdano ne javi na posao u roku od pet radnih dana uzastopno;".
Tačka 11. briše se.

Član 26.

Iza člana 128. dodaje se novi član 128a. koji glasi:

"Član 128a.

Prijelazne odredbe o radnom odnosu

(1) Policijski organ može u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona zapošljavati policijske službenike koji su trenutno zaposleni u nekom policijskom organu u Bosni i Hercegovini na osnovu javnog oglasa za sve činove, uključujući i čin policajca i mlađeg inspektora.
(2) Odredbe Poglavlja V. Zakona neće se primjenjivati na policijske službenke iz stava 1. ovog člana osim ako je ovim članom drugačije propisano.
(3) Odredbe čl. 55. i 58. Zakona ne odnose se na osobe zaposlene u skladu sa stavom 1. ovog člana.
(4) Tokom prijelaznog perioda iz stava 1. ovog člana policijski organ će zapošljavati i kadete iz poglavlja V. i VI. Zakona za dva nivoa pristupa iz člana 42. Zakona.
(5) Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnik o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prijelaznog perioda iz stava 1. ovog člana."

Član 27.

U članu 131. iza jedanaeste alineje dodaje se nova dvanaesta alineja koja glasi:
"- zapošljavanju i selekciji policijskih službenika (član 128°. stav 5.)".

Član 28.

Član 133. mijenja se i glasi:
"(1) Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano i u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, nijedna osoba ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu na osnovu ovog Zakona ako su joj Međunarodne policijske snage Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: UN/IPTF) odbile certifikaciju ili joj je UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za primjenu policijskih ovlasti.
(2) Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano, u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova propisanih ovim Zakonom u pogledu prestanka radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prestaje i ne produžava se ni u kojem obliku, niti na bilo koji način i ni pod kojim okolnostima ako je policijskom službeniku UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za primjenu policijskih ovlasti. 
(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primjenjuju se na osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, a koje će u skladu sa odredbama ovog Zakona biti zaposlene u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog Zakona. 
(4) Osobe iz stava 3. ovog člana izuzimaju se od primjene tačke b) člana 46. Zakona.
(5) Osobom kojoj je UN/IPTF odbio certifikaciju, u smislu odredbe stava 3. ovog člana, smatra se osoba koja je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužna iznijeti činjenicu o tome da joj je UN/IPTF odbio certifikaciju.
(6) Iznošenje činjenica iz stava 5. ovog člana smatra se traženom dokumentacijom u smislu odredbe iz stava 1. člana 51. Zakona. Navedena činjenica iznosi se:
a) u pisanoj formi i 
b) uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije."
Član 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Stjepan Krešić 
PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Safet Softić