Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa "Službene novine Federacije BiH“, broj 3/06Na osnovu člana 6. stav 2. člana 19. stav 1. tačka a), člana 48. stava3. i člana 49. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI IZ
NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE
OBAVLJAJU DRŽAVNI SLUŽBENICI, UVJETIMA ZA
VRŠENJE TIH POSLOVA I OSTVARIVANJU
ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA


Član 1.


U Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (''Službene novine Federacije BiH'', broj 35/04), u članu 1. u trećem redu riječi: ''Zakonom o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine'' zamjenjuju se riječima: ''Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 35/05).


Član 2.


U članu 2. stav 1. tačka 2. mijenja se i glasi:
''2) dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti''.
U stavu 2. riječi ''administrativno-tehničke i pomoćne djelatnosti'' zamjenjuju se riječima: ''Iz stava 1. tačke 2. ovog člana'', a na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: ''i Zakonu o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05).


Član 3.


Član 3. briše se.


Član 4.


U članu 4. riječi: ''Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine'' zamjenjuju se riječima: ''Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine''.


Član 5.


Iza člana 34. dodaje se novi član 34a., koji glasi:


''Član 34a.


Iznimno, državnom službeniku u organu državne službe može se odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju dužem od 30 radnih dana, u sljedećim slučajevima:

1) boravak u inostranstvu radi spajanja porodice, ukoliko bračni drug državnog službenika boravi u inostranstvu po osnovu odluke nadležne institucije Bosne i Hercegovine ili nadležnog organa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija);
2) školovanje koje nije obuhvaćeno organizovanim oblicima obuke koju provode organi i institucije u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, a koje doprinosi ukupnom usavršavanju državnog službenika.

Odsustvo iz stava 1. tačke 1. ovog člana ne može trajati duže od četiri godine, a odsustvo iz stava 1. tačka 2. ovog člana ne može trajati duže od dvije godine.
Za vrijeme odsustvovanja sa rada, u skladu sa stavom 1. ovog člana, prava i obaveze iz radnog odnosa državnog službenika miruju''.


Član 6.


U članu 38. u prvom redu broj ''26'' zamjenjuje se brojem ''27'', a broj ''29'' zamjenjuje se brojem ''30''.


Član 7.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 755/05 
22. decembra 2005. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Ahmet Hadžipašić, s.r.